Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2016 Протокол № 4 / 16.03.2016 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 4 / 16.03.2016 г.

ПРОТОКОЛ №4/16.03.2016 г.

Днес 16.03.2016 г. /сряда/ от 11 ч. в 441 с. з. на Нова сграда (бул. “България” 236) на ПУ “Паисий Хилендарски” се проведе катедрен съвет на катедра “Математически анализ“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.

Присъстват следните членове на катедрата: проф. д-р Андрей Захариев, проф. д.м.н Петко Пройнов, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Теменужка Пенева, доц. д-р Атанаска Георгиева, доц. д-р Христо Кискинов, гл. ас. Слав Чолаков.

Отсъстват: гл. ас. Милена Петкова

Дневен ред:
1.Докторанти.
2.Разни.

Предложеният дневен ред бе подложен на гласуване.

Гласували за - 9, против - 0, въздържали се - 0.

Предложеният дневен ред бе приет единодушно.

По точка 1.

А. Катедреният съвет разгледа индивидуалния план за работа за трите години на подготовка на Ренато Николла - редовен докторант към катедра „Математически анализ” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5 Математика; докторска програма Математически анализ, с научен ръководител доц. д-р Атанаска Тенчева Георгиева.

След обсъждане, проф. А. Захариев подложи на гласуване следното РЕШЕНИЕ:

  1. Катедреният съвет приема индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на Ренато Николла, редовен докторант към катедра „Математически анализ” по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5 Математика; докторска програма Математически анализ, с научен ръководител доц. д-р Атанаска Тенчева Георгиева.

Гласували за - 9, против - 0, въздържали се- 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

Б.  Бяха обсъдени годишните отчети за изпълнение на индивидуалните учебни планове на докторантите към катедрата, както и мненията на научните им ръководители.

След обсъждане, проф. д-р Андрей Захариев подложи на гласуване следното РЕШЕНИЕ:

След обсъждане катедреният съвет прие следните РЕШЕНИЯ:

1. Катедреният съвет прие мнението за работата на докторант Магдалена Асенова Веселинова през втората година от подготовката, предоставено от научен ръководител доц. д-р Христо Кискинов.

2.  Катедреният съвет прие отчета за втората година от подготовката на докторант Магдалена Асенова Веселинова, съгласно мнението на научния ръководител.

3. Катедреният съвет предлага докторантът Магдалена Асенова Веселинова да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.

Гласували: за - 9, против – 0, въздържали се- 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

По точка 2.

Относно: Промяна на учебната програма на 2 курс специалност „Информатика“.

След обсъждане на предложената промяна проф. А. Захариев подложи на гласуване следното РЕШЕНИЕ:

Катедреният съвет приема учебната дисциплина „Модели на реални процеси“ да се премести от А триместър на 2 курс, във В триместър на същия курс.

Гласували за - 9, против - 0,въздържали се - 0.

Направеното предложение бе прието единодушно

16.03.2016 г.
гр. Пловдив

Ръководител катедра „Математически анализ”:………………….....
  /проф. д-р Андрей Захариев/

Протоколчик: ……………………………….
  /доц. д-р Атанаска Георгиева/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ