Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Софтуерни Технологии Протоколи от КС 2019 Протокол № 34 / 20.05.2019 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 34 / 20.05.2019 г.

Протокол № 34 / 20.05.2019 г.

от катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии”,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 20.05.2019 г. (понеделник) от 12:00 часа в 531 к. з. в Нова сграда на ПУ „П. Хилендарски“ (бул. България № 236) се проведе катедрен съвет на катедра "Софтуерни технологии" към Факултета по математика и информатика при ПУ „Паисий Хилендарски“ .

Присъстващи: доц. д-р Тодорка Терзиева, проф. д-р Ангел Голев, гл. ас. д-р Мариана Крушкова, гл. ас. д-р Никола Вълчанов, гл. ас. д-р Христо Христов, гл. ас. д-р Стоян Черешаров, ас. Стефан Ставрев.

Отсъстващи: ас. Хасан Гюлюстан.

Дневен ред:

  1. Учебни.
  2. Хонорувани.
  3. Разни.

По точка 1) доц. д-р Терзиева представи пред Катедрения съвет предложение за утвърждаване на нова магистърска програма в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки „Технология на софтуерното производство и внедряване“ със срок на обучение 1 година, редовна форма.

Катедреният съвет единодушно одобри предложението на доц. д-р Терзиева и прави следното предложение за утвърждаване от Факултетния съвет:

  1. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди предложението за създаване на нова магистърска програма „Технология на софтуерното производство и внедряване” в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки. Обучението по специалността за образователно-квалификационна степен „Магистър” има редовна форма с продължителност 1 година за бакалаври по специалности от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки.
  2. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет за утвърждаване 2 (две) семестриални такси по 1110 лв. за платена форма на обучение в магистърска програма „Технология на софтуерното производство и внедряване”, за учебната 2019/2020 година във Факултета по математика и информатика.

По точка 1) Катедреният съвет разгледа разпределението на часовете на катедрата за есенен триместър на учебната 2019/2020 уч. г., редовно и задочно обучение.

По точка 1) Катедреният съвет гласува единодушно и предлага на ФС за утвърждаване учебна програма по дисциплината „Паралелно програмиране“, за специалност „Софтуерно инженерство“, редовно и задочно обучение.

По точка 1) Катедреният съвет гласува единодушно и предлага на ФС за утвърждаване следните избираеми дисциплини:

1.      Платформена виртуализация
За всички редовно и задочно обучение.
проф. д-р Ангел Голев, хон. ас. Росен Христев

2.      Програмиране с Delphi
За всички редовно и задочно обучение
доц. д-р Тодорка Терзиева, гл. ас. д-р Мариана Крушкова

3.      Приложения за бази данни с Entity Framework
За всички редовно обучение
проф. д-р Ангел Голев, хон. ас. Любен Киков

4.      Изграждане на динамични уеб приложения и SEO Оптимизация
За всички редовно обучение
доц. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев

5.      Разработка и приложения на ефективни алгоритми
За всички редовно обучение
проф. д-р Ангел Голев, хон. ас. Георги Димитров

По точка 2. Катедреният съвет предлага на ФС за утвърждаване следните хонорувани преподаватели:

1)      Николай Атанасов Чочев (бакалавър), студент в магистърска програма БИАЕ, Фак. № 1801427002, за водене на избираема дисциплина „Дигитален маркетинг и SEO оптимизация – ІІ част“ – 200 ч. за всички специалности, редовно и задочно обучение.

2)      Росен Петров Христев (магистър), за водене на избираема дисциплина „Платформена виртуализация“ – 100 часа за всички специалности, редовно обучение, hristev@uni-plovdiv.bg

3)      Тодор Йорданов Иванов, (бакалавър), студент в магистърска програма „Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства“, Фак. № 1801717009, за водене на избираема дисциплина „Single Page приложения с Angular“ – 100 ч.  за всички специалности, редовно обучение. ivanov.todor1@gmail.com, тел. 0882 76 24 41.

По точка 3.  КС обсъди организационни и административни проблеми във връзка с дейността на катедрата.

Поради изчерпване на дневния ред КС бе закрит.

 

ДОЦ. Д-Р ТОДОРКА ТЕРЗИЕВА
Ръководител катедра

ГЛ. АС. Д-Р ХРИСТО ХРИСТОВ
Протоколчик

20.05.2019 г.
гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ