Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Магистърски програми една година Педагогика на обучението по математика    English
Факултет по математика и информатика - Педагогика на обучението по математика
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д-р Румен Младенов)
Протокол на Академичния съвет №3/21.10.2019 г.

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ (1)
Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ... (1.3) 
Специалност: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА
Образователно-
квалификационна степен:
МАГИСТЪР
Професионална квалификация: УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА
Форма на обучение: РЕДОВНА
Продължителност на обучението: 1 ГОДИНА
  ДЕКАН на ФМИ:
  (проф. д-р Антон Илиев)
   

ХОРАРИУМ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

Дисциплини А Л Лс У Ус Лб Лбс СП О К ФИ Г Тр Н
АКАДЕМИЧНА ГОДИНА                            
Есенен триместър 190 135 13,5 100 10 15 1,5 470 660 22        
Психология 60 30 3 30 3 0 0 90 150 5 И 1 Е 1
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда  30 15 1,5 0 0 15 1,5 90 120 4 И 1 Е 1
Училищен курс по анализ 25 15 1,5 10 1 0 0 65 90 3 И 1 Е 1
Задължителноизбираема дисциплина  30 30 3 0 0 0 0 90 120 4 ТО 1 Е 1
или практикум №1 от група А 0 0 30 3 0 0
Приобщаващо образование 15 15 1,5 0 0 0 0 45 60 2 И 1 Е 1
Задължителноизбираема дисциплина  30 30 3 0 0 0 0 90 120 4 ТО 1 Е 1
или практикум №1 от група Б  0 0 30 3 0 0
Зимен триместър 250 130 13 120 12 0 0 380 630 21        
Педагогика 60 30 3 30 3 0 0 90 150 5 И 1 З 2
Училищен курс по алгебра 35 20 2 15 1,5 0 0 85 120 4 И 1 Е 2
Училищен курс по геометрия 35 20 2 15 1,5 0 0 85 120 4 И 1 З 2
Методика на обучението по математика 90 60 6 30 3 0 0 60 150 5 И 1 З 2
Хоспитиране  30 0 0 30 3 0 0 60 90 3 ТО 1 З 2
Пролетен триместър 225 75 7,5 210 21 0 0 825 1050 35        
Задължителноизбираема дисциплина  30 30 3 0 0 0 0 90 120 4 ТО 1 П 3
или практикум №2 от група А 0 0 30 3 0 0
Задължителноизбираема дисциплина  30 30 3 0 0 0 0 90 120 4 ТО 1 П 3
или практикум №2 от група Б 0 0 30 3 0 0
Факултативна дисциплина 15 15 1,5 0 0 0 0 45 60 2 ТО 1 П 3
Текуща педагогическа практика  60 0 0 60 6 0 0 60 120 4 ТО 1 П 3
Стажантска практика 90 0 0 90 9 0 0 60 150 5 ТО 1 П 3
Подготовка и полагане на практико-приложен държавен изпит 0 0 0 0 0 0 0 180 180 6 И 1 П 3
Разработване и защита на дипломна работа или подготовка и полагане на  държавен изпит 0 0 0 0 0 0 0 300 300 10 И 1 П 3
ОБЩО 665 340 34 430 43 15 1,5 1675 2340 78        
 

ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ