Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2018 година Протокол № 47 / 14.03.2018    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 47 / 14.03.2018

ПРОТОКОЛ №47 /14.03.2018

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 14 март 2018 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Иван Шотлеков, доц. д-р Боян Златанов и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.
Отсъстват: доц. д-р Анна Малинова – в болнични.

           ДНЕВЕН РЕД:

 •  Уточняване дневния ред на ФС за 21.03.2018 г.
 •  Разни.

 РЕШЕНИЕ 1: ДС приеследния дневен ред за ФС на ФМИ, който ще се проведе на 21.03.2018 г.
ДНЕВЕН РЕД:

 1.  Общо събрание на ФМИ. 
 2. Докторанти. 
 3. Отчети на Факултетни комисии.
 4. Хонорувани.
 5. Разни.
 6. Избор на асистенти.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие следното предложение: Общото събрание на Факултета по математика и информатика да се проведе на 11.04.2018 г. (сряда) от 13:00 ч. до 15:00 във 2. аула.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие следното предложение за структура на Общото събрание на Факултета по математика и информатика на 11.04.2018 г.: списъчен състав – 114 души, от които:
80 души академичен състав =70,17% от състава;
12 души помощен и административен персонал=10,33% от състава на ОС;
22 студенти и докторанти=19,30% от състава на ОС.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие следното предложение до ФС за брой и състав на следните комисии за ОС на ФМИ на 11 април 2018 г.:

 • мандатна комисия (4 души) – с председател доц. д-р Евгения Делчева Ангелова и членове: Надя Кръстева Милева, Гергана Василева Колева и Нина Руменова Игнатова;
 • комисия за протокола (2 души)доц. д-р Стефка Йорданова Анева и доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина;
 • комисия за явно гласуване (13 души) – с председател доц. д-р Боян Георгиев Златанов и членове: доц. д-р Владимир Николаев Вълканов, доц. д-р Генчо Димитров Стоицов; доц. д-р Емил Николов Хаджиколев; гл. ас. д-р Ваня Ангелова Иванова; гл. ас. д-р Десислава Стоянова Войникова; гл. ас. д-р Йордан Йорданов Епитропов; гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов; гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов; гл. ас. д-р Слав Иванов Чолаков; ас. Кирил Иванов Иванов; инф. д-р Стоян Николов Черешаров; сист. админ. Ангел Василев Урилски.
 • комисия за тайно гласуване (15 души) – с председател доц. д-р Ангел Атанасов Голев и членове: доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева; доц. д-р Веска Пенчева Нончева; доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев; доц. д-р Елена Петрова Сомова; доц. д-р Николай Маринов Касъклиев; доц. д-р Стефка Йорданова Анева; доц. д-р Теменужка Пенева Пенева; доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева; доц. д-р Христо Стефанов Кискинов; гл. ас. д-р Асен Христов Христов; гл. ас. д-р Георги Николов Чолаков; гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова; гл. ас. д-р Тодорка Атанасова Глушкова; ръководител УКЗ Тодор Георгиев Чаушев.

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие следните предложения до ОС на ФМИ за актуализиране състава на ФС: номинира
доц. д-р Генчо Димитров Стоицов (на мястото на прф. дмн Петко Димитров Пройнов);
док-т Веселина Руменова Тавкова (на мястото на Василка Димова Събева).

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие следното предложение до ОС на ФМИ за номиниране на редовен докторант за участие в Академичния съвет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“: Веселина Руменова Тавкова (на мястото на Василка Димова Събева).

РЕШЕНИЕ 7: ДС прие да се предложат критерии за класиране при обявяване на конкурс за академичните длъжности „Професор“ и „Доцент“ по научните направления 4.6. Информатика и компютърни науки; 1.3. Педагогика на обучението по ...; 4.5. Математика. (Приложение 1)

РЕШЕНИЕ 8: ДС прие следното предложение до ФС за име на списанието на ФМИ: “Journal of Mathematical and Computer Sciences”.

РЕШЕНИЕ 9: ДС прие: да се напомни, че за Пролетната конференция на СМБ има осигурен микробус на ПУ. Отпътуването за хотел Самоков, Боровец ще е в 11:00 ч. на 2 април 2018 г. (понеделник) от спирката на Ректоратаа връщането ще е в 11:00 ч. на 6 април 2018 г. от хотел Самоков, Боровец.

РЕШЕНИЕ 10: ДС прие: да се информират членовете на ФС, че ДТВ-то на факултета ще е с 5% повече от 2017 г. и сме първи в ПУ с предварителен остатък.

РЕШЕНИЕ 11: ДС прие: следващото заседание на ДС да е на 21.03.2018 г. (сряда) от 12:00 ч.

 

Вярно с оригинала: /Н. Милева/

 

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ /п/
Декан на Факултет по математика и информатика

Надя Милева /п/
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ