Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2018 година Протокол № 34 / 14.11.2018 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 34 / 14.11.2018 г.

 ПРОТОКОЛ № 34 / 14.11.2018 г. 

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Днес, 14 ноември 2018 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.

Присъстват: проф. д.м.н. Манчо Христов Манев, проф. д-р Андрей Иванов Захариев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Коста Андреев Гъров,  проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, , доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Владимир Николаев Вълканов, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Генчо Димитров Стоицов, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Емил Николов Хаджиколев, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Николай Величков Павлов, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Иван Марков Димитров, гл. ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова, гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, док-т Веселина Руменова Тавкова.
С право на съвещателен глас присъства Тодор Георгиев Чаушев (рък. звено УКЗ).

Отсъстват: проф. д-р Христо Димитров Крушков, Николай Лалев Чавдаров – студент, Председател на СС на ФМИ.
Редуцирани: проф. д.м.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева – гост преподавател от 01.10.2018 г.; доц. д-р Неделчо Велев Милев – пенсионер от 01.07.2018 г.; доц. д-р Веска Пенчева Нончева – в неплатен отпуск.
Списъчен състав – 35; Редуциран състав – 32; Отсъстващи – 2; Присъстващи – 30. 

ДНЕВЕН РЕД:

1) Учебни.
2) Докторанти.
3) Отчети на Факултетни комисии.
4) Научни.
5) Хонорувани.
6) Разни.
7) Избор на асистент. 

РЕШЕНИЕ 1: ФС утвърди следните избираеми и факултативни дисциплини за Зимния триместър на учебната 2018/2019 година, редовно и задочно обучение:

I. Редовно обучение

Дисциплина

Курс / Спец.

Преподавател

1.  

Нестандартни задачи по алгебра

за всички

проф. д.м.н. Нако Начев

2.  

Математика и приложения в икономиката, бизнеса и философията

за всички

проф. дмн Тодор Желязков

3.  

Фрактална теория на финансовите пазари

за всички

проф. дмн Манчо Манев,
гл. ас. д-р Асен Христов

4.  

Линейни оператори във функционални пространства

за спец. БМ, ПМ, МИ, ИТМОМ, M

проф. дмн Степан Костадинов,
проф. д-р Андрей Захариев,
доц. д-р Атанаска Георгиева

5.  

Оптимално управление

за всички

доц. д-р Георги Костадинов

6.  

Въведение в теоретичната информатика

за спец. СТД и БИТ

доц. д-р Христо Кискинов

7.  

Аналогии и обобщения в математиката

за всички

проф. дмн Христо Семерджиев

8.  

Основи на сигурността в киберпространството

за всички

доц. д-р Златогор Минчев (от ИИКТ и ИМИ на БАН)

9.  

Въведение в маркетинговите изследвания

без спец. БИТ и БМ

доц. д-р Христина Кулина,
гл. ас. д-р Десислава Войникова

10.  

Математически аспекти при описанието на природни системи

за всички

доц. д-р Христо Димов (Физ. ф-т на СУ),
гл. ас. д-р Павлина Атанасова

11.  

Моделиране и създаване на шаблони за справки с JasperSoft

за всички

проф. дмн Георги Тотков,
док-т Милен Близнаков

12.  

Уеб програмиране с JavaScript и jQuery

за всички

проф. дмн Георги Тотков,
ас. Юри Хоптериев

13.  

Оформяне и презентиране на дипломни и научни работи

за всички

доц. д-р Станка Хаджиколева,
проф. дмн Снежана Христова

14.  

Валути и валутни сделки

за всички

доц. д-р Елена Сомова,
хон. ас. Светлозар Гледачев

15.  

Следене и управление на космически апарати (с Java)

за всички

проф. дмн Георги Тотков,
гл. ас. д-р Георги Пашев,
д-р Христо Инджов

16.  

Програмиране на Oracle БД с PL/SQL

за всички

доц. д-р Владимир Вълканов,
док-т Михаил Петров

17.  

Java Script в дълбочина – 1 част

за всички

доц. д-р Владимир Вълканов,
док-т Михаил Петров

18.  

Бизнес право, ІІ част

за всички

проф. д-р Асен Рахнев,
хон. ас. Илиан Иванов (директор в община – Пловдив)

19.  

Предприемачество в IT индустрията

за всички

доц. д-р Николай Павлов,
хон. ас. Силвия Павлова

20.  

Обектно-ориентирано програмиране с Delphi

за всички

проф. д-р Христо Крушков,
гл. ас. д-р Мариана Крушкова

21.  

Приложения за бази данни с Entity Framework

за всички

проф. д-р Христо Крушков,
хон. ас. Любен Киков

22.  

Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация

за всички

доц. д-р Тодорка Терзиева,
хон. ас. Николай Чочев

23.  

Видеопродуциране

за всички

проф. д-р Ангел Голев,
хон. ас. Ангел Генков

24.  

Интелектуална собственост в интернет

за всички

доц. д-р Иван Шотлеков,
хон. ас. Владимир Вълев

25.  

Автоматизирано тестване на уеб приложения с Java

за всички

доц. д-р Анна Малинова,
хон. ас. Цветелин Кюмюрджиев (техн. р-л „Проекти“ в Проксиад),
хон. ас. Илия Илиев (техн. р-л „Проекти“ в Проксиад)

IІ. Задочно обучение

1.  

Нестандартни задачи по алгебра

за всички

проф. д.м.н. Нако Начев

2.  

Фрактална теория на финансовите пазари

за всички

проф. дмн Манчо Манев,
гл. ас. д-р Асен Христов

3.  

Оптимално управление

за всички

доц. д-р Георги Костадинов

4.  

Въведение в теоретичната информатика

за спец. СТД и БИТ

доц. д-р Христо Кискинов

5.  

Аналогии и обобщения в математиката

за всички

проф. дмн Христо Семерджиев

6.  

Въведение в маркетинговите изследвания

без БИТ и БМ

доц. д-р Христина Кулина,
гл. ас. д-р Десислава Войникова

7.  

Математически аспекти при описанието на природни системи

за всички

доц. д-р Христо Димов (ФФ на СУ),
гл. ас. д-р Павлина Атанасова

8.  

Програмиране в среда Arduino за напреднали

за всички

доц. д-р Светослав Енков

9.  

Моделиране и създаване на шаблони за справки с JasperSoft

за всички

проф. дмн Георги Тотков,
док-т Милен Близнаков

10.  

Класификатори в машинното обучение с Python и C++

за всички

доц. д-р Елена Сомова,
гл. ас. д-р Георги Пашев

11.  

Оформяне и презентиране на дипломни и научни работи

за всички

доц. д-р Станка Хаджиколева,
проф. дмн Снежана Христова

12.  

Валути и валутни сделки

за всички

доц. д-р Елена Сомова,
хон. ас. Светлозар Гледачев

13.  

Съвременни уеб технологии и приложения

за всички

доц. д-р Елена Сомова,
гл. ас. д-р Силвия Гафтанджиева

14.  

Управление на сигурността и защита на приложения в облака

за III и IV курс на спец. И, БИТ, СТД и СИ

доц. д-р Станка Хаджиколева,
док-т Неделчо Андонов

15.  

Апроксимации и синтез на антени в програмната среда Mathematica

за всички

проф. д-р Николай Кюркчиев

16.  

Визуално програмиране с Processing

за всички

проф. д-р Антон Илиев,
ас. Виктор Матански

17.  

End-to-end JavaScript приложения

за всички

проф. д-р Антон Илиев,
ас. Павел Кюркчиев

18.  

Обектно-ориентирано програмиране с Delphi

за всички

проф. д-р Христо Крушков,
гл. ас. д-р Мариана Крушкова

19.  

Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация

за всички

доц. д-р Тодорка Терзиева,
хон. ас. Николай Чочев

20.  

Видеопродуциране

за всички

проф. д-р Ангел Голев,
хон. ас. Ангел Генков

21.  

Интелектуална собственост в интернет

за всички

доц. д-р Иван Шотлеков,
хон. ас. Владимир Вълев

22.  

Бизнес приложения за Интернет

за всички

проф. д-р Минчо Сандалски

ІІІ. Факултативни дисциплини 

1.  

Философия на математиката

за всички

гл. ас. д-р Йордан Епитропов

2.  

Руски език – 1. част (Практикум)

за всички

гл. ас. Петранка Савова

РЕШЕНИЕ 2: ФС прие: в срок до 20.11.2018 г. (вторник) да се подадат в Деканата заявки за предстоящата изпитна сесия за редовно обучение, Есенен триместър, учебна 2018/19 година.

РЕШЕНИЕ 3: Проф. Илиев информира членовете на ФС за: навременното предаване на индивидуалните планове за работа за учебната 2018/2019 година от всички катедри, подписани са и от Ректор, на 12.12.2018 г. (сряда) от 13:00 ч. ще е следващото заседание на ФС на ФМИ. 

РЕШЕНИЕ 4: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: въз основа на молба и съгласно чл. 26 (1) от ПРАС на ПУ да бъде прекъсната докторантурата на Хасан Шюкрю Гюлюстан, редовен докторант към „Компютърни технологии“, с научни ръководители проф. д-р Антон Илиев Илиев и доц. д-р Светослав Христосов Енков за срок от 1 (една) година, съгласно чл. 26 (1) от ПРАС на ПУ, считано от 01.12.2018 г., по семейни причини.

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“ за следната промяна на темата на Георги Димчев Спасов, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии“, съгласно чл. 15, ал. 4 от ППЗРАСРБ и чл. 20, ал. 4 от ПРАС на ПУ:

 • от „Разпределени потребителски приложения“,
 • на „Разпределени потребителски приложения за оценка качеството на софтуер“.

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“ за възстановяване на докторантурата на Иван Петров Бъндев, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране“, считано от 01.01.2019 г., съгласно подадена молба и чл. 26, ал. 1 от ПРАС на ПУ.    

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Математически анализ“: съгласно чл. 26 (4) от ПРАС на ПУ да бъде прекратена докторантурата на Ренато Николла, редовен докторант към катедра „Математически анализ“, докторска програма Математически анализ, с научен ръководител доц. д-р Атанаска Георгиева, считано от 01.11.2018 г., поради системно неизпълнение на задълженията по индивидуалния учебен план.  

РЕШЕНИЕ 8: ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: съгласно чл. 26 (4) от ПРАС на ПУ да бъде прекратена докторантурата на Иван Владимиров Марков, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“, докторска програма Информатика с научен ръководител проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков, считано от 01.11.2018 г., поради системно неизпълнение на задълженията по индивидуалния учебен план.  

РЕШЕНИЕ 9: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Радка Паскова Колева, докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Приложна математика и моделиране";

РЕШЕНИЕ 10: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Радка Паскова Колева за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 11: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране”: на основание чл. 31 (1) о ПРАС на ПУ да бъде отчислена от докторантура, с право на защита Радка Паскова Колева, считано от 14.11.2018 г.

РЕШЕНИЕ 12: ФС прие следното предложение от Деканския съвет: Радка Паскова Колева, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Приложна математика и моделиране” да бъде освободена от такса по процедурата за защита, поради натрупаните обстоятелства и нейното повторно зачисляване в докторантура на 13.12.2017 г. 

РЕШЕНИЕ 13: ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Атанас Василев Илчев, редовен докторант към катедра „Математически анализ”: 

Външни членове за Пловдивския университет:

1)  Доц. д-р Първан Евтимов Първанов – от ФМИ при Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ);

2)  Проф. д-р Ангел Ангелов Дишлиев – от Химикотехнологичен и металургичен университет, гр. София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ); 

3)  Доц. д-р Галина Славчева Борисова – от ФМИ при Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ). 

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1)   Проф. д-р Андрей Иванов Захариев – от ФМИ при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление  4.5. Математика (Математически анализ);

2)   Доц. д-р Боян Георгиев Златанов – от ФМИ при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ).

Резервни членове:

1)  (външен) Доц. д-р Владимир Димитров Бабев – от ФМИ при Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ);

2)   (вътрешен) Проф. д-р Антон Илиев Илиев – от ФМИ при  Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление  4.5. Математика (Изчислителна математика).

РЕШЕНИЕ 14: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ“: защитата на Атанас Василев Илчев, редовен докторант към катедра „Математически анализ“ да бъде на 17.01.2019 г.

РЕШЕНИЕ 15: ФС прие: да се изплати първата еднократна допълнителна стипендия в размер на 1000 лв. (хиляда лева) на Атанас Василев Илчев, редовен докторант към катедра „Математически анализ”.

РЕШЕНИЕ 16: ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Димитър Руменов Разпопов, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Алгебра и геометрия”: 

Външни членове за Пловдивския университет:

1)    Чл.-кор. проф. д.м.н. Стефан Петров Иванов – от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Геометрия и топология);

2)    Доц. д-р Галя Василева Накова – от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика (Геометрия и топология); 

3)    Доц. д-р Симеон Петров Замковой – от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика (Геометрия и топология); 

4)    Доц. д-р Юлиан Цанков Цанков - от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика (Геометрия и топология). 

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1)    Проф. д.м.н. Манчо Христов Манев – от ФМИ при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление  4.5. Математика (Геометрия и топология).

Резервни членове:

1)    (външен) Доц. д-р Милен Христов Христов – от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Геометрия и топология);

2)    (вътрешен) Доц. д-р Добринка Костадинова Грибачева – от ФМИ при  Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление  4.5. Математика (Геометрия и топология).

РЕШЕНИЕ 17: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия“: защитата на Димитър Руменов Разпопов, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Алгебра и геометрия “ да бъде на 24.01.2019 г.

РЕШЕНИЕ 18: Доц. Боян Златанов направи следното съобщение:  в срок до 30 ноември 2018 г. катедрените съвети ще трябва да приемат заявките за прием на докторанти за учебната 2019/2020 г., които ще се гласуват на следващия ФС на 12.12.2018 г.

РЕШЕНИЕ 19: ФС прие отчета на Факултетната комисия по качество за периода: април – октомври 2018 година.

РЕШЕНИЕ 20: ФС прие отчета на Факултетната комисия по акредитация за периода: април – ноември 2018 година.

РЕШЕНИЕ 21: ФС прие отчета на Факултетната комисия по атестация за периода: април – ноември 2018 година и утвърди следните преподаватели за атестиране:

        Първи етапдо 1 април 2019 г.

 1. Доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, катедра „ОМИИТ”;
 2. Гл. ас. д-р Йордан Йорданов Епитропов, катедра „Алгебра и геометрия”;
 3. Ас. Йордан Георгиев Тодоров, катедра „Компютърни системи”.

        Втори етап – до 1 юли 2019 г.

 1. Доц. д-р Николай Величков Павлов, катедра „Компютърни технологии”;
 2. Ас. Ася Тодорова Тоскова, катедра „Компютърни системи”.

РЕШЕНИЕ 22: ФС прие предложените от Факултетната комисия по наука:

 • Допълнителни факултетни изисквания по ЗРАС за заемане на академичните длъжности „главен асистент“, „доцент“ и „професор“;
 • Езикът, традиционно използван в научната област за професионални направления 4.5. Математика, 4.6. Информатика и компютърни науки и 1.3. Педагогика на обучението по … да е Английски език, поради спецификата на дисциплините, специалностите, докторските програми и научния профил на преподавателите.

РЕШЕНИЕ 23: Доц. Боян Златанов запозна членовете на ФС с най-важните въпроси, дискутирани на обучителния семинар в НАЦИД.

РЕШЕНИЕ 24: ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2018/2019 година:

 1. Проф. д-р Пенка Петрова Рангелова – с хорариум 400 часа за ръководство на дипломанти, водене на лекции и упражнения, преглеждане на курсови работи и провеждане на семестриални изпити през А, Б, и В триместри по дисциплините: „Училищен курс по геометрия“, „Училищен курс по алгебра“ и избираеми дисциплини (двоен хонорар);
 2. Проф. д.м.н. Тодор Желязков Моллов – с хорариум 200 часа в упражнения, за водене на избираеми дисциплини през Зимен и Пролетен триместри, редовно и задочно (двоен хонорар);
 3. Веселина Руменова Тавкова (магистър) с хорариум 240 часа за водене на упражнения, преглеждане на курсови работи и провеждане на семестриални изпити през А и Б триместри по дисциплините: „Линейна алгебра“ на 1ИТМОМ и 1МИИТ, „Аналитична геометрия“ на 1ИТМОМ и 1МИИТ, „Геометрия“ на 2И;
 4. Екатерина Борисова Мадамлиева (магистър)с хорариум 80 часа за водене на упр. по дисциплината „Диференциални уравнения“ на 2ИТМОМ и 2МИИТ, участие в провеждането на семестриални изпити;
 5. Ива Тодорова Найденова (магистър) – с хорариум 80 часа за водене на упражнения по дисциплината „Приложна математика 1“ и участие в провеждането на семестриални изпити на 2СТД, редовно обучение;
 6. Тодор Йорданов Иванов (студент в магистърска програма „Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства“, Фак. № 1801717009) – с хорариум 180 часа за водене на лабораторни упражнения по „Създаване на ГПИ (C#)“ с 1 курс, СТД;
 7. Николай Атанасов Чочев (студент в магистърска програма БИАЕ, Фак. № 1801427002) – с хорариум 180 часа за водене на избираема дисциплина „Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация“, Зимен триместър и ИД, Пролетен триместър за всички специалности редовно и задочно обучение;
 8. Детелина Сергеева Милкотева (магистър) – с хорариум 100 часа за водене на лабораторни упражнения по „Програмиране“ - 40 часа с 1 курс на спец. БИТ редовно обучение;
 9. Соня Кирилова Заимова (магистър) – с хорариум 100 часа за водене на лабораторни упражнения по „Програмиране“ с 1 курс на спец. БИТ, редовно обучение;
 10. Борис Николов Манев (магистър) – с хорариум 100 часа за водене на упражнения по дисциплините в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение;
 11. Георги Илиев Георгиев (магистър) – с хорариум 100 часа за водене на упражнения по дисциплините в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение;
 12. Георги Василев Пенчев (магистър) – с хорариум 100 часа за водене на упражнения по дисциплините в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение;
 13. Даниел Желязков Русев (магистър) – с хорариум 100 часа за водене на упражнения по дисциплините в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение;
 14. Димитър Георгиев Христов (магистър) – с хорариум 100 часа за водене на упражнения по дисциплините в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение;
 15. Добромир Атанасов Русенов (магистър) – с хорариум 100 часа за водене на упражнения по дисциплините в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение;
 16. Желян Иванов Гуглев (магистър) – с хорариум 100 часа за водене на упражнения по дисциплините в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение;
 17. Ирина Красимирова Кръстева (магистър) – с хорариум 100 часа за водене на упражнения по дисциплините в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение;
 18. Йордан Иванов Вачков (магистър) – с хорариум 160 часа за водене на упражнения по дисциплините в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение;
 19. Константин Николаев Русев (магистър) – с хорариум 100 часа за водене на упражнения по дисциплините в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение;
 20. Лазар Милков Пендов (магистър) – с хорариум 160 часа за водене на упражнения по дисциплините в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение;
 21. Любляна Атанасова Благоева (магистър) – с хорариум 100 часа за водене на упражнения по дисциплините в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение;
 22. Мария Кръстанова Митева (магистър) – с хорариум 100 часа за водене на упражнения по дисциплините в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение;
 23. Мартин Георгиев Василев (магистър) – с хорариум 100 часа за водене на упражнения по дисциплините в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение;
 24. Тодор Атанасов Тодоров (магистър) – с хорариум 100 часа за водене на упражнения по дисциплините в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение;
 25. Гергана Василева Колева (магистър) – с хорариум 100 часа за водене на упражнения по дисциплините в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение;
 26. Любка Стоянова Славова (магистър) – с хорариум 100 часа за водене на упражнения по дисциплините в бакалавърските програми, участия в изпитните сесии, редовно и задочно обучение;
 27. Ментори, провеждащи практика по специалността през Есенния триместър, редовно и задочно обучение на 3БИТ и 3СТД:
 • Здравко Петков Балабански – с хорариум 180 часа;
 • Петър Митков Бекяров – с хорариум 180 часа;
 • Кирил Славчев Търкаланов – с хорариум 180 часа;
 • Димитър Владимиров Бахчеджиев – с хорариум 180 часа;
 • Силвия Димитрова Велкова – с хорариум 180 часа;
 • Николай Василев Николов – с хорариум 180 часа;
 • Живко Атанасов Велчев – с хорариум 180 часа;
 • Динко Димитров Господинов – с хорариум 180 часа;
 • Благовест Владимиров Петров – с хорариум 180 часа;
 • Емилия Свиленова Арнаудова – с хорариум 180 часа;
 • Ирена Иванова Кривчева – с хорариум 180 часа;
 • Станимир Стоянов Стойков – с хорариум 180 часа;
 • Светлана Димитрова Тодорова – с хорариум 180 часа;
 • Жоро Георгиев Инджов – с хорариум 180 часа;
 • Данчо Събев Йорданов – с хорариум 180 часа;
 • Любомир Марков Атанасов – с хорариум 180 часа;
 • Димитър Цветанов Хаджийски – с хорариум 180 часа;
 • Андрей Николов Николов – с хорариум 180 часа;
 • Владимир Христофоров Топалов – с хорариум 180 часа;
 • Петър Ангелов Панайотов – с хорариум 180 часа;
 • Симеон Крумов Николов – с хорариум 180 часа;
 • Рангел Славов Славов – с хорариум 180 часа;
 • Хасан Неджайтин Чукар – с хорариум 180 часа;
 • Мартин Евелинов Синанов – с хорариум 180 часа;
 • Христо Георгиев Тодоров – с хорариум 180 часа;
 • Стоян Емилов Караиванов – с хорариум 180 часа;
 • Димчо Василев Петров – с хорариум 180 часа;
 • Ваня Спасова Аргирова – с хорариум 180 часа;
 • Димитър Грозев Иванов – с хорариум 180 часа;
 • Запрян Митков Димитров – с хорариум 180 часа;
 • Атанас Николов Атанасов – с хорариум 180 часа;
 • Николай Стефанов Петков – с хорариум 180 часа;
 • Антон Лазаров Сидеров – с хорариум 180 часа;
 • Петър Димитров Величков – с хорариум 180 часа;
 • Гергана Димитрова Добрикова – с хорариум 180 часа;
 • София Георгиева Аврамова – с хорариум 180 часа;
 • Славчо Боянов Славчев – с хорариум 180 часа;
 • Мария Владимирова Тотова – с хорариум 180 часа;
 • Недялко Димов Костадинов – с хорариум 180 часа;
 • Гинка Гочева Карлакашева – с хорариум 180 часа;
 • Чавдар Тодров Стоенчев – с хорариум 180 часа;
 • Божидар Божидаров Савов – с хорариум 180 часа.

РЕШЕНИЕ 25: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“: да не се прекратява трудовият договор на проф. д.н.м. Снежана Георгиева Христова-Краева за срок от 1 /една/ година, считано от 02.02.2019 г., на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ.

РЕШЕНИЕ 26: ФС прие предложението за брой и състав на следните комисии за ОС на ФМИ на 28 ноември 2018 г.:

 • мандатна комисия (4 души) – с председател доц. д-р Евгения Делчева Ангелова и членове: Надя Кръстева Милева, Гергана Василева Колева и Нина Георгиева Игнатова;
 • комисия за протокола (2 души)доц. д-р Стефка Йорданова Анева и доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина;
 • комисия за явно гласуване (13 души) – с председател доц. д-р Анна Атанасова Малинова и членове: доц. д-р Владимир Николаев Вълканов, доц. д-р Генчо Димитров Стоицов, доц. д-р Емил Николов Хаджиколев, гл. ас. д-р Ваня Ангелова Иванова, гл. ас. д-р Десислава Стоянова Войникова, гл. ас. д-р Йордан Йорданов Епитропов, гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, гл. ас. д-р Слав Иванов Чолаков, гл. ас. д-р Стоян Николов Черешаров, ас. Кирил Иванов Иванов;; сист. админ. Ангел Василев Урилски.
 • комисия за тайно гласуване (13 души) – с председател проф. д-р Ангел Атанасов Голев и членове: доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Николай Маринов Касъклиев, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Атанасова Глушкова, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов; гл. ас. д-р Асен Христов Христов; гл. ас. д-р Георги Николов Чолаков, гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова; ръководител УКЗ Тодор Георгиев Чаушев.

РЕШЕНИЕ 27: ФС прие предложението на ДС за попълване на ФС: доц. д-р Александър Пламенов Пенев и доц. д-р Тодорка Атанасова Глушкова да са номинираните членове на ФС.

РЕШЕНИЕ 28: ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране” за  издаване от Пловдивското университетско издателство на електронен учебник „Приложна математика 2”, с автори проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева и доц. д-р Христина Кулина за студентите от професионално направление 4. 6. Информатика и компютърни науки, спец. СТД.

РЕШЕНИЕ 29: ФС избра следните рецензенти на електронния учебник „Приложна математика 2“ за студентите от спец. СТД, с автори Снежана Гочева-Илиева и Христина Кулина: проф. д-р Михаил Тодоров (от ТУ, София, професионално направление 4.5. Математика), проф. д-р Антон Илиев (от ФМИ на ПУ, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки) и доц. д-р Тодорка Терзиева (от ФМИ на ПУ, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...) за рецензенти на учебното помагало „Записки по вероятности и статистика за информатици”, с автори проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова и гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов.

РЕШЕНИЕ 30: Доц. Шотлеков информира членовете на ФС за:

 • предстоящия семинар на ФМИ в периода 28.11.2018 г. – 30.11.2018 г., като даде по-точни указания и подробности: предварителната програма ще бъде качена в сайта на ФМИ; отпътуване с автобуса на ПУ за курортен комплекс „Камелия“, Пампорово на 28.11.2018 г. в 10:00 ч. от спирката на Ректората, връщане от комплекс „Камелия“ в 11:00 ч. на 30.11.2018 г.; ОС ще е на 28.11.2018 г. от 16:00 ч., а регистрацията ще е от 15:30 ч.; ще се проведат открити лекции на трима наши колеги – проф. Ангел Голев, доц. д-р Тодорка Глушкова и доц. д-р Александър Пенев;
 • Тържествената промоция на Випуск 2017, ще се проведе на 30 март 2019 г. (събота) от 15:00 ч. в Спортна зала на ПУ. Неофициалната част ще е в основния ресторант на Парк-хотел „Санкт Петербург“ от 19:00 ч.;
 • Коледното тържество на ФМИ ще е на 18.12.2018 г. (вторник) в основния ресторант на хотел „Марица“, за целта в срок до 07.12.2018 г. (петък) ръководителите на катедри да подадат в Деканата информация за желаещите да присъстват на тържеството. Поканват се пенсионери, редовни и задочни докторанти;
 • Система за плагиатство – за допълнителни разяснения да се обръщат към доц. Шотлеков;
 • Предложения за курсове за III-то ПКС – основните параметри за организирането на такъв курс са минимум 200 часа, минимум 100 часа са присъствени, половината от тях са по методика.

РЕШЕНИЕ 31: ФС прие следното предложение: доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева да бъде представител на ПУ в Изпълнителния съвет на Националната програма по ИКТ за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността. 

РЕШЕНИЕ 32: ФС предлага на Ректора на Пловдивския университет  „Паисий Хилен­дарски” да назначи, съгласно съгласно чл. 17 от ЗРАСРБ, чл. 44, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, чл. 55. (2) от ПРАСПУ, Хасан Шюкрю Гюлюстан на академичната длъжност “асистент” за срок от 2 (две) години в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра “Софтуерни технологии” на Факултета по математика и информатика, на трудов договор по чл. 67, ал. 1, считано от 01.12.2018 г.


Вярно с оригинала: /Н. Милева/

Подпис: /п/

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Подпис: /п/
Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ