Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Видове договори при разработка на софтуер    English
Факултет по математика и информатика - Видове договори при разработка на софтуер
 Лектори  проф. д-р Антон Илиев, хон. ас. Владимир Вълев
Анотация
Създаването и разпространението на всеки софтуерен продукт обогатява възможностите на обществото, на юридическите лица, а и на отделния индивид. За да бъде произведен, обаче, какъвто и да е продукт е необходима мотивация у създателя му. Сред многото видове такава изключително съществена е материалната. Авторът на всяко едно произведение следва да бъде възнаграден за положения от него труд. Противното обрича членовете на едно общество да бъдат единствено в групата на потребителите, а не на творците моделиращи бъдещето. Уговарянето и заплащането на съответното възнаграждение от създателя на софтуерен продукт преминава през множество фази, които могат условно да бъдат диференцирани като преговори, подписване на съответните договори и оформянето на допълнителни споразумения. Класическите гражданскоправни постулати на договора като срок, условие и модус в случая са изключително съществени. Пред създателите на софтуерен продукт стои нелеката задача да договорят съответното желано от тях възнаграждение и да сключат договор с контрагентите си, който да обезпечи правата им, а не да ги ощетява. Принципите на свободното договаряне залегнали в гражданското ни законодателство дават възможност страните по договор сами да уредят взаимоотношенията си, но за да бъде осъществено съответното право е необходимо известно познание сред изобилието от правни термини: сделки, волеизявления, договори, неустойки и тяхното специфично сделка, видове сделки: едностранни, двустранни, многостранни. За целта в лекционни курс ще бъдат представени видовете договори и особеностите на договора за изработка на софтуерен продукт.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ