Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2018/2019 Учебна година Протокол № 7 – 15.05.2019 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 7 – 15.05.2019 г.

Протокол № 7– 2018/2019

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 15.05.2019 г.

Днес, 15.05.2019 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д‑р Асен Рахнев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Тодорка Глушкова, гл. ас. д-р Кремена Стефанова, гл. ас. д-р Елена Тодорова, гл.ас. д-р Мария Василева, доц. д-р Николай Павлов, ас. Виктор Матански

Отсъстващи:   гл. ас. д-р Мая Стоева, ас. Веселин Кюркчиев.

Приет бе следният дневен ред:

  1. Учебни.
  2. Предложение за Научно жури по обявен конкурс за главен асистент.
  3. Предложение за гост-преподаватели за 2019/2020 уч. година.
  4. Хонорувани.
  5. Разни.

РЕШЕНИЯ по първа точка от дневния ред:

  1. Катедреният съвет предлага, съгласно чл. 61 (3) от Правилника за устройството и дейността на ПУ „Паисий Хилендарски”, да бъдат приети следните учебни програми:

-      за специалност Софтуерно инженерство, 4-ти курс: „Уеб сървърно програмиране“ – А триместър (редовно и задочно); „Верификация и валидиране на софтуер“ – Б триместър (редовно и задочно); „Киберсигурност и устойчив бизнес“ – В триместър (редовно и задочно);

-      за специалност Бизнес информатика с английски език, 1 година и 2 години, Уеб базирано програмиране;

-      за избираема дисциплина „Въведение във web програмирането с Java и JavaScript“;

-      за избираема дисциплина „Автоматизирано тестване на уеб приложения с Java; 

-      за избираема дисциплина „Стратегии за навлизане/защитаване на пазари. Пазарно сегментиране. Бизнес развитие“;

-      актуализирана учебна програма за избираема дисциплина „Разработка на игри в C++ with Unreal Engine 4“.

2. Катедреният съвет предлага дисциплината „Маркетингови изследвания“, 1‑ви курс, Б триместър, в специалност Бизнес информационни технологии, да се преименува на „Маркетинг и маркетингови информационни системи“ при запазване на хорариума (наименование по първоначалния учебен план за специалността). Отговорна катедра за дисциплината да бъде катедра „Компютърни технологии“.

РЕШЕНИЕ по втора точка от дневния ред:

Катедреният съвет прави следните предложения за утвърждаване от Факултетния съвет:

1.         Катедреният съвет предлага, съгласно чл. 60 (1) и (2) от ПРАСПУ, от 18.04.2011 г, изменен с Решение на Академичния съвет на 15.10.2018 г., за потенциални членове на състава на научното жури за провеждане на конкурс за избор на главен асистент по обявения в ДВ, брой 31 от 12.04.2019 г., по: област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогига на обучението по …; научна специалност: Методика на обучението по информатика и информационни технологии:

Външни за Пловдивски университет членове:

1)      Проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова – от Тракийски университет, Ст. Загора; област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.2. Педагогига (Професор); област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогига на обучението по … (Доцент);

2)      Доц. д-р Румяна Илчева Неминска – от Тракийски университет, Ст. Загора; област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.2. Педагогига;

Вътрешни за Пловдивски университет членове:

3)      Проф. д-р Коста Андреев Гъров – от ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по ...;

4)      Проф. д.п.н. Пламен Иванов Радев – от ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.2. Педагогига;

5)      Проф. д-р Марина Спасова Иванова – от ПУ „П. Хилендарски”; област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по ...

Резервни членове:

Външни за Пловдивски университет:

6)      Доц. д-р Валентина Николаева Войноховска – от Русенски университет „Ангел Кънчев“; област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по ...;

Вътрешни за Пловдивски университет членове:

7)      Проф. д-р Андрей Иванов Захариев – от ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.5. Математика.

 

РЕШЕНИЕ по трета точка от дневния ред:

Катедреният съвет, съгласно Решение № 34 на ФС от 19.04.2017 г. на Факултета по математика и информатика при ПУ „Паисий Хилендарски”, предлага на Факултетния съвет да номинира за гост-преподаватели към катедра „Компютърни технологии“:

1.Проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев:

- пенсиониран през 2014 г., заемащ академичната длъжност „Професор“ към катедра „Компютърни технологии“;

- за последните пет години има повече от 500 точки „Наука“ (над 3000) според приетото точкуване във Факултета по математика и информатика;

- има осигурен норматив за учебната 2019/2020 година.

2. Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова:

- пенсиониран през април 2019 г., заемащ академичната длъжност „Доцент“ към катедра „Компютърни технологии“;

- за последните пет години има повече от 500 точки „Наука“ (над 500) според приетото точкуване във Факултета по математика и информатика;

- има осигурен норматив за учебната 2019/2020 година.

РЕШЕНИЕ по пета точка от дневния ред:

Катедреният съвет прави следните предложения заутвърждаване от Факултетния съвет:

1. Катедреният съвет, съгласно чл. 22, ал. 1, т. 6 от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски” от 18.04.2011, изменен с решение на Академическия съвет на 20.06.2011 г., и Регламент за обучение на докторанти във ФМИ, актуализиран с решение на ФС на ФМИ – Протокол №9/23.05.2012 г., предлага на Факултетния съвет да приеме преподавателската работа на докторанти, зачислени до 04.05.2018 г. да бъде в обем от 30 до 180 учебни часа, според индивидуалния учебен план.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

 

15.05.2019 г.                                                                          Протоколчик

гр. Пловдив                                                                            /доц. д-р Т. Глушкова/

 

Ръководител катедра:

/Доц. д-р Е. Ангелова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ