Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2016 година Протокол № 18 / 14.09.2016    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 18 / 14.09.2016

ПРОТОКОЛ №18/ 14.09.2016

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 14 септември 2016 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Ива Шотлеков и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.
Отсъстват: няма отсъстващи.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обсъждане разпределението на дисциплините по катедри за новата специалност  „Софтуерно инженерство.
  2. Разпределение на групи и подгрупи, редовно и задочно обучение за учебната 2016/2017 г.
  3. Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС приеследното разпределение на учебните дисциплини по катедри, за I. курс на новата специалност „Софтуерно инженерство“:
Есенен триместър
Програмиране – отговорна катедра КИ
Уеб програмиране 1 – отговорна катедра СТ
Линейна алгебра и аналитична геометрия – отговорна катедра АГ
Английски език – отговорна катедра ОМИИТ

Зимен триместър
Обектно-ориентирано програмиране 1 – отговорна катедра КИ
Дискретни структури – отговорна катедра МА
Английски език – отговорна катедра ОМИИТ

Пролетен триместър
Алгоритми и структури от данни – отговорна катедра СТ
Обектно-ориентирано програмиране 2 – отговорна катедра КТ
Математически анализ – отговорна катедра МА

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие следното разпределение на потоци, групи и подгрупи за обучение на студентите по специалности и форми на обучение за Есенния триместър на учебната 2016/2017 година:
А) Редовно обучение:
1 И – 3(5)а гр., 6 подгр.;
2 И – 3 гр., 6 подгр.;
3 И – 3 гр., 6 подгр.;
4 И – 2 гр., 4 подгр.;

1 БИТ – 3(5)а гр., 6 подгр.;
2 БИТ – 3 гр., 6 подгр.;
3 БИТ – 3 гр., 6 подгр.;
4 БИТ – 2 (3)в гр., 4 подгр.;

1 СТД – 3(4)а гр., 6 подгр.;
2 СТД – 4 гр., 8 подгр.;
3 СТД – 4 гр., 8 подгр.;
4 СТД – 3 гр., 6 подгр.;

1СИ – 1(3)г гр., 2 подгр.

1 МИ – 1 гр., 1 подгр.;
2 МИ – 1 гр., 1 подгр.;
3 МИ – 1 гр., 1 подгр.;
4 МИ – 1 гр., 1 подгр.;

1 ИТМОМ – 1 гр., 1 подгр.;
2 ИТМОМ – 1 гр, 1 подгр;
3ИТМОМ –  1 гр, 1 подгр;

1 БМ – ½ гр., ½  подгр.;
2 БМ – ½ гр., ½ подгр.;
3 БМ – ½ гр., ½  подгр.;
4 БМ – ½ гр., ½  подгр.;

1 М – ½ гр., ½ подгр.;
2 М – ½ гр., ½ подгр.;
3 М – ½ гр., ½ подгр.;
4 М – ½ гр., ½  подгр.;

Б) Задочно обучение:
1 И – 3 гр., 5 подгр.;
2 И – 2 гр., 4 подгр.;
3 И – 2 гр., 4 подгр.;
4 И – 1 гр., 2 подгр.

1БИТ – 3 гр., 5 подгр.;
2БИТ – 2 гр., 4 подгр.;
3БИТ – 1 гр., 2 подгр.;
4БИТ – 1 гр., 2 подгр.;

1 СТД – 3 гр., 5 подгр.;
2 СТД – 2 гр., 4 подгр.;
3 СТД – 2 гр., 4 подгр;
4 СТД – 2 гр., 4 подгр.

Забележки:
а)  Групите за 1. к. Информатика и 1. к. БИТ са 5, а за 1. к. СТД са 4 само за упражненията по Английски език;
б)  ½ група (подгрупа) означава сливане с другата специалност: 1М+1БМ; 2М+2БМ; 3М+3БМ; 4М+4БМ; 1МИ+1ИТМОМ; 2МИ+2ИТМОМ; 3МИ+3ИТМОМ;
в)   Групите за 4. к. БИТ са 3 само за обучението по английски език;
г)   Групите за 1. к. СИ са 3 само за обучението по английски език.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие: в срок до 31.10.2016 г. (понеделник) да се изпратят учебните програми за дисциплините, изучавани в I. курс на новата специалност „Софтуерно инженерство“.
РЕШЕНИЕ 4: ДС прие следното предложение: за да преминат в по-горен курс студентите е необходимода подадат молба и се спазят следните условия: за II и III курс с не-повече от три невзети изпити, а за IV курс и с повече от 3 невзети изпити.
РЕШЕНИЕ 5: ДС прие: в срок до 3.10.2016 г. (понеделник) ръководителите на катедри да представят в Деканата заявки за предстоящите конкурси за заемане на академични длъжности.
РЕШЕНИЕ 6: ДС прие предложението: следващото заседание на ДС да е на 5 октомври 2016 г.   

 

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ