Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Приложна математика (бакалавър) Учебен план Математическа статистика    English
Факултет по математика и информатика - Математическа статистика
Специалност
Форма на оценяване
Дисциплината
се води
Приложна математика (бакалавър) редовно обучение
изпит
 
Анотация
В съвременното информационно общество силно нарастна ролята и значението на математическата статистика. Днес почти е немислимо решаването на практическа задача от каквато и да е област, в която участват количествено измеряеми величини, без намесата на математическата статистика. Откриването на закономерности сред огромни масиви от числова (а в много случаи от нечислова) информация е възможно пак благодарение на математическата статистика. Връзката на математическата статистика с практическите потребности налага запознаването на бъдещите специалисти с основите на тази наука.
 
Съдържание
  1. Анализ на данни. Данни. Дескриптивна статистика. Моделиране.
  2. Прости статистически методи. Непараметрични методи. Доверителни интервали.
  3. Тестове на Стюдент и Фишер.
  4. Честотни таблици. Двумерни честотни таблици. Логлинейни модели.
  5. Регресионен анализ. Линейни модели. Хипотези в регресията.
  6. Нелинийна регресия.
  7. Дисперсионен анализ. Еднофакторен и двуфакторен експеримент.
  8. Дискриминантен анализ. Бейсов подход. Класификационни правила.
  9. Клъстърен анализ. Йерархичен клъстърен анализ. Метод на пълните разстояния и метод на средните разстояния.
  10. Параметрични оценки. Точкови оценки. Неизместени и състоятелни оценки. Оценка с минимална дисперсия. Методи за получаване на точкови оценки. Доверителни интервали.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ