Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2017 П Р О Т О К О Л № 6 - 16/17    English
Факултет по математика и информатика - П Р О Т О К О Л № 6 - 16/17

П Р О Т О К О Л   № 6 -  16/17

      Днес 01.03.2017 г. (сряда) от 11.00 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Димчо Димов, ,доц. д-р Иван Ганчев,  доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас.д-р Иван Димитров, гл.ас.д-р Генчо Стоицов, гл. ас д-р Александър Пенев, ас. Йордан Тодоров, гл.ас. д-р  Владимир Вълканов, ас. Ася Тоскова, ас. Магдалена Веселинова

Отсъстваха: ас. Борислав Тосков, гл. ас. д-р Емил Дойчев, гл. ас. д-р Георги Чолаков

            Дневен ред:

  1. Докторанти.
  2.  Разни

По точка 1 от дневния ред:

1)      Бяха разгледани годишните отчети, мненията на  научните им ръководители и бяха предложени оценки за работата  на следните докторанти:

Име

Година

Оценка

1.

Константина Павлова Граматова

3-та

Отличен (6)

2.

Пенчо Йорданов Малинов

3-та

Отличен (6) 

3.

Ирена Здравкова Кехайова

3-та

Отличен (6) 

4.

Нина Станчева Станчева

2-ра

Отличен (6) 

5.

Ася Тодорова Тоскова

1-ва

Отличен (6) 

6.

Борислав Петров Тосков

1-ва

Отличен (6) 

7.

Боян Богомилов Костов

1-ва

Мн. добър (5) 

8.

Георги Илиев Георгиев

1-ва

Добър (4)

9.

Желян Иванов Гуглев

1-ва

Отличен (6)

10.

Йордан Георгиев Тодоров

1-ва

Отличен (6)

11.

Любляна Атанасова Благоева

1-ва

Мн. добър (5)

12.

Мария Кръстанова Митева

1-ва

Отличен (6)

13.

Мартин Георгиев Василев

1-ва

Отличен (6)

14.

Андрей Петров Петров

1-ва

Отличен (6)

 

  Катедреният съвет единодушно прие и предлага на ФС да приеме отчетите на    докторантите с предложените оценки.

 

2)      Катедреният съвет гласува единодушно и предлага на ФС редовните докторанти Константина Павлова Граматова и Пенчо Йорданов Малинов да бъдат отчислени с право на защита, считано от 01.03.2017 год.

 

3)      Във връзка с предложението на катедра „Компютърни системи” до Факултетния съвет за избор на докторанти към катедрата по: Област на висше образование: 4.Природни науки, математика и информатика; Професионално направление: 4.6.Информатика и компютърни науки; Докторска програма: Информатика.

Катедреният съвет гласува единодушно и  предлага на Факултетния съвет на ФМИ, съгласно чл. 14 (2) и (3) от ПРАСПУ, да приеме индивидуалните учебни планове на следните докторанти:

 

  1. Димитър Георгиев Христов – редовен докторант;
  2. Георги Василев Пенчев – редовен докторант.

 

 

Вярно с оригинала.

Подпис на ръководител катедра:/п/

/Проф. д-р Станимир Стоянов/

Подпис на протоколчик :………………………….

/доц. д-р А. Стоянова-Дойчева/

01.03.2017 г.

гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ