Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2019 Протокол № 7 / 12.11.2019г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 7 / 12.11.2019г.

ПРОТОКОЛ № 7 / 12.11.2019 г.
Днес, 12.11.2019 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:
Членове на катедрения съвет: доц. Сомова, доц. Хаджиколев, доц. Касъклиев, доц. Енков, ас. Иванов, ас. Хоптериев, гл. ас. Гафтанджиева, гл. ас. Пашев, доц. Хаджиколева
проф. Тотков (гост-професор)
Отсъстващи: няма
Дневен ред:
1.  Избор на ръководител катедра.
2.  Разни.
Решения:

 1. По т.1. беше приет отчетa на ръководителя катедра доц. д-р Е. Сомова за изтеклия мандат.
 2. Гласували: 9; За: 9; Против 0; Въздържали се: 0

 3. По т.1. бе приета Комисия по избора с членове: доц. Касъклиев, гл. ас. Георги Пашев и гл. ас. Силвия Гафтанджиева.
 4. Гласували: 9; За: 9; Против 0; Въздържали се: 0

 5. Гл. ас д-р С. Гафтанджиева предложи като кандидат за ръководител на катедрата доц. д-р Е. Сомова.
 6. Ас. Ю. Хоптериев предложи като кандидат за ръководител на катедрата доц. д-р Св. Енков.
 7. Доц. д-р Св. Енков си направи отвод.
 8. Доц. д-р Е. Хафжиколев, доц. д-р Ст. Хаджиколева и доц. д-р Н. Касъклиев се изказаха, че не желаят да бъдат предлагани.
 9. Поради липса на други възможни кандидати се прекрати процедурата по предлагане на кандидати.
 10. По т. 1, КС избра с тайно гласуване единствения кандидат - доц. д-р Елена Сомова за ръководител на катедра „Компютърна информатика“.
 11. Гласували: 9; За: 7; Против: 1; Негласували: 1

 12. По т. 2, КС избра за протоколчик на катедрата гл. ас. д-р Георги Пашев.
 13. Гласували: 9; За: 8; Против 0; Въздържали се: 1

 14. По т. 2, КС избра за МОЛ на катедрата доц. д-р Николай Касъклиев.
 15. Гласували: 9; За: 9; Против 0; Въздържали се: 0

 16. По т. 2, КС избра за секретар на катедрата доц. д-р Светослав Енков.
 17. Гласували: 9; За: 9; Против 0; Въздържали се: 0

 18. По т. 2, КС реши да предложи на ОС на ФМИ като кандидат за листата за избор на ФС от квотата на асистентите гл. ас. д-р Силвия Гафтанджиева.
 19. Гласували: 9; За: 9; Против 0; Въздържали се: 0

 20. По т. 2 катедреният съвет предлага на ФС, съгласно чл. 10. (1) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, да предложи на Ректора да назначи комисия за провеждане на изпита на кандидати за докторанти в конкурс по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика, в следния състав:
  • проф. д-р Ангел Голев;
  • доц. д-р Елена Сомова;
  • доц. д-р Станка Хаджиколева.
 21. Гласували: 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0.

 22. По т. 2 КС прие конспект за изпита на кандидати за докторанти в конкурс по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика и дата за провеждане на изпита 10.01.2020.

  Гласували: 9, За: 9, Против: 0, Въздържали се: 0.

 

12.11.2019 г.

Ръководител на катедра: ....................................

 

(доц. д-р Е. Сомова)

 

Протоколирал: .....................................

 

(гл. ас. д-р Г. Пашев)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ