Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2019 година Протокол № 64 / 30.01.2019    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 64 / 30.01.2019

ПРОТОКОЛ № 64 / 30.01.2019

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 30 януари 2019 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.

Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, проф. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Иван Шотлеков, доц. д-р Боян Златанов и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.
Отсъстват: няма отсъстващи.

 ДНЕВЕН РЕД:
1.
 Обсъждане дневния ред на ФС за 30.01.2019 г.
2.
 Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следните подточки към точките от дневния ред на ФС на ФМИ, приети на заседание на ДС (Протокол № 63/23.01.2019 г.):

0)   Едноминутно мълчание за почитане паметта на проф. д-р Христо Крушков;
Поздравителен адрес – 70-годишнина на доц. д-р Люба Попова.

1)    Учебни.

 •   да се допълни като втори лектор гл. ас. д-р Павлина Атанасова в списъка за избираемите дисциплини за Зимен триместър, редовно обучение за избираема №7„Аналогии и обобщения в математикатапроф. д.м.н. Христо Семерджиев; 
 •   утвърждаване на избираеми и факултативни дисциплини за Пролетен триместър на учебната 2018/19 г. (редовно и задочно);
 •   комисии и дати за Държавни изпити;  
 •  Академичен календар за уч. 2019/2020 г.;
 •   във връзка с изготвяне разписанията на задочно, Пролетен триместър – в срок до 06.02.2019 г. (сряда), ръководителите на катедри и щатните преподаватели по английски език да изпратят актуализирани заявки и точните преподаватели по съответните дисциплини;
 •   комисии и дати за ДИ на спец. „Математика и информатика” и спец. „ИТМОМ” във филиала на ПУ- гр. Смолян;
 •   утвърждаване на учебни програми за квалификационни курсове за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти – 3 курса от ПММ;
 •   Актуализация на учебните програми.

2)   Докторанти.

 • освобождаване на проф. Михаил Константинов от задълженията му като научен ръководител на док-т Екатерина Мадамлиева, считано от 04.02.2019 г.;
 • смяна на научен ръководител – Мартин Василев;
 • смяна на тема – Ася Тоскова;
 • зачисляване в докторантура на новите докторанти;
 • избор на научни ръководители;
 • утвърждаване на теми, срок за обучение  и индивидуални планове за работа
  на новоизбраните докторанти.

3)   Хонорувани.

4)   Разни.

 •   съобщение за предстоящата Акредитация на ПУ – комисията ще заседава от 25.02.2019 до 01.03.2019 г.  (от понеделник до петък);
 •  Трудов договор – проф. Коста Гъров (първо продължение);
 • 48-ма Пролетна конференция на СМБ, от 1 до 5 април 2019 г., хотел Самоков, Боровец. Ще се командироват само членове на СМБ. Срокът за попълване на регистрационните карти е 25.02.2019 г. в Деканата; членски внос – в Деканата на Гергана Колева;
 •  изготвяне на доклад за акредитация по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (за бакалаври и магистри), който ще се приеме на следващия ФС на 20.03.2019 г;
 •  Отпуски – попълване на декларации и подписи;
 • Промяна на съставите на ФКН и ФКА (факултетна комисия по наука и по акредитация);
 • следващ ФС – 20.03.2019 г., на който ще се обявят всички конкурси за заемане на академични длъжности;
 • офис столове – ръководители катедри да заявят в срок до петък за кой кабинет има нужда;
 •  индивидуални отчети за научноизследователската дейност на преподавателя, 2018 г.
 • НАЦИД.

 

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие и предлага за утвърждаване от ФС на 31 за редовно и 21 за задочно избираеми дисциплини за Пролетен триместър на учебната 2018/19 година, редовно и задочно обучение на бакалавърските специалности към ФМИ.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие предложението до ФС и АС за утвърждаване на:

 • Академичен календар за бакалавърските програми на Факултет по математика и информатика за редовно обучение, учебна 2019/2020 година;
 • Академичен календар за бакалавърските програми на Факултет по математика и информатика за задочно обучение, учебна 2019/2020 година;
 • Академичен календар за магистърските програми на Факултет по математика и информатика, учебна  2019/2020 година.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие предложенията за: състав на изпитните комисии за Държавни изпити през календарната 2019 година за специалностите към Факултета по математика и информатика; дати за провеждане на Държавни изпити през календарната 2019 година: за бакалавърските програми – 06, 07 юли 2019 г. и 05, 06 октомври 2019 г.; за магистърските програми – 29 юни 2019 г. и 28 септември 2019 г.; комисия и дати за провеждане на държавен изпит за спец. „Физика и математика“ – 12.02.2019 г., 05.07.2019 г. и 20.09.2019 г.

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие предложенията за: състав на комисията за провеждане на писмен държавен теоретичен изпит и дипломни защити за специалностите „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ и „Математика и информатика“ за 2019 г. за нуждите на ПУ – филиал гр.  Смолян ; състав на комисията за провеждане на интегриран практико-приложен държавен изпит на специалностите „Математика и информатика“ и „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт”, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през календарната 2019 г. за нуждите на ПУ – филиал гр.  Смолян; сладните дати за провеждане на държавния изпит за специалностите „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ и „Математика и информатика“ – 09.07.2019 г. и  на 11.10.2019 г. от 11:00 ч.

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие следните предложени актуализирани учебни програми за бакалавърските специалности  от следните катедри: от „Алгебра и геометрия“ – 29; от „Математически анализ“ – 39; от „Компютърна информатика“ – 45; от „Компютърни системи“ – 60; от „Компютърни технологии“ – 31; от „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ – 7 и 2 за ИД от магистърските програми. 

РЕШЕНИЕ 7: ДС прие следните предложения:

 • трансформиране на 2 бройки за редовен докторант по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Диференциални уравнения в 2 бройки за редовен докторант в сходна област на висше образование, т.е. бройката да бъде в област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии;
 • трансформиране на 2 бройки за редовен докторант по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика в 2 бройки за редовен докторант в сходна област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...; докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

РЕШЕНИЕ 8: ДС прие: във връзка с приетите корекции на проекта за индивидуален отчет за научноизследователската дейност на преподавателя през 2018 г. (решение №39 на АС от 16.07.2018 г., Протокол №29) да бъде заплатена сумата от 2222,22 лв. (две хиляди двеста двадесет и два лева, двадесет и две стотинки) на следните преподаватели с над 800 точки от Факултета по математика и информатика:

 1. Проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков;
 2. Проф. д.м.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева;
 3. Проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова;
 4. Проф. д-р Антон Илиев Илиев;
 5. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев;
 6. Проф. д-р Иван Ганчев Иванов;
 7. Проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев;
 8. Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов;
 9. Доц. д-р Николай Величков Павлов.

РЕШЕНИЕ 9: ДС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Софтуерни технологии“ за участие на членове от катедрата във Факултетните комисии: доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева да бъде член на Факултетната комисия по наука; гл. ас. д-р Христо Тошков Христов да бъде член на Факултетната комисия по акредитация.

РЕШЕНИЕ 10: ДС прие: следващото заседание на ДС да е на 20.02.2019 г. (сряда) от 12:00 ч.

 

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ /п/
Декан на Факултет по математика и информатика

Надя Милева  /п/
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ