Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2017 Протокол № 3/18.04.2017 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 3/18.04.2017 г.

П Р О Т О К О Л   № 3 / 18.04.2017 г.

Днес, 18.04.2017 г. (вторник), от 12:30 часа в 441 сем. зала на Нова сграда (бул. „България“ 236) на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ се проведе катедрен съвет на катедра “Математически анализ“ към Факултета по математика и информатика  на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски".

Присъстваха: проф. д-р Андрей Захариев (ръководител катедра), проф. д.м.н. Петко Пройнов, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Теменужка Пенева, доц. д-р Атанаска Георгиева, доц. д-р Христо Кискинов, гл. ас. д-р Слав Чолаков, гл. ас. д-р Милена Петкова.

Отсъстваха: доц. д-р Боян Златанов

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обсъждане на учебните часове в триместър „А“ за 2017/2018 г.
  2. Докторанти.
  3. Предложение за непрекратяване на трудов договор
  4. Разни.

Предложения дневен ред бе подложен на гласуване.
Гласували за - 8, против – 0, въздържали се - 0.
Предложеният дневен ред бе приет единодушно.

РЕШЕНИЯ:

По точка 1. Предложеното от проф. д-р Андрей Захариев разпределение на учебните часове в триместър „А“ за 2017/2018 г  бе обсъдено и подложено на гласуване:

Гласували за - 8, против – 0, въздържали се - 0.

Предложеното разпределение на учебните часове в триместър „А“ за 2017/2018 г. бе прието единодушно.

По точка 2. Одобрени са следните комисии за изпит на докторанти:

А/ По Математически анализ

  1. Председател - доц. д-р Боян Златанов зам.-декан;
  2. Член - проф. дмн Петко Пройнов;
  3. Член - доц. д-р Атанаска Георгиева.

Б/ По Диференциални уравнения

  1. Председател - доц. д-р Боян Златанов зам.-декан;
  2. Член - проф. д-р Андрей Захариев;
  3. Член - доц. д-р Христо Кискинов.

 Гласували за - 8, против – 0, въздържали се - 0.

По точка 3.

Катедреният съвет прие единодушно и предлага на Факултетния съвет на ФМИ да вземе следното решение:

Да не се прекратява трудовият договор на проф. д-р Андрей Иванов Захариев за срок от 1 (една) година, считано от 06.12.2017 г., на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ.

По точка 4.

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

 

Подпис:

ПРОФ. Д-Р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ

Ръководител на катедра „Математически анализ“

 

Подпис:

ГЛ. АС. Д-Р МИЛЕНА ПЕТКОВА

Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ