Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2016 П Р О Т О К О Л № 12 - 15/16    English
Факултет по математика и информатика - П Р О Т О К О Л № 12 - 15/16

П Р О Т О К О Л   № 12 -  15/16

   Днес 22.04.2016 г. (петък) от 11.00 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Димчо Димов, доц. д-р Иван Ганчев, доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас.д-р Иван Димитров, гл.ас.д-р Генчо Стоицов, гл. ас д-р Александър Пенев, , гл.ас. д-р  Владимир Вълканов, ас. Йордан Тодоров

Отсъстваха: ас. Борислав Тосков, гл. ас. д-р Емил Дойчев, гл.ас. д-р Георги Чолаков- платен отпуск.

            Катедреният съвет е разширен съгласно заповед на Ректора,според която във връзка с провеждането на процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд на докторант Пеньо Георгиев Георгиев, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни системи" при ФМИ, на тема „РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНА СРЕДА ЗА МЕНИДЖЪРИ”, към състава на катедра „Компютърни системи" се включват еднократно и с право на глас следните външни хабилитирани лица:

 

Проф. д-р Минчо Пенков Сандалски – ФИСН, ПУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика       Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

Доц. д-р Христо Крушков – ФМИ, ПУ 

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика       Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

Дневен ред:

  1.  Предварително обсъждане на дисертационен труд за ОНС „Доктор“ на Пеньо Георгиев Георгиев, докторант на самостоятелна подготовка към катедрата.
  2.   Разни.
  3.  

По точка 1 от дневния ред:

Проф. Стоянов представи постъпила молба от Пеньо Георгиев Георгиев за готовност за предварително обсъждане на дисертационния му труд и мнение на научния му ръководител проф. д-р Минчо Сандалски в същата връзка.

Проф. д-р С. Стоянов даде думата на Пеньо Георгиев Георгиев – докторант на самостоятелна подготовка към катедрата да представи своя проект за дисертационен труд на тема „Разработване на интелигентна среда за мениджъри“.

Пеньо Георгиев Георгиев направи презентация на дисертационния си труд.

Изказвания: Проф. Стоянов  даде думата за изказвания:

Проф. Стоянов направи някои забележки по теоретичната част на работата, той смята, че трябва да се вмъкнат и уточнят някои дефиниции. Смята също, че е необходимо в презентацията да се покаже, че на базата на направения абстрактен модел е разработен интелигентен агент, който работи в съответните две Фази.

Доц. д-р Христо Крушков направи забележка по т. II от дисертацията „Моделиране на областта“. Той смята, че трябва да се обясни как се моделират въпросите в онтологията с въпроси, дали е ползвано мнение и оценка на външни специалисти, а също така направи уточнение, че заключението трябва да се оправи и да се включат бъдещи насоки за развитие на дисертацията.

Доц. д-р Иван Ганчев зададе няколко въпроса: „Има ли възможност отговорите на клиента да са непълни и да е необходимо агентът да зададе още въпроси?, На колко въпроса отговаря потребителя?, Могат ли тези въпроси да се използват и за други директиви?, Съществуват ли други подобни системи?“. Докторантът отговори на въпросите и доц. И. Ганчев препоръча тези въпроси да се изяснят в работата и презентацията.

Доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева препоръча на докторанта да включи в презентацията архитектурата на разработения агент и средствата, с които е разработен, с цел по завършен види и ясна представа какво е разработил докторанта.

Гл. ас Владо Вълканов препоръча на докторанта да изясни в изложението защо на потребителите им се задават въпросите, разработени в онтологията.

Доц. д-р Димчо Димов изказа мнение, че в презентацията липсва конкретика и че докторанта трябва ясно да каже какво точно е направил. Да се включат повече дефиниции за различните понятия като например „интелигентност“.

Проф. Стоянов изказа мнение, че докторантите не е необходимо да включват в работата си общоприети дефиниции в информатиката, защото все пак те са докторанти по информатика, но препоръча на докторанта да включи в работата си дефиниция за „интелигентност“ според JADE.

Проф. Стоянов прекрати дискусията и предложи на КС да вземе следните РЕШЕНИЯ:

  1. Разширеният катедрен съвет прие представеният от Пеньо Георгиев Георгиев, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни системи“, дисертационен труд на тема „Разработване на интелигентна среда за мениджъри.“ да бъде официално предложен за защита пред научно жури за присъждане на научна степен „доктор“ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки, Специалност: Информатика.
  2.  Разширеният катедрен съвет прие предложението за следния състав на научно жури за защита на дисертационния труд на Пеньо Георгиев Георгиев, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни системи“:

 

Вътрешни за ПУ „П. Хилендарски“членове:

 1. Проф. д-р Минчо Пенков Сандалски – ФИСН, ПУ

 

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

2. Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – ФМИ, ПУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)


Външни за ПУ „Паисий Хилендарски“ членове:

1.  Проф. дтн инж. Красимира Петрова Стоилова – ИИКТ, БАН

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

 2. Проф. д-р Даниела Ананиева Орозова – БСУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

 3. Доц. д-р Евдокия Николаева Сотирова – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки

(Информатика)


Резервни членове:

 1. Проф. дтн инж. Тодор Атанасов Стоилов – ИИКТ, БАН

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки

(Информатика)

 2. Доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева – ФМИ, ПУ

Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление:  4.6. Информатика и компютърни науки

      (Информатика)

3. Официалната защита да се проведе на 30.06.2016 год. от 13.00 ч.

Всички предложения бяха приети единодушно.

По т. 2 от дневния ред:

 Беше представена заповедта за КСК и бяха обсъдени избираемите дисциплини за Триместър А на учебната 2016-2017 г.

Вярно с оригинала.

Подпис на ръководител катедра:/п/

/Проф. д-р Станимир Стоянов/

Подпис на протоколчик :………………………….

/доц. д-р А. Стоянова-Дойчева/

 

22.04.2016 г.

гр. Пловдив 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ