Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Магистърски програми една година Обучение по математика в училище    English
Факултет по математика и информатика - Обучение по математика в училище
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д-р Запрян КОЗЛУДЖОВ)
Протокол на Академичния съвет № 18/24.04.2017 г.

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ (1)
Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО … (1.3)
Специалност: ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА В УЧИЛИЩЕ
Образователно-
квалификационна степен:
МАГИСТЪР
Професионална квалификация: УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА
Форма на обучение: РЕДОВНА
Продължителност на обучението: 1 ГОДИНА
ДЕКАН на ФМИ: (Проф. д-р Антон Илиев)
Протокол на Факултетния съвет № 17/19.04.2017 г.
   


Дисциплини
А
Л
Лс
У
Ус
Лб
Лбс
СП
О
К
ФИ
Г
Тр
Н
ПЪРВА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА
370 250 25 170 17 10 1 1430 1800 60        
Есенен триместър
170 120 12 80 8 0 0 430 600 20        
Избрани теми от алгебрата и математическия анализ в училище 60 40 4 20 2 0 0 120 180 6 И 1 Е 1
Съвременни тенденции в обучението по математика  60 40 4 20 2 0 0 120 180 6 И 1 Е 1
Методология и методика на педагогическите изследвания  20 10 1 10 1 0 0 100 120 4 ТО 1 Е 1
Задължителноизбираема дисциплина 30 30 3 0 0 0 0 90 120 4 ТО 1 Е 1
или практикум от група А 0 0 30 3 0 0
Зимен триместър
150 100 10 70 7 10 1 420 570 19        
Методи и методика за решаване на математически задачи  40 20 2 20 2 0 0 110 150 5 И 1 З 2
Избрани теми от геометрията в училище  60 40 4 20 2 0 0 120 180 6 И 1 З 2
Приложения на съвременни информационни технологии в обучението по математика  20 10 1 0 0 10 1 100 120 4 ТО 1 З 2
Задължителноизбираема дисциплина 30 30 3 0 0 0 0 90 120 4 ТО 1 З 2
или практикум от група Б 0 0 30 3 0 0
Пролетен триместър
50 30 3 20 2 0 0 580 630 21        
Моделирането в обучението по математика  20 10 1 10 1 0 0 40 60 2 ТО 1 П 3
Елементи от комбинаториката, теория на вероятностите и математическата статистика в училище 30 20 2 10 1 0 0 90 120 4 И 1 П 3
Подготовка и полагане на държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа  0 0 0 0 0 0 0 450 450 15 И 1 П 3
ОБЩО
370 250 25 170 17 10 1 1430 1800 60        
 

ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ