Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2018 Протокол № 5 / 08.10.2018 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 5 / 08.10.2018 г.

Протокол № 5/08.10.2018

Днес, 08.10.2018 г. (понеделник), от 11.30 ч. в 441 с.з. на Нова сграда (бул. „България“ 236) на ПУ „Паисий Хилендарски“ се проведе Kатедрен съвет на катедра „Математически анализ” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстват: проф. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Атанаска Георгиева, доц. д-р Теменужка Пенева, доц. д-р Христо Кискинов, гл. ас. д-р Слав Чолаков, гл. ас. д-р Милена Петкова.
С право на съвещателен глас присъстват: проф. д.м.н. Петко Пройнов, Атанас Илчев – редовен докторант.

Отсъстват: няма

Приет бе следният дневен ред:

  1. Докторанти.
  2. Разни. 

Гласували „за“ - 7, „против“ – 0, „въздържали се“ - 0.
Предложеният дневен ред бе приет единодушно.

По точка 1:Катедреният съвет разгледа отчета за работата по дисертационния труд за втората година от подготовката на докторанта Атанас Василев Илчев и предоставеното писмено мнение от научния ръководител на докторанта - доц. д-р Боян Георгиев Златанов.
След обсъждане на представения отчет и мнение, професор А. Захариев подложи на гласуване следните РЕШЕНИЯ:

  1. Катедреният съвет приема мнението за работата на докторанта Атанас Василев Илчев през втората година от подготовката, предоставено от научния ръководител доц. д-р Боян Георгиев Златанов.
  2. Катедреният съвет приема отчета за втората година от подготовката на докторанта Атанас Василев Илчев съгласно мнението на научния ръководител.
  3. Катедреният съвет предлага докторантът Атанас Василев Илчев да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през вторта година от подготовката.
  4. Катедреният съвет предлага на основание чл. 31, ал. 1 от ПРАСПУ докторантът Атанас Василев Илчев да бъде отчислен от докторантура с придобито право на защита, считано от 01.11.2018 г.

Гласували „за“ - 7, „против“ – 0, „въздържали се“ - 0.
Направените предложения бяха приети единодушно.

По точка 2: Във връзка с осигуряване на учебната работа през учебната 2018/2019 година катедра „Математически анализ” предлага на ФС да утвърди за хоноруван преподавател:

  • Димитър Желязков Дойчев (студент IV курс, специалност Математика) – 80 часа норматив за водене на упражнения по дисциплината „Модели на реални процеси“ на специалност „Информатика“, II курс, редовно обучение и участие в семестриалните изпити.

Гласували „за“ - 7, „против“ – 0, „въздържали се“ - 0.
Направеното предложение бе прието единодушно.

08.10.2018г.
гр. Пловдив

 

Подпис:
ПРОФ. Д-Р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
Ръководител на катедра „Математически анализ“

 

Подпис:
ГЛ. АС. Д-Р МИЛЕНА ПЕТКОВА
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ