Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2017 година Протокол № 35 / 12.07.2017    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 35 / 12.07.2017

 

ПРОТОКОЛ № 35 / 12.07.2017

 От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 12 юли 2017 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.

Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Ива Шотлеков и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.

Отсъстват: няма отсъстващи.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обсъждане дневния ред на ФС.
  2.  Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следните подточки към точките от дневния ред на ФС:

0)    Връчване на:

  • диплом за НС „Доктор на науките“ – проф. д.м.н. Манчо Манев;
  •  диплом за ОНС „Доктор“ на: Александър Трайков, Евгения Алендарова, Иван Минов;
  • купа за ІII-то място в група А на НСОМ 2017 (19-21 май 2017)
  • сребърни медали от НСОМ на: Димитър Дойчев, 2М и Иван Найденов, 3М .

1)     Учебни.

  • КСК – информация;
  • утвърждаване на допълнителна избираема дисциплина за ОКС „Бакалавър“, Есенен триместър на учебната 2017/2018 г. – „Английски език ниво А2“ (Практикум), доц. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. д-р Ваня Иванова;
  • утвърждаване на нови учебни програми за 2. курс на спец. „Софтуерно инженерство“; нови учебни програми за всички нови дисциплини на актуализираните учебни планове за ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“ и допълнителни квалификации; актуализирани програми за 4 СТД и 3БИТ; за спец. Биоинформатика;
  • утвърждаване на актуализиран списък с избираеми дисциплини за специалност ИТМОМ за учебната 2017/2018 г. във Филиала на ПУ в град Смолян;
  • утвърждаване на учебни програми за І к. ИТМОМ във Филиала на ПУ в град Смолян;
  • дата за ДИ във Филиал на ПУ, гр. Смолян – 28.09.2017 г. от 10:00 ч.
  • утвърждаване на учебна програма за квалификационен курс „Дистанционни форми на обучение и виртуална класна стая“;
  • гласуване на решение №7 от 17.10.2016 на АС;
  • в срок до 19.07.2017 г. – заявки в Деканата за ликвидационната сесия.

2)     Докторанти.

  • зачисляване в докторантура, избор на научни ръководители и утвърждаване на теми и ИПР;
  • възстановяване на докторантура – Василка Събева, редовен докторант;
  • отчисляване – ас. Стоян Черешаров, док-т на самостоятелна подготовка;
  • прекратяване на докторантура – Станислава Колева, задочен докторант към кат. ОМИИТ.

3)     Научни.

  • научно жури за акад. длъжност „професор” – доц. д-р Иван Ганчев;
  • научни журита за акад. длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Владимир Вълканов, гл.ас.д-р Светослав Енков;
  • научни журита за „главен асистент” – ас. д-р Мария Василева, ас. д-р Мая Стоева, ас. д-р Магдалена Веселинова, ас. д-р Силвия Гафтанджиева, ас. д-р Георги Пашев.

4)     Хонорувани.  

  • преподаватели към ФМИ;
  • предложение за хонорувани преподаватели и за щатни нехабилитирани преподаватели, водещи лекции в специалностите „ИТМОМ“, „Маркетинг“, „Туризъм“във Филиала на ПУ в град Смолян през уч. 2017/2018 година;
  • ментори.

5)     Разни.  

  • учебници, учебни памагала и реценции;
  • допълнителни членове на комисии – по 1 студент за ФКК, ФКА, ФКН и ФКЕ (със съвещателен глас;
  • точки „Наука” и план за 2016/2017 г.;
  • отпуски;
  • индивидуални планове - изпълнение; редуциран хорариум на доц. Шкуртов;
  • НСОМ – информация и благодарствено писмо от проф. Сава Гроздев;
  • информация за ДТВ;заявки за инсталиране на софтуери – в срок до 31.07.2017 г.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие следното предложение до ФС на ФМИ и АС на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ за утвърждаване на следната годишна такса за обучение на студентите от специалност „Софтуерно инженерство” за учебната 2017/2018 година във Факултета по математика и информатика: поради българския произход на студентите от специалност „Софтуерно инженерство“, ОКС „Бакалавър“, идващи от Украйна по договор с Община-Пловдив във ФМИ и съгласно чл. 95, ал. 2 от ЗВО годишната им такса за обучение да бъде в размер на 1323 евро.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие предложението за трансформиране на 1 бройка за редовен докторант по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Диференциални уравнения в 1 бройка за редовен докторант в сходна област на висше образование, т.е. бройката да бъде в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие предложението: в срок до 19.07.2017 г. (сряда) да се подават в Деканата предложения (в определената за тази цел тетрадка) за предстоящата ликвидационна сесия за редовно и задочно обучение.

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие следното предложение от КС на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”: съгласно чл. 26 (4) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски“: да бъде прекратена докторантурата на  Станислава Тодорова Колева, задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ поради системно неизпълнение на задълженията на докторанта по индивидуалния учебен план, считано от 01.03.2017 год.

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие: да се предложат за гласуване на ФС следните студенти за представители във Факултетните комисии по наука, качество, акредитация и етика, които ще имат съвещателен глас на заседанията на тези комисии:

  • Николай Лалев Чавдаров (3. курс, Информатика) – Факултетна комисия по качество;
  • Иван Генчов Найденов (3. курс, Математика) – Факултетна комисия по наука;
  • Димитър Денев Палазов (2. курс, БИТ) – Факултетна комисия по акредитация;
  • Николай Лалев Чавдаров (3. курс, Информатика) – Факултетна комисия по етика.

 

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ

Декан на Факултет по математика и информатика

 

Надя Милева

Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ