Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Бакалавърски програми Учебни планове Основни характеристики на учебния план за ОКС „Бакалавър" Основни характеристики на учебния план за направление 1.3 Педагогика на обучението по...    English
Факултет по математика и информатика - Основни характеристики на учебния план за направление 1.3 Педагогика на обучението по...

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН

 • Учебният план е разработен съгласно Наредба за държавните изисквания за придо­биване на висше образование на образователно-квалификационните степени „бакала­вър“, „магистър“ и „специалист“ от 2002 г., а от началото на учебната 2004/2005 г. е в съответ­ствие и с Наредба № 21 от 30.09.2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища. Изготвен е от комисия, включваща ръководителите на катедри (или оторизирани от тях представители на катедрата), обсъден е по катедри, приет е от Факултетния съвет и е утвърден от Академичния съвет.
 • Учебният план отразява резултатите на образователния проект на Европейската коми­сия Tuning Educational Structures in Europe за разработване от представители на над 140 университета на образователните стандарти във висшето образование на обединена Европа според Болонския процес. Редовен член на работната група по математически науки беше ФМИ на ПУ. Разработените стандарти бяха отразени в нормативните документи на страните членки на ЕС.
 • Учебният план има ясна връзка с мисията, целите и задачите на Стратегията за раз­витие на ПУ (2011-2020). По-специално учебният план е в унисон с мисията да се провежда качествено университетско обучение по специалността, спомага за поддържане на целта ФМИ и ПУ да са водещ образователен център по специалността, да се реформира образованието на базата на съвременните информационни и комуникационни технологии и да се повишава качеството на обучението, интеграционното ориентиране и поддържане на висока конкурентоспособност на ФМИ и ПУ по специалността.
 • Настоящият учебен план е съобразен с изискванията на новия Закон за предучилищно и училищно образование, обнародван в Държавен вестник, брой 79 от 13.10.2015 г. и влизащ в сила от 01.08.2016 г., както и с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, обнародвана в Държавен вестник, брой 89 от 11.11.2016 г. и влизаща в сила от учебната 2017/2018 година.
 • Една академична година се състои от три триместъра (Есенен, Зимен и Пролетен).
 • Аудиторната заетост през всеки триместър за редовна форма на обучение е в рамките на 10 седмици, а за задочна форма на обучение – в рамките на 3 седмици.
 • Учебният план съдържа задължителни дисциплини, фундаментални за специалността. Избираемите дисциплини профилират обучението на студента в избрана от него област по специалността. С факултативните дисциплини студентите придобиват познания в различни области, имащи отношение към специалността му като: икономика, право, бизнес, психология, философия, езиково обучение и други.
 • Избираемите учебни дисциплини, с хорариум не по-малко от 30 академични часа за всяка една, се разпределят в две групи, както следва:
 1. първа група – педагогически, психологически и частно-дидактически (условно означена от група А);
 2. втора група – интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини, ориентирани към ключови компетентности и свързани с профе­сионално-педагогическата реализация на учителите (условно означена от група Б).

Обучаващите се задължително избират поне по две учебни дисциплини от всяка от посочените по-горе групи.

 • Ако студент е положил изпити по повече избираеми дисциплини, то те се вписват в дипломата. За избираеми или факултативни дисциплини може да се признаят и дисципли­ни, невключени в учебния план, по които са положени вече изпити в друга специалност на ФМИ на ПУ или на друг факултет или друг университет, ако студентът се е прехвърлил, както и от специализации у нас или в чужбина по академичен обмен.
 •  Обучението завършва с практико-приложен държавен изпит и писмен държавен изпит или защита на дипломна работа.
 • Оценяването по дадена учебна дисциплина се извършва на изпитните сесии след все­ки триместър или с текуща оценка по време на триместъра. Основната форма на изпитване е писмен изпит (вкл. електронен вариант), завършващ със събеседване със студента, когато се оформя крайната оценка и се съобщават мотивите за нея.
 • Учебната дисциплина Спорт е включена в учебния план по силата на Закона за физи­ческото възпитание и спорта с цел да се осигури възможност за спортуване на студентите. Тази дисциплина е факултативна.
 • Един ECTS кредит се равнява на 30 учебни часа студентска натовареност. Студентската учебна натовареност включ­ва аудиторна и извънаудиторна заетост.
 •  Сравнение на традиционните и ECTS оценки се дава в следната таблица:

Традиционна оценка

ECTS оценка

цифрова

словесна

буквена

Словесна

6

ОТЛИЧЕН

A+

EXCELLENT

5,75

ОТЛИЧЕН

A

EXCELLENT

5,5

ОТЛИЧЕН

A–

EXCELLENT

5,25

МНОГО ДОБЪР

B+

VERY GOOD

5

МНОГО ДОБЪР

B

VERY GOOD

4,75

МНОГО ДОБЪР

C+

GOOD

4,5

МНОГО ДОБЪР

C

GOOD

4,25

ДОБЪР

C–

GOOD

4

ДОБЪР

D+

SATISFACTORY

3,75

ДОБЪР

D

SATISFACTORY

3,5

ДОБЪР

E+

SUFFICIENT

3,25

СРЕДЕН

E

SUFFICIENT

3

СРЕДЕН

E–

SUFFICIENT

2,75

СЛАБ

Fx+

FAIL

2,5

СЛАБ

Fx

FAIL

2,25

СЛАБ

F+

FAIL

2

СЛАБ

F

FAIL

ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс – лабора­тор­ни упражнения седмично; СП – самоподготовка; О – общо; К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на тримес­тъ­ра; И – изпит; ТО – текуща оценка; Зв – заверка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен

Документът е актуализиран с решение на ФС на ФМИ – Протокол № 17 / 19.04.2017 г. 
и на Академичен съвет на ПУ – Протокол № 18 / 24.04.2017 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ