Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Софтуерни Технологии Протоколи от КС 2016 Протокол № 11/29.03.2016 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 11/29.03.2016 г.

Протокол № 11 / 29.03.2016 г.

от катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии”,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 29.03.2016 г. (вторник) се проведе катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: доц. д-р Владимир Шкуртов, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Ангел Голев, доц. д-р Тодорка Терзиева, гл. ас. д-р Никола Вълчанов, гл. ас. д-р Мариана Крушкова, ас. Христо Христов, ас. Стоян Черешаров.

Отсъстващи: няма.

Дневен ред:

  1. Преглед на часовете за пролетен триместър на 2015/16 уч. година.
  2. Предложение за обявяване на конкурс за академична длъжност.
  3. Разни.

По точка 1) Доц. д-р Тодорка Терзиева направи преглед на готовността на катедрата за провеждане на учебните занятия през пролетен триместър – редовно обучение. Не бяха докладвани проблеми отосно покриване на всички часове на катедрата. Доц. Голев предложи хонорувани преподаватели по дисциплината „Операционни системи“.

По точка 2) Катедреният съвет обсъди предложение към Факултетния съвет за обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „Професор“, съгласно чл. 75 от ПРАСПУ, по: област на висше образование 1. Педагогически науки, 1.3. Педагогика на обучението по …; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии към катедра „Софтуерни технологии“ - 1 (едно) място със срок 3 (три) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.

По точка 3) Катедреният съвет поръча на МОЛ да заяви в Деканата списък с канцеларски материали.

РЕШЕНИЯ:

  1. Катедреният съвет предлага на ФС да утвърди следните хонорувани преподаватели за водене на лабораторни упражнения по „Администриране на динамични уеб системи“ на II курс, специалност „Софтуерни технологии и дизайн“: 
    • Иван Иванов Желев, Фак. № 1401561034, II курс, специалност БИТ, 180 ч.;
    • Веселина Руменова Нанева, Фак. № 1401561002, II курс, специалност БИТ, 180 ч.

2. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да обяви конкурс за заемане на академичната    длъжност „Професор”, съгласно чл. 75 от ПРАСПУ, по: област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по …; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии към катедра „Софтуерни технологии“ – 1 (едно) място със срок 3 (три) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.

 

29.03.2016 г.
гр. Пловдив

Протоколчик:
(ас. Христо Христов)
Ръководител катедра:
(доц. д-р Тодорка Терзиева)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ