Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Софтуерни Технологии Протоколи от КС 2018 Протокол № 25 / 20.02.2018 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 25 / 20.02.2018 г.

Протокол № 25 / 20.02.2018 г.

от катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии”,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 20.02.2018 г. (вторник) се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: доц. д-р Тодорка Терзиева, проф. д-р Христо Крушков, доц. д-р Ангел Голев, гл. ас. д-р Никола Вълчанов, гл. ас. д-р Мариана Крушкова, ас. д-р. Христо Христов, инф. Стоян Черешаров, ас. Стефан Ставрев.

Отсъстващи: доц. д-р Владимир Шкуртов.

Дневен ред:

  1. Учебни.
  2. Докторанти.
  3. Разни.

По точка 1) Катедреният съвет разгледа разпределението на часовете на катедрата за пролетен триместър на учебната 2017/2018 уч. г., задочно обучение. Обсъдиха се предложения за хонорувани преподаватели към катедрата.
Катедреният съвет гласува и предлага на ФС за утвърждаване следните  хонорувани преподаватели:

  1. Николай Атанасов Чочев, Фак. № 1401681002, студент от ІV курс, специалност СТД, редовно обучение, за водене на избираема дисциплина „Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация – ІІ част“, - 200 часа за всички специалности редовно и задочно обучение.
  2. Мария Викторова Малинова, (магистър), редовен докторант към катедра КТ, за водене на лабораторни упражнения по “Алгоритми и структури от данни“ - 180 часа с I курс на специалност “Софтуерно инженерство“, задочно и редовно обучение.
  3. Детелина Сергеева Милкотева (магистър), редовен докторант към катедра ОМИИТ, за водене на лабораторни упражнения по “Уеб дизайн“ - 40 часа с I курс на специалност СТД, задочно обучение.
  4. Веселина Руменова Нанева, Фак. № 1401561002, студент от IV курс, БИТ, редовно обучение, за водене на лабораторни упражнения по ОЦИ - 240 часа с II курс на специалност СТД, задочно и редовно обучение.
  5. Веселина Василева Карапеева (магистър), редовен докторант към катедра КТ, за водене на лабораторни упражнения по „Увод в уеб програмирането“ - 80 часа с I курс на спец. СТД, задочно обучение.

По точка 2)  доц. д-р Тодорка Терзиева представи докторанта, преминал успешно изпита за докторантура по област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика, както и темата на дисертационния труд. Тя представи пред членовете на катедрения съвет индивидуалния план на новозачисленият докторант. След проведени обсъждания, катедреният съвет взе следните
РЕШЕНИЯ:

  1. Катедреният съвет, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, предлага на Факултетния съвет да приеме индивидуалния учебен план на Христо Василев Атанасов, зачислен в задочна докторантура за работата през четирите години от подготовката по докторантурата.

 

ГЛ. АС. Д-Р ХРИСТО ХРИСТОВ
Протоколчик

ДОЦ. Д-Р ТОДОРКА ТЕРЗИЕВА
Ръководител катедра „Софтуерни технологии”

20.02.2018 г.
гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ