Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2017 година Протокол №15 / 01.03.2017 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №15 / 01.03.2017 г.

ПРОТОКОЛ № 15 / 01.03.2017 г.
От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Днес, 01 март 2017 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.
Присъстват: проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов, проф. д-р Андрей Иванов Захариев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Манчо Христов Манев,  проф. д-р Пенка Петрова Рангелова проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, проф. д-р Христо Димитров Крушков, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Емил Николов Хаджиколев, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Николай Величков Павлов, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Иван Марков Димитров, гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, док-т Магдалена Асенова Веселинова.
С право на съвещателен глас присъства Тодор Георгиев Чаушев (рък. звено УКЗ).
Отсъстват: проф. д.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина; док-т Василка Димова Събева, Васил Костадинов Костадинов – студент.
Списъчен състав – 35; Редуциран състав – 35; Присъстващи – 31; Отсъстващи – 4.
Хабилитирани преподаватели по списъчен състав – 28; Редуциран състав на хабилитирани преподаватели – 28 души; Присъстващи – 26.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Научни – откриване на процедура за предварително обсъждане на проект за дисертационен труд за придобиване на НС „Доктор на науките“.
 4. Хонорувани.
 5. Разни.
 6. Избор за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“.

РЕШЕНИЕ 1: ФС утвърди следните допълнителни избираеми дисциплини за Пролетния триместър на учебната 2016/17 година, редовно и задочно обучение на бакалавърските специалности към ФМИ.

А) РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 • Game Development in C++ with Unreal Engine 4 (за всички), проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, хон. ас. Колорадо Старк;
 • Компютърно счетоводство (без БИТ), проф. д-р Асен Рахнев, гл. ас. д-р Елена Тодорова;
 • Въведение във web програмирането с Java и JavaScript (за всички), проф. Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, хон. ас. Николай Петков („Проксиад България“ ЕАД);
 • Системен анализ (за всички); доц. д-р Димчо Димов;
 • Киберсигурност и устойчив бизнес(за всички), доц. д-р Евгения Ангелова, гл. ас. д-р Георги Шарков;
 • Single Page приложения с Angular 2 (за всички), гл. ас. д-р Никола Вълчанов, хон.ас. Антон Чолаков.

Б)  ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 • Системен анализ (за всички); доц. д-р Димчо Димов;
 • Вземане на решения чрез игрови модели (за всички), проф. д.м.н. Снежана Христова, док-т Радослава Сашова.

РЕШЕНИЕ 2: ФС прие конспект за писмен държавен изпит на бакалавърската специалност  „Софтуерни технологии и дизайн“. 

РЕШЕНИЕ 3: ФС прие предложението за следната промяна на датите за Държавни изпити за Есенната сесия на учебната 2016/2017 година:  

 • за спец. СТД – вместо 29.09.2017 г., датата да бъде 24.09.2017 г.;
 • за бакалавърските специалности – вместо 07.10.2017 г., датата да бъде 30.09.2017 г.;
 • за магистърските специалности – вместо 08.10.2017 г., датата да бъде 01.10.2017 г.

РЕШЕНИЕ 4: ФС прие предложението за следния състав на комисията за интегриран практико-приложен държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ на специалностите „Математика и информатика“ и „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, редовно обучение през календарната 2017 година към Филиал на ПУ – гр. Смолян:
Председател: Проф. д-р Коста Андреев Гъров.
Членове:
1. Доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина;
2. Ас. Пенка Петрова Колаклиева-Гунчева;
3. Ас. Илияна Петрова Чакърова;
4. Ст. учител Добринка Андонова Цолова – СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ –  Смолян;
5. Ст. учител Елена Георгиева Георгиева – СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Смолян.

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие предложения от катедра „Приложна математика и моделиране“ цикъл курсове за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, както и съответната учебна документация за тях, на тема: „Статистически методи за педагогически изследвания и оформяне на резултатите с MS Office“, съгласно наредба № 12 на МОН от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти:

 • Статистически методи за педагогически изследвания – въвеждащ в цикъла.
 • Анализ на тестове с експериментална и контролна група;
 • Работа в облачна среда – документи, таблици и формуляри;
 • Изследване на резултати от нормативни стандартизирани тестове;
 • Дискриминантен анализ;
 • Стилистично оформление на текстов документ в Microsoft Office Word;
 • Програма Microsoft Office Word в помощ на класния ръководител;
 • Използване на интерактивни информационни технологии в обучението по математика.

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Атанас Василев Илчев, редовен докторант към катедра „Математически анализ“ по докторска програма Математически анализ, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Ива Тодорова Йончева-Найденова, редовен докторант към катедра „Математически анализ“ по докторска програма Математически анализ, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 8: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Красимира Брайкова Иванова, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране“ по докторска програма Диференциални уравнения, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 9: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Слави Станчев Глухов, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“ по докторска програма Информатика, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 10: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Тони Пламенов Каравасилев, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“ по докторска програма Информатика, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 11: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Милен Пламенов Близнаков, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“ по докторска програма Информатика, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 12: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Стоян Петев Атанасов, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“ по докторска програма Информатика, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 13: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Мария Минева Жекова, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“ по докторска програма Информатика, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 14: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Димитър Георгиев Христов, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“ по докторска програма Информатика, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 15: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Георги Василев Пенчев, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“ по докторска програма Информатика, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 16: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Мария Викторова Малинова, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии“ по докторска програма Информатика, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 17: ФС прие индивидуалния план за работа за четирите години от подготовка по докторантурата на Димитър Маринов Николов, задочен докторант към катедра „Компютърни технологии“ по докторска програма Информатика, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 18: ФС прие индивидуалния план за работа за четирите години от подготовка по докторантурата на Маргарита Теохарова Спирова, задочен докторант към катедра „Компютърни технологии“ по докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 19: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Стелиана Тилчева Чиликова, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии“ по докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 20: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Стефан Димитров Ставрев, редовен докторант към катедра „Софтуерни технологии“ по докторска програма Информатика, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 21: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Светослав Иванов Чонков, редовен докторант към катедра „Софтуерни технологии“ по докторска програма Информатика, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 22: ФС прие индивидуалния план за работа за четирите години от подготовка по докторантурата на Костадин Емилов Цветанов, задочен докторант към катедра „Софтуерни технологии“ по докторска програма Информатика, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 23: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Ивелина Венкова Велчева, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ по докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 24: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Соня Кирилова Заимова, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ по докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 25: ФС прие индивидуалния план за работа за четирите години от подготовка по докторантурата на Румяна Иванова Карадимитрова, задочен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ по докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 26: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Ренато Николла, редовен докторант към катедра "Математически анализ", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Атанаска Тенчева Георгиева.

РЕШЕНИЕ 27: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Ренато Николла за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 28: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Иван Петров Бъндев, редовен докторант към катедра "Приложна математика и моделиране", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев.

РЕШЕНИЕ 29: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“: да се атестира с оценка Добър (4.00) Иван Петров Бъндев за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 30: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Мая Пламенова Стоименова, редовен докторант към катедра "Приложна математика и моделиране", съгласно мнението на научния ръководител проф. д.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева.

РЕШЕНИЕ 31: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“: да се атестира с Отличен (6.00) Мая Пламенова Стоименова за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 32: ФС прие отчета за третата година от подготовката на Мария Добрева Добрева-Георгиева, задочен докторант към катедра "Приложна математика и моделиране", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Веска Пенчева Нончева.

РЕШЕНИЕ 33: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“: да се атестира с Отличен (6.00) Мария Добрева Добрева-Георгиева за работата си през третата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 34: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Венелин Васков Вълков, редовен докторант към катедра "Приложна математика и моделиране", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Веска Пенчева Нончева.

РЕШЕНИЕ 35: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“: да се атестира с Отличен (6.00) Венелин Васков Вълков за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 36: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Радослава Сашкова Терзиева, редовен докторант към катедра "Приложна математика и моделиране", съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христева.

РЕШЕНИЕ 37: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“: да се атестира с Отличен (6.00) Радослава Сашкова Терзиева за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 38: ФС прие отчета за третата година от подготовката на Йордан Божидаров Енев, редовен докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Елена Петрова Сомова.

РЕШЕНИЕ 39: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с  оценка Добър (4.00) Йордан Божидаров Енев за работата си през третата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 40: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: на основание чл. 31 (1) о ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита Йордан Божидаров Енев, считано от 01.03.2017 г.

РЕШЕНИЕ 41: ФС прие отчета за четвъртата година от подготовката на Тодор Минков Рачовски, задочен докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков.

РЕШЕНИЕ 42: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с  оценка Мн. добър (5.00) Тодор Минков Рачовски за работата си през четвъртата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 43: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: на основание чл. 31 (1) о ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита Тодор Минков Рачовски, считано от 01.03.2017 г.

РЕШЕНИЕ 44: ФС прие отчета за третата година от подготовката на Тодор Ангелов Ангелов, редовен докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков.

РЕШЕНИЕ 45: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с  оценка Отличен (6.00) Тодор Ангелов Ангелов за работата си през третата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 46: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: на основание чл. 31 (1) о ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита Тодор Ангелов Ангелов, считано от 01.03.2017 г.

РЕШЕНИЕ 47: ФС прие отчета за третата година от подготовката на Лиляна Иванова Русенова, задочен докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков.  
                
РЕШЕНИЕ 48: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с  оценка Добър (4.00) Лиляна Иванова Русенова за работата си през третата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 49: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Галя Илиева Шивачева, задочен докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков.

РЕШЕНИЕ 50: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с  оценка Отличен (6.00) Галя Илиева Шивачева за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 51: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Теодора Запрянова Панайотова, редовен докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков.

РЕШЕНИЕ 52: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с  оценка Отличен (6.00) Теодора Запрянова Панайотова за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 53: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Неделчо Андонов Андонов, редовен докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Станка Иванова  Хаджиколева.

РЕШЕНИЕ 54: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с  оценка Добър (4.00) Неделчо Андонов Андонов за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 55: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Иван Владимиров Марков, редовен докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков.

РЕШЕНИЕ 56: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с  оценка Среден (3.00) Иван Владимиров Марков за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 57: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Мартин Викторов Такев, редовен докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научните ръководители доц. д-р Елена Петрова Сомова и проф. д-р Мигел Естебан Родригес.

РЕШЕНИЕ 58: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с  оценка Отличен (6.00) Мартин Викторов Такев за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 59: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Мария Руменова Гачкова, редовен докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Елена Петрова Сомова.

РЕШЕНИЕ 60: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с  оценка Отличен (6.00) Мария Руменова Гачкова за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 61: ФС прие отчета за третата година от подготовката на Пенчо Йорданов Малинов, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“, съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов.

РЕШЕНИЕ 62: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Пенчо Йорданов Малинов за работата си през третата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 63: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“: на основание чл. 31 (1) о ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита Пенчо Йорданов Малинов, считано от 01.03.2017 г.

РЕШЕНИЕ 64: ФС прие отчета за третата година от подготовката на Константина Павлова Граматова, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“, съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов.

РЕШЕНИЕ 65: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Константина Павлова Граматова за работата си през третата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 66: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“: на основание чл. 31 (1) о ПРАС на ПУ да бъде отчислена от докторантура, с право на защита Константина Павлова Граматова, считано от 01.03.2017 г.

РЕШЕНИЕ 67: ФС прие отчетите за втората и третата година от подготовката на Ирена Здравкова Кехайова, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“, съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов.

РЕШЕНИЕ 68: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Ирена Здравкова Кехайова за работата си през втората и третата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 69: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Мартин Георгиев Василев, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“, съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Димчо Стойков Димов.

РЕШЕНИЕ 70: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Мартин Георгиев Василев за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 71: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Нина Станчева Станчева, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“, съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева.

РЕШЕНИЕ 72: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Нина Станчева Станчева за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 73: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Ася Тодорова Тоскова, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“, съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов.

РЕШЕНИЕ 74: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Ася Тодорова Тоскова за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 75: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Борислав Петров Тосков, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“, съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Станимир Недялков Стоянов и доц. д-р Иван Ганчев Иванов.

РЕШЕНИЕ 76: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Борислав Петров Тосков за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 77: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Боян Богомилов Костов, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“, съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Станимир Недялков Стоянов и доц. д-р Иван Ганчев Иванов.

РЕШЕНИЕ 78: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“: да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) Боян Богомилов Костов за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 79: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Георги Илиев Георгиев, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“, съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева.

РЕШЕНИЕ 80: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“: да се атестира с оценка Добър (4.00) Георги Илиев Георгиев за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 81: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Желян Иванов Гуглев, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“, съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов.

РЕШЕНИЕ 82: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Желян Иванов Гуглев за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 83: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Йордан Георгиев Тодоров, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“, съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов.

РЕШЕНИЕ 84: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Йордан Георгиев Тодоров за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 85: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Любляна Атанасова Благоева, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“, съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов.

РЕШЕНИЕ 86: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“: да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) Любляна Атанасова Благоева за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 87: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Мария Кръстанова Митева, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“, съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева.

РЕШЕНИЕ 88: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Мария Кръстанова Митева за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 89: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Андрей Петров Петров, задочен докторант към катедра „Компютърни системи“, съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов.

РЕШЕНИЕ 90: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Андрей Петров Петров за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 91: ФС прие отчета за четвъртата година от подготовката на Валя Спасова Арнаудова, задочен докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева.

РЕШЕНИЕ 92: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00)  Валя Спасова Арнаудова за работата си през четвъртата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 93: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: на основание чл. 31 (1) о ПРАС на ПУ да бъде отчислена от докторантура, с право на защита Валя Спасова Арнаудова, считано от 01.03.2017 г. 

РЕШЕНИЕ 94: ФС прие отчета за четвъртата година от подготовката на Веселин Николаев Кюркчиев, задочен докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Николай Величков Павлов.

РЕШЕНИЕ 95: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00)  Веселин Николаев Кюркчиев за работата си през четвъртата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 96: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: на основание чл. 31 (1) о ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита Веселин Николаев Кюркчиев, считано от 01.03.2017 г.

РЕШЕНИЕ 97: ФС прие отчета за третата година от подготовката на Георги Димчев Спасов, редовен докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Николай Величков Павлов.

РЕШЕНИЕ 98: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Георги Димчев Спасов за работата си през третата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 99:ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: на основание чл. 31 (1) о ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита Георги Димчев Спасов, считано от 01.03.2017 г. 

РЕШЕНИЕ 100: ФС прие отчета за третата година от подготовката на Георги Илийчев Илиев, задочен докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научните ръководители доц. д-р Ангел Атанасов Голев и проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев.

РЕШЕНИЕ 101: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Добър (4.00) Георги Илийчев Илиев за работата си през третата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 102: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Виктор Пламенов Матански, редовен докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Антон Илиев Илиев.

РЕШЕНИЕ 103: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) Виктор Пламенов Матански за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 104: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Павел Александров Кюркчиев, редовен докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Антон Илиев Илиев.

РЕШЕНИЕ 105: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Павел Александров Кюркчиев за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 106: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Маргарита Христова Атанасова, редовен докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Анна Атанасова Малинова.

РЕШЕНИЕ 107: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Маргарита Христова Атанасова за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 108: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Мария Добринова Добрева, задочен докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Николай Величков Павлов.

РЕШЕНИЕ 109: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00)  Мария Добринова Добрева за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 110: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Веселина Василева Карапеева, редовен докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева.

РЕШЕНИЕ 111: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Веселина Василева Карапеева за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 112: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Петьо Цветанов Павлов, задочен докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева.

РЕШЕНИЕ 113: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Петьо Цветанов Павлов за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 114: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Хасан Шюкрю Гюлюстан, редовен докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Антон Илиев Илиев и гл. ас. д-р Светослав Христосов Енков.

РЕШЕНИЕ 115: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) Хасан Шюкрю Гюлюстан за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 116: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Теодора Петрова Гарджева, задочен докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Николай Величков Павлов.

РЕШЕНИЕ 117: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Теодора Петрова Гарджева за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 118: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Венета Веселинова Табакова-Комсалова, задочен докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров.

РЕШЕНИЕ 119: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Венета Веселинова Табакова-Комсалова за работата си през втората година от подготовката.           

РЕШЕНИЕ 120: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Венета Веселинова Табакова-Комсалова, задочен докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров.

РЕШЕНИЕ 121: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Венета Веселинова Табакова-Комсалова за работата си през втората година от подготовката.       

РЕШЕНИЕ 122: ФС прие отчета за третата година от подготовката на Ангел Стоянов Ангелов, задочен докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров.

РЕШЕНИЕ 123: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Ангел Стоянов Ангелов за работата си през третата година от подготовката. 

РЕШЕНИЕ 124: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Костадин Димитров Царев, редовен докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Коста Андреев Гъров и доц. д-р Стефка Йорданова Анева.

РЕШЕНИЕ 125: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”: да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) Костадин Димитров Царев за работата си през първата година от подготовката.        

РЕШЕНИЕ 126: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Детелина Сергеева Милкотева, редовен докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Коста Андреев Гъров и доц. д-р Стефка Йорданова Анева.

РЕШЕНИЕ 127: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”: да се атестира с оценка Добър (4.00) Детелина Сергеева Милкотева за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 128: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Кирина Димитрова Бойкова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Коста Андреев Гъров и доц. д-р Иван Илиев Шотлеков.

РЕШЕНИЕ 129: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Кирина Димитрова Бойкова за работата си през втората година от подготовката.        

РЕШЕНИЕ 130: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Деница Ангелова Шаркова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Коста Андреев Гъров и доц. д-р Иван Илиев Шотлеков.

РЕШЕНИЕ 131: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Деница Ангелова Шаркова за работата си през втората година от подготовката.       

РЕШЕНИЕ 132: ФС прие следното предложение от катерения съвет на катедра „Компютърни технологии“: въз основа на молба и съгласно чл. 26 (1) от ПРАС на ПУ:  да бъде прекъсната докторантурата на Анатоли Веселинов Карабов, задочен докторант към катедра „Компютърни технологии“, за срок от 1 (една) година, считано от 22.02.2017 г., по семейни причини.

РЕШЕНИЕ 133: ФС прие предложението от катерения съвет на катедра „Компютърни технологии“ за възстановяване на докторантурата на Чавдар Петров Кулин, задочен докторант към катедра „Компютърни технологии“, считано от 01.03.2017 г., съгласно чл. 20 от ППЗРАСРБ и чл. 26, ал. 1 от ПРАС на ПУ.   

РЕШЕНИЕ 134: ФС прие предложението от катерения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“ за следната промяна на темата на Мария Добрева Добрева-Георгиева, задочен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране“, съгласно чл. 15, ал. 4 от ППЗРАСРБ и чл. 20, ал. 4 от ПРАС на ПУ:

 • от „Непараметрични модели и методи за анализ на сдвоени извадки“,
 • на „Приложение на бейсови модели за зависими наблюдения в денталната медицина“.

РЕШЕНИЕ 135: ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Евгения Максимова Алендарова, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“:
Външни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д-р Кънчо Йорданов Иванов – от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, гр. София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)
 2. Проф. д-р Маргарита Стефанова Теодосиева – от Русенски университет „Ангел Кънчев“, гр. Русе; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 3. Доц. д-р Румен Иванов Русев – от Русенски университет „Ангел Кънчев“, гр. Русе; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 2. Проф. д-р Росица Желязкова Донева – от ФФ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Резервни членове:

 1. (външен) Доц. д-р Николай Иванов Янев – от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 2. (вътрешен) Доц. д-р Елена Петрова Сомова – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

РЕШЕНИЕ 136: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: защитата на Евгения Максимова Алендарова, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“ да бъде на 11.05.2017 г.

РЕШЕНИЕ 137: ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Александър Насков Трайков, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“:
Външни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д-р Кънчо Йорданов Иванов – от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, гр. София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)
 2. Доц. д-р Николай Иванов Янев – от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, гр. София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 3. Доц. д-р Красимира Минкова Иванова – от ИМИ на БАН, гр. София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 2. Доц. д-р Елена Петрова Сомова – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Резервни членове:

 1. (външен) Проф. д-р Маргарита Стефанова Теодосиева – от Русенски университет „Ангел Кънчев“, гр. Русе; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 2. (вътрешен) Проф. д-р Росица Желязкова Донева – от ФФ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

РЕШЕНИЕ 138: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: защитата на Александър Насков Трайков, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“ да бъде на 11.05.2017 г.

РЕШЕНИЕ 139: Доц. Боян Златанов напомни, че: 

 • срокът за подаване на тримесечните отчети в Деканата е 6 март 2017 г., задължително да са подписани от научен ръководител и ръководител катедра;
 • обявени са конкурсите за прием на докторанти за незаетите места за учебната 2016/2017 година, ДВ, бр. 17/21.02.2017 г., срокът за подаване на документи – от 21.02.2017 г. до 21.04.2017 г.; изпитите по специалността са от 14.06.2017 г. до 20.06.2017 г. (включително), а по чужд език от 21.06.2017 г. до 23.06.2017 г.; избраните докторанти ще се зачисляват от 01.08.2017 година.

РЕШЕНИЕ 140: ФС прие следното предложение от Катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия“: въз основа на чл. 43 (1) от ПРАС на ПУ и решение  на КС да се открие процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд на тема „Върху геометрията на многообразияс някои тензорни структури и метрики от норденов тип“, представен от проф. д-р Манчо Христов Манев за придобиване на научна степен „Доктор на науките“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Геометрия и топология).

РЕШЕНИЕ 141:  ФС прие отчета на Факултетната комисия по наука за периода: 13 октомври  2016 г. – 28 февруари 2017 г.

РЕШЕНИЕ 142: ФС избра следните хонорувани преподаватели за Пролетния триместър на учебната 2016/2017година:

 1. Проф. д.м.н. Нако Ангелов Начев – с хорариум 90 часа за водене на следните избираеми дисциплини през Зимния и Пролетния триместри, редовно обучение: „Избрани глави от алгебрата и анализа” и „Нестандартни задачи по алгебра и анализ”, преглеждане на курсови работи и провеждане на семестриални изпити (двоен хонорар);
 2. Проф. д.м.н. Христо Илиев Семерджиев – с хорариум 180 часа за водене на ИД „Аналогии и обобщения в математиката”, редовно и задочно обучение, Пролетен триместър и провеждане на семестриални изпити;
 3. Проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев – с хорариум 180 часа за водене на избираеми дисциплини през Пролетния триместър, редовно и задочно обучение, преглеждане на курсови работи и провеждане на семестриални изпити (двоен хонорар);
 4. Венелин Васков Вълков (магистър) с хорариум 100 часа за водене на ИД „Въведение в машинното самообучение”, редовно, Пролетен триместър;
 5. Стефани Апостолова Панайотова (магистър)с хорариум 50 часа за водене на упр. по „Софтуерни системи по математика” за спец. БМ, преглеждане на курсови работи  и провеждане на семестриални изпити;
 6. Николай Атанасов Чочев (студент, 3 к. СТД, фак.№1401681002) – с хорариум 90 часа за водене на лабораторни упражнения по “Уеб дизайн” с I курс на специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, редовно обучение;
 7. Антон Христов Чолаков (студент 3к. СТД, фак. № 1401681001) – с хорариум 120 часа за водене на лабораторни упражнения по „Single page приложения с ANGULAR 2” с всички специалности, редовно обучение;
 8. Ангел Красимиров Генков (студент 2 к. СТД, фак. № 1501681048) – с хорариум 100 часа за водене на лабораторни упражнения по „Видео продуциране“ с всички специалности, редовно обучение;
 9. Мария Викторова Малинова (магистър) – с хорариум 120 часа за водене на лабораторни упражнения по “Алгоритми и структури от данни“ с I курс на специалност “Софтуерно инженерство“, редовно обучение;
 10. Мария Кръстанова Митева (магистър) с хорариум 180 часа за водене на упр. по дисциплината „Софтуерни технологии” на СТД, БИН и Инф., редовно обучение, провеждане на семестриални изпити;
 11.  Атанас Василев Илчев (магистър) – с хорариум 100 часа за водене на упр. по „Математически анализ” на 1 курс, спец. „Информатика” и „Софтуерно инженерство” и за провеждане на семестриални изпити; 
 12.  Ренато Николла (магистър) – с хорариум 50 часа за водене на упражнения по „Математически анализ 1” на 1 курс МИ, ИТМОМ и провеждане на семестриални изпити; 
 13. Иван Атанасов Гешев – с хорариум 130 часа в упр. (90 часа упражнения за водене на дисциплината „Банково дело и банкови информационни системи”, БИТ, 1 курс, редовно и задочно обучение; 40 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини); 
 14. Юлиан Ангелов Влахов (Уникредит Булбанк АД) – с хорариум 40 часа в упр. (30 часа упражнения за водене на дисциплината „Банково дело и банкови информационни системи”, БИТ, 1 курс, редовно и задочно обучение; 10 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини); 
 15. Николай Кирилов Тафров (Уникредит Булбанк АД) – с хорариум 40 часа в упр. (30 часа упражнения за водене на дисциплината „Банково дело и банкови информационни системи”, БИТ, 1 курс, редовно и задочно обучение; 10 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини); 
 16. Петър Маринов Петров (Уникредит Булбанк АД) – с хорариум 40 часа в упр. (30 часа упражнения за водене на дисциплината „Банково дело и банкови информационни системи”, БИТ, 1 курс, редовно и задочно обучение; 10 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини); 
 17. Деян Милков Караиванов (Уникредит Булбанк АД) – с хорариум  40 часа в упр.(30 часа упражнения за водене на дисциплината „Банково дело и банкови информационни системи”, БИТ, 1 курс, редовно и задочно обучение; 10 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини); 
 18. Николай Стефанов Петков (Proxiad България)с хорариум 100 часа упр. (80 часа упражнения за водене на избираема дисциплина; 20 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини); 
 19. Павел Александров Кюркчиев (магистър) с хорариум 60 часа в упр. (40 часа упражнения за водене на избираема дисциплина; 20 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини); 
 20. Ивелина Венкова Велчева (магистър) – с хорариум 60 часа в упр.(40 часа упражнения за водене на дисциплината „Бизнес информационни системи”, БИТ, 4 курс, редовно обучение; 20 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини); 
 21. Стелиана Тилчева Чиликова (магистър) – с хорариум 60 часа в упр. (40 часа упражнения за водене на дисциплината „Бизнес информационни системи”, БИТ, 4 курс, редовно обучение; 20 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини); 
 22. Иван Иванов Желев (БИТ, 3-ти курс, фак. номер 1401561034) – с хорариум 150 часа упр. (120 часа упражнения за водене на дисциплината „Информационни технологии в Интернет”, СТД, 4 курс, редовно и задочно обучение; 30 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини); 
 23. Хасан Шюкрю Гюлюстан (магистър) – с хорариум 180 часа в упр. (40 часа упражнения за водене на дисциплината „Бизнес информационни системи”, БИТ, 4 курс, задочно обучение; 120 часа упражнения за водене на избираемата дисциплина „Въведение в програмирането за iOS базирани мобилни устройства“; 20 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини); 
 24. Георги Димчев Спасов (магистър) – с хорариум 180 часа в упр. (160 часа упражнения за водене на дисциплината „Обектно-ориентирано програмиране”, БИТ, 1 курс, редовно и задочно обучение, Софтуерно инженерство, 1 курс, редовно обучение; 20 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини); 
 25. Ментори, провеждащи практика по специалността през Зимния триместър, 3-ти курс, Информатика, задочно обучение:
  • Мирослав Николаев Колев – с хорариум 180 часа в упр.;
  • Николай Енев Тодоров – с хорариум 180 часа в упр.;
  • Илия Димитров Славков – с хорариум 180 часа в упр.;
  • Надежда Атанасова Пейчева – с хорариум 180 часа в упр.;
  • Йордан Георгиев Тодоров – с хорариум 180 часа в упр.;
  • Димитър Иванов Колев – с хорариум 180 часа в упр.;
  • Янко Георгиев Къркаличев – с хорариум 180 часа в упр.;
  • Владимир Божилов Темелков – с хорариум 180 часа в упр.;
  • Николай Стефанов Петков – с хорариум 180 часа в упр.;
  • Емил Христов Дойчев – с хорариум 180 часа в упр.

РЕШЕНИЕ 143: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да не се прекратява трудовият договор на проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков за срок от 1 /една/ година, считано от 23.04.2017 г., на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ.

РЕШЕНИЕ 144: ФС прие: доц. д-р Боян Георгиев Златанов да бъде член-представител от Факултет по математика и информатика на Комисията по етика и академично единство към ПУ „Паисий Хилендарски”.

РЕШЕНИЕ 145: ФС прие следното предложение на ДС: доц. д-р Анна Атанасова Малинова да е ръководител на най-големия проект на ФМИ  по „Научни изследвания“ към НПД на ПУ.

РЕШЕНИЕ 146: Доц. Златанов направи няколко съобщения във връзка с предстоящата сесия за финансиране на научни проекти: ще има по един голям факултетски проект, който ще бъде одобрен. Допълнителното е, че се удвояват средствата от предходната сесия за проект „Млади учени и докторанти“, ще са 2х5000 лв., същото важи и за студентските проекти, от 1000 лв. стават 2000 лв. на година, няма ограничения за бройката участия.

РЕШЕНИЕ 147: Проф. Илиев напомни още веднъж, че връчването на дипломата за „Доктор хонорис кауза“ на ПУ „Паисий Хилендарски“ на проф.  Рави Агарвал е на 15.03.2017 г. (сряда) от 16:00 ч. в 6. ауд. - Ректорат на ПУ, а от 17 ч. ще има коктейл в бар „F 10“ в двора на Ректората.  Поканват се всички преподаватели.

РЕШЕНИЕ 148: Проф. Илиев напомни, че Промоцията за тържественото връчване на дипломите във ФМИ на Випуск 2016 г. ще е на 25.03.2017 г. (събота) от 15:00 ч. в Спортна зала на ПУ. Неофициалната част ще бъде във Виенския павилион на Пловдивски панаир от 18:30 ч. Отговорник за организацията на Промоцията е доц. Иван Шотлеков.

РЕШЕНИЕ 149: Проф. Илиев информира членовете на ФС за предстоящата 46-та Пролетна конференция на СМБ, от 9 до 13 април 2017 г., хотел Самоков, Боровец. Ще има осигурен автобус на ПУ и ще се командироват само членове на СМБ. Срокът за попълване на регистрационните карти е 6.03.2017 г. в Деканата.

РЕШЕНИЕ 150: Проф. Илиев напомни за предстоящия Пролетен бал на математиците на 18.03.2017 г. в зала Тримонциум на хотел Тримонциум. Кувертите могат да се заплатят до 10.03.2017 г. в Деканата на ФМИ при Гергана Колева.

РЕШЕНИЕ 151: Проф. Илиев информира членовете на ФС, че ФМИ е домакин на Националната студентска олимпиада по математика, която ще се проведе на 19, 20 и 21 май 2017 г. в хотел „Камелия“, Пампорово. Отговорник на НСОМ ще е доц. Боян Златанов.

РЕШЕНИЕ 152: Проф. Илиев информира членовете на ФС, че новата техника вече е във ФМИ. 

РЕШЕНИЕ 153: Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ избра ас. д-р Христо Тошков Христов за академичната длъжност „Главен асистент“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Софтуерни технологии“ на Факултет по математика и информатика, по обявения конкурс в ДВ, брой 94 от 25 ноември 2016 г.

РЕШЕНИЕ 154: Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ избра ас. д-р Пеньо Георгиев Георгиев за академичната длъжност „Главен асистент“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Управление и количествени методи в икономиката“ на Факултет по икономически и социални науки, по обявения конкурс в ДВ, брой 94 от 25 ноември 2016 г.

 

Вярно с оригинала: /Н. Милева/

 

Подпис: /п/

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ

Декан на Факултет по математика и информатика

 

Подпис: /п/

Надя Милева

Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ