Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2017 година Протокол №16 / 29.03.2017 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №16 / 29.03.2017 г.

ПРОТОКОЛ № 16 / 29.03.2017 г.

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 29 март 2017 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика в оперативен порядък.

Присъстват: проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов, проф. д.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Андрей Иванов Захариев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Манчо Христов Манев,  проф. д-р Пенка Петрова Рангелова проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, проф. д-р Христо Димитров Крушков, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Емил Николов Хаджиколев, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Николай Величков Павлов, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Иван Марков Димитров, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, док-т Василка Димова Събева, док-т Магдалена Асенова Веселинова.

С право на съвещателен глас присъства Тодор Георгиев Чаушев (рък. звено УКЗ).

Отсъстват: гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов, Васил Костадинов Костадинов – студент.

Списъчен състав – 35; Редуциран състав – 35; Присъстващи – 33; Отсъстващи – 2.

 

ДНЕВЕН РЕД:

1)  Научни.

  • Избор на научно жури по процедура за присъждане на НС „Доктор на науките“. 

 

Факултетният съвет на ФМИ в оперативен ред взе следните РЕШЕНИЯ:

1. ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на проф. д-р Манчо Христов Манев, на тема Върху геометрията на многообразия с някои тензорни структури и метрики от норденов тип“, за придобиване на  научната степен доктор на науките по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Геометрия и топология): 

Външни членове за Пловдивския университет:

1)  Чл.-кор. проф. д.м.н. Олег Кръстев Мушкаров – ИМИ на БАН, София; 4. При­родни на­у­ки, ма­те­ма­ти­ка и информатика, 4.5. Математика (Гео­мет­рия и топология);
2)  Чл.-кор. проф. д.м.н. Стефан Петров Иванов – СУ „Св. Климент Охридски”; 4. При­­род­ни нау­ки,    математика и информатика, 4.5. Математика (Гео­мет­рия и то­по­логия);
3)  Проф. д.м.н. Йохан Тодоров Давидов – ИМИ на БАН, София; 4. При­родни на­у­ки, ма­те­ма­ти­ка и информатика, 4.5. Математика (Гео­мет­рия и топология);
4)  Проф. д.м.н. Георги Христов Георгиев – ШУ „Еп. Константин Преславски“; 4. При­­род­ни на­у­ки, математика и информатика, 4.5. Математика, „Гео­мет­рия и то­по­ло­гия”;
5)  Доц. д-р Георги Тодоров Ганчев – ИМИ на БАН; 4. Природни науки, ма­те­ма­­ти­ка и ин­­форматика, 4.5. Математика (Геометрия и топология);
6)  Доц. д-р Симеон Петров Замковой – СУ „Св. Климент Охридски”; 4. При­­род­ни на­у­ки, ма­тематика и информатика, 4.5. Математика (Гео­мет­рия и то­по­логия).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1)  Доц. д-р Добринка Костадинова Грибачева – ФМИ на ПУ; 4. При­род­ни науки, математика и информатика, 4.5. Математика (Гео­мет­рия и тополо­гия).

Резервни членове:

1)  (външен) Доц. д-р Галя Василева Накова – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”; 4. При­­род­ни нау­ки, математика и информатика, 4.5. Математика (Геометрия и то­­по­логия);
2)  (вътрешен)Проф. д-р Пенка Петрова Рангелова – ФМИ на ПУ; до­цент по 4. При­род­ни нау­­ки, математика и информатика, 4.5. Математика (Геометрия и то­по­логия).


2. ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра  „Алгебра и геометрия“: защитата на дисертационния труд на проф. д-р Манчо Христов Манев  пред научно жури да бъде на 15.06.2017 г.

 

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ