Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2016 Протокол № 6 / 30.09.2016 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 6 / 30.09.2016 г.

П Р О Т О К О Л   № 6 / 30.09.2016 г.

Днес, 30.09.2016 г. (петък), от 12:30 часа в 441 сем. зала на Нова сграда (бул. „България“ 236) на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ се проведе катедрен съвет на катедра “Математически анализ“ към Факултета по математика и информатика  на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски".

Присъстваха: проф. д-р Андрей Захариев, проф. д.м.н. Петко Пройнов, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Теменужка Пенева, доц. д-р Атанаска Георгиева, доц. д-р Христо Кискинов, гл. ас. д-р Слав Чолаков, гл. ас. д-р Милена Петкова.

Отсъстваха: доц. д-р Боян Златанов

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Атестиране на преподаватели от катедрата.
  2.  Разни.

Предложения дневен ред бе подложен на гласуване.

Гласували за - 8, против – 0, въздържали се - 0.

Предложеният дневен ред бе приет единодушно.

РЕШЕНИЯ:

По точка 1. Атестиране на преподаватели от катедрата.

Ръководителят на катедрата прочете атестационната справка на доц. д-р Теменужка Пенева и предложи на обсъждане следното предложение:

  • За доц. д-р Теменужка Пенева - положителна оценка за учебната, научноизследователската и административната й дейност.

След обсъждане направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували за - 8, против – 0, въздържали се - 0.

Предложението бе прието единодушно.

По точка 2. Разни.

а) Професор А. Захариев предложи за утвърждаване учебните програми на дисциплините:

  1. Математически анализ,
  2. Дискретни структури

за специалност „Софтуерно инженерство“.

След обсъждане направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували за - 8, против – 0, въздържали се - 0.

Предложението бе прието единодушно.

б) Ръководителят на катедрата поиска в срок до 03.10.2016 г. членовете на КС да попълнят приемното си време в графика на заетостта на преподавателите от катедрата за А триместър на 2016/2017 учебна година.

в) Ръководителят на катедрата определи гл. ас. д-р Слав Чолаков за отговорник за електронния регистър.

30.09.2016 г.

гр. Пловдив                                                     

Ръководител катедра:………………...................

                                          /проф. д-р А. Захариев/

 

Протоколчик:…………………………

                           /гл. ас. д-р М. Петкова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ