Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2016 Протокол №2 / 27.01.2016    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №2 / 27.01.2016

Протокол № 2 – 2015/2016

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 27.01.2016 г.Днес, 27.01.2016 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстваха следните членове на катедрата:

доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, гл. ас. д-р Кремена Стефанова, гл. ас. д-р Елена Тодорова, ас. д-р Мая Стоева, ас. д-р Иванка Николова.

Отсъстващи: гл. ас. д-р Димитър Благоев, гл. ас. д-р Георги Шарков.

Приет бе следният дневен ред:

1. Докторанти.

2. Разни.

По точка 1:

Доц. д-р Евгения Ангелова представи списък с докторантите, преминали успешно изпита за докторантура по област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика, както и темите на дисертационните трудове.

След обсъждане катедреният съвет прие следните

РЕШЕНИЯ:

По точка 1:

1. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да избере Теодора Петрова Гарджева за докторант в задочна форма на обучение към катедра „Компютърни технологии” със срок на обучение 4 (четири) години.

2. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди за научни ръководители на Теодора Петрова Гарджева – проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Николай Величков Павлов.

3. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди тема за дисертационния труд на Теодора Петрова Гарджева – „Уеб-базирани компоненти за бизнес приложения”.

4. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да избере Хасан Шюкрю Гюлюстан за докторант в редовна форма на обучение към катедра „Компютърни технологии” със срок на обучение 3 (три) години.

5. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди за научни ръководители на Хасан Шюкрю Гюлюстан – проф. д-р Антон Илиев Илиев и гл. ас. д-р Светослав Христосов Енков.

6. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди тема за дисертационния труд на Хасан Шюкрю Гюлюстан – „Софтуерна рамка за обработка на глас”.

7. Доц. д-р Евгения Ангелова представи списък с докторантите, преминали успешно изпита за докторантура по област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии, както и темите на дисертационните трудове.

8. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да избере Петьо Цветанов Павлов за докторант в задочна форма на обучение към катедра „Компютърни технологии” със срок на обучение 4 (четири) години.

9. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди за научни ръководители на Петьо Цветанов Павлов – проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева.

10. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди тема за дисертационния труд на Петьо Цветанов Павлов – „Повишаване мотивацията на учениците за изучаване на програмиране чрез междупредметна интеграция”.

11. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да избере Веселина Василева Карапеева за докторант в редовна форма на обучение към катедра „Компютърни технологии” със срок на обучение 3 (три) години.

12. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди за научни ръководители на Веселина Василева Карапеева – проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева.

13. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди тема за дисертационния труд на Веселина Василева Карапеева – „Развитие на творческите способности на учениците чрез решаване на нестандартни задачи по информатика и информационни технологии”.

По точка 2:

Доц. д-р Евгения Ангелова представи списък с хонороровани преподаватели, които ще вземат часове през семестър Б.

Обсъди се разпределението на часовете за семестър В, както и часовете, които ще поемат редовните докторанти към катедрата.

Въз основа на подадена мобла от Даниела Ваклушева и въз основа на решение на катедрения съвет от 30.06.2015 година, с което беше дадена отрицателна оценка за готовността на нейния дисертационен труд, беше дадена възможност на Даниела Ваклушева да отговори на въпросите и забележките, поставени на предварителното представяне. Беше констатирано, че работата все още не е в необходимата степен на готовност за защита.27.01.2016 г. Протоколчик:

гр. Пловдив /Гл. аc. д-р Т.Глушкова/Ръководител катедра:

/Доц. д-р Е. Ангелова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ