Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2018 година Протокол № 29 / 30.04.2018 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 29 / 30.04.2018 г.

ПРОТОКОЛ № 29 / 30.04.2018 г.

 

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика,

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 30 април 2018 г. /понеделник/ се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика в делови порядък. 

Присъстват: проф. д.м.н. Манчо Христов Манев, проф. д.м.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Андрей Иванов Захариев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Коста Андреев Гъров,  проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, проф. д-р Христо Димитров Крушков, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Владимир Николаев Вълканов, доц. д-р Генчо Димитров Стоицов, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Емил Николов Хаджиколев, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Николай Величков Павлов, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Иван Марков Димитров, гл. ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, док-т Веселина Руменова Тавкова.

 С право на съвещателен глас присъства Тодор Георгиев Чаушев (рък. звено УКЗ).

Отсъстват: доц. д-р Анна Атанасова Малинова – болничен отпуск, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова - платен отпуск, гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов, Николай Лалев Чавдаров – студент, Председател на СС на ФМИ.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Докторанти.
    • Научно жури и дата за защита по процедура за присъждане на ОНС „Доктор”.

 

ПО ТОЧКА 1):

Във връзка с постъпил доклад от проф. д-р Станимир Стоянов, ръководител на катедра „Компютърни системи” и предложения от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи” за състав на научно жури и дата на защита на Дамян Димитров Митев, докторант на самостоятелна подготовка по област на вис­ше обра­зование 4. При­родни на­у­ки, математика и ин­фор­ма­тика, професионално на­прав­ле­ние 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика, тема на дисертационния труд „Развойна и симулационна среда на DeLC“,

Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика взе следните РЕШЕНИЯ:

1. ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Дамян Димитров Митев, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни системи по област на вис­ше обра­зование 4. При­родни на­у­ки, математика и ин­фор­ма­тика, професионално на­прав­ле­ние 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика, тема на дисертационния труд „Развойна и симулационна среда на DeLC“,

Външни членове за Пловдивския университет:

  1. Проф. д-р Даниела Ананиева Орозова – от БСУ, гр. Бургас; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
  2. Проф. д.т.н. инж. Тодор Атанасов Стоилов от ИИКТ на БАН, гр. София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)
  3. Проф. д-р Евдокия Николаева Сотирова – от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

  1. Акад. проф. д.т.н. Иван Петков Попчев – от ФИСН при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика); 
  2. Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Резервни членове:

  1. (външен) Проф. д.т.н. инж. Красимира Петрова Стоилова – от ИИКТ на БАН, гр. София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
  2. (вътрешен) Доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

2. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра  „Компютърни системи“: защитата на дисертационния труд на Дамян Димитров Митев, докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Компютърни системи" пред научното жури да бъде на 13.07.2018 г.

 

Вярно с оригинала: /Н. Милева/

 

Подпис: /п/
ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ

Декан на Факултет по математика и информатика 

 

Подпис: /п/
Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ