Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2018 година Протокол № 57 / 10.10.2018    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 57 / 10.10.2018

ПРОТОКОЛ №57 /10.10.2018

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 10 октомври 2018 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Иван Шотлеков, доц. д-р Боян Златанов и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.
Отсъстват: няма отсъстващи.
ДНЕВЕН РЕД:

 •  Обсъждане дневния ред на ФС за 10.10.2018 г.
 •  Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС приеследните подточки към точките от дневния ред на ФС на ФМИ:
    0) Поздравления за:

 • хуманната постъпка от студентите - Наско Мазнев, 4. курс Инф. и Любен Ушев, 4. курс ИТМОМ, Филиал – Смолян за хуманната постъпка и им пожелава крепко здраве и да продължат и в бъдеще да служат за пример на нашето общество.
 • Учебни.
 • прием за уч. 2018/2019 г. за ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър”и класиране по Държавна поръчка на 10.10.2018 г.;
 • разпределение на групи и подгрупи за учебната 2018/2019 г. (редовно и задочно);
 • избираеми дисциплини за Зимен триместър – срок 05.11.2018 г.;
 • индивидуални планове за работа – в срок до 29.10.2018 г. (понеделник) ръководителите на катедри да представят в Деканата подписаните  индивидуални планове за работа на членовете от поверената им катедра (за учебната 2018/2019 година) – 2 екз.;
 • допълнения към Правилата за организация на учебния процес през учебната 2018/2019 година –редуцирания брой часове ще е на базата на 7 души, вместо 10 (без поток).

2) Докторанти.

 • възстановяване – Неделчо Андонов;
 • отчети, оценки и мнения – Антоанета Йорданова, Димитър Фиданов;
 • отчисляване – Димитър Разпопов, Атанас Илчев;
 • конкурси за прием на докторанти за уч. 2018/2019 година – във връзка с предстоящите конкурсни изпити за прием на докторанти (редовни и задочни) за учебната 2018/2019 г. е необходимо след изтичане срока за подаване на документи (28.11.2018 г.) ръководителите на катедри да подадат в Деканата конспекти и предложения, приети на КС за състав на комисии за изпити по специалността;

3) Отчет на Факултетната комисия по наука.
4) Хонорувани.

 • преподаватели, провеждащи занятия;
 • ментори.

5) Обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности.
6) Разни.

 •   студентска научна сесия – първата събота (05.01.2019 г.);
 •   Семинар на ФМИ (28, 29, 30 ноември 2018 г.) – в срок до 31.10.2018 г. ръководителите на катедри  да изпратят списък на присъстващите;
 •   48-ма Пролетна конференция на СМБ – първо съобщение; 
 •   съобщение за новите допълнителни факултетни изисквания;
 •   нови зали на ФМИ – благодарности;
 •   предстоящи акредитации – значителен брой, да се актуализират по катедри учебните програми;
 •   становище: предлагаме чл. 51(5) от Правилника за учебната дейност на ПУ да стане:
 • чл. 51(5) Не се допуска допълнително явяване за повишаване на оценка от държавен изпит и/или защита на дипломна работа.

7)  Избор за заемане на академични длъжности.
     за „главен асистент” – 3; за „Доцент” – 2; за „Професор” – 1.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие разпределението на потоци, групи и подгрупи за обучение на студентите по специалности и форми на обучение за учебната 2018/2019 година.

РЕШЕНИЕ 3:ДС прие: във връзка с предстоящите конкурсни изпити за прием на докторанти за учебната 2018/2019 година е необходимо да се спазват следните срокове: за подаване на документи е до 28.11.2018 г.; конкурсните изпити по специалността са от 18.01.2019 г. до 21.01.2019 г., а по чужд език е на 22.01.2019 г.; комисиите по допускане ще бъдат от 29.11.2018 г. до 18.12.2018 г., за целта ръководителите на катедри да подадат в Деканата конспекти и предложения, приети на КС за състав на комисии за изпити по специалността.

РЕШЕНИЕ 4:ДС прие и предложението от катедра „Приложна математика и моделиране“ за обявяването на 1 (един) конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“, съгласно чл. 66, ал.1 от ПРАС на ПУ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Изчислителна математика) към катедра „Приложна математика и моделиране“, със срок 3 (три) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие: да се информират членовете на ФС за:

 • традиционния семинар на ФМИ, който ще се проведе на 28, 29 и 30 ноември 2018 г. в курортен комплекс „Камелия“, Пампорово. За целта е необходимо в срок до 31.10.2018 г. (сряда) ръководителите на катедри да изпратят списък на присъстващите;
 • 48-та Пролетна конференция на СМБ, която тази година тя ще се проведе в гр. Русе и организатор ще е ФМИ на СУ;
 • поредната студентска научна сесия, която ще се проведе на 05.01.2019 г.(събота);
 • новите допълнителни факултетни изисквания, които няма да са по-ниски от сегашните специфични изисквания на ФМИ;
 • предстоящите акредитации във ФМИ – 10 на  брой. За целта е необходимо, в срок до края на 2018 година да се актуализират по катедри учебните програми, поне в частта Литература да има източници от 2015 насам.

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие следното предложение за утвърждаване от АС на ПУ:
1. Чл. 51.(5) от Правилника за учебната дейност на ПУ да стане:
чл. 51.(5) Не се допуска допълнително явяване за повишаване на оценка от   държавен   изпит и/или защита на дипломна работа;
2. Да отпаднат §1. и §3. от Преходните и заключителни разпоредби от Правилника за учебната дейност на ПУ.

РЕШЕНИЕ 7: ДС прие: следващото заседание на ДС да е на 24.10.2018 г. (сряда) от 12:00 ч.

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ /п/
Декан на Факултет по математика и информатика

Надя Милева  /п/
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ