Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2016 година Протокол № 5 / 27.01.2016    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 5 / 27.01.2016

 

ПРОТОКОЛ № 5 / 27.01.2016

 

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

           Днес, 27 януари 2016 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.

           Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Ангел Голев,  доц. д-р Ива Шотлеков и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.

           Отсъстват: няма отсъстващи.

 

            ДНЕВЕН РЕД:

           1. Обсъждане дневния ред на ФС на ФМИ.
           2. Разни.

 

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следните подточки към точките от дневен ред на ФС на 27.01.2016 г.:

0)  Поздравителни адреси за доц. Галина Векова и проф. Николай Кюркчиев;

1)  Учебни.

 •  утвърждаване на избираеми дисциплини за Пролетен триместър на учебната 2015/16 г. (редовно и задочно); 
 • комисии и дати за Държавни изпити; 
 • частична промяна – за групите на IV курс БИТ за обучението по английски език за периода от 01.02.2016г.  до 12.02.2016 г.; 
 • Частична промяна в учебния план на бакалавърска спец. „Информатика”: да се разменят дисциплините „Софтуерни технологии“ и „Шаблони за проектиране“; 
 • частична промяна в учебния план на магистърската програма „Софтуерни технологии“.

2)  Докторанти.

 • зачисляване в докторантура на новите докторанти;
 • избор на научни ръководители; 
 • утвърждаване на темите и срока на обучение; 
 • прекъсване на докторантури – Тодор Рачовски и Йордан Енев; 
 • отчет, оценка, отчисляване – Любомир Петров Георгиев; 
 • научно жури и дата за защита на дисертационен труд – Мария Василева.

3)  Хонорувани.  

4)  Разни. 

 •  отпечатване на учебно помагало, автор гл.ас.д-р Г Стоицов; 
 •  рецензенти на учебник и помагало, автор доц. д-р Иван Ганчев; 
 •  информация за бройки – прием 2016/2017 г.; 
 •  информация за центъра по компетентност; 
 •  комисии на ПУ за акредитация; 
 •  информация за съвета за софтуерно образование; 
 •  съобщение за назначаването на асистентско място на Мария Василева. 

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие предложението за следната частична промяна в учебния план на 4 курс, спец. „Бизнес информационни технологии“, редовно обучение: за периода 01.02.2016 г. – 12.03.2016 г. групите да бъдат 3 (три) вместо 2 (две) за обучението по английски език.

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие следното предложение: бройките за прием за учебната 2016/2017 г. по специалности и форми на обучение в:

 •  направление 4.6. Информатика и компютърни науки (увеличен прием - 100 бр.)
  Ир -95; БИТр - 95; СТДр - 100; Из - 75; БИТз - 75; СТДз - 80.
 •  направление 4.5. Математика
  М - 7; ПМ - 8; БМ -15.
 •  направление 1.3. Педагогика на обучението по ...
  МИ - 15; ИТМОМ - 15.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие предложението за включването на следните преподаватели от ФМИ в състава на комисиите на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ за:

 • Оценяване и акредитация – доц. д-р Иван Шотлеков
 • Информационна инфраструктура – доц. д-р Ангел Голев.

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие следните предложения:

 • Проф. д-р Антон Илиев да е титуляр на Съвета за софтуерно образование, сформирмиран към  МОН във връзка с изпълнение на концепцията;
 • Доц. д-р Анна Малинова да е заместник на Савета за софтуерно образование.

РЕШЕНИЕ 7: Във връзка с постъпил доклад от доц. Елена Сомова за одобрение на План – сметки за научно-изследователска дейност през 2016 г. на редовните докторанти, ДС прие:

 • във ФМИ да няма план-сметки на докторанти, всички предложения и доклади да минават през Деканското ръководство за по-голям контрол на изразходваните средства.

РЕШЕНИЕ 8: Във връзка с постъпил доклад от проф. Станимир Стоянов за частични промени в учебния план на спец. Информатика, ДС прие:

 • всички постъпили доклади за частични промени да се разгледат и приемат на Факултетния съвет през месец Април 2016 г..

 

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

 
 

Надя Милева
Протоколчик           

 

27.01.2016 г.
гр. Пловдив                                                                      
 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ