Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Обучение по математика, информатика и информационни технологии Протоколи от КС 2015 Протокол № 30 / 15.04.2015 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 30 / 15.04.2015 г.

Протокол № 30-2014/2015

от катедрен съвет на катедра
„Обучение по математика, информатика и информационни технологии”,
 Пловдивски университет „П. Хилендарски”, 15.04.2015 г.

Днес, 15.04.2015 г. (сряда) се проведе разширен катедрен съвет на катедра „Обучение по матема­тика, информатика и информационни технологии” към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: проф. д-р Коста Гъров, проф. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина, доц. д-р Стефка Анева, гл. ас. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. Ваня Иванова и ас. Деница Шаркова.

Отсъстващи: ас. Кирина Бойкова.

Дневен ред:

 1. Процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд на Нина Иванова Иванова.
 2. Процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд на Катерина Лазар Аневска
 3. Учебни.
 4. Разни.

РЕШЕНИЯ:

 1. Представеният от докторант Нина Иванова Иванова дисертационен труд на тема „Рефлексивни и синергетични аспекти на евристичната дейност в обучението по планиметрия (7. и 8. клас)” да бъде официално предложен като годен за защита пред НЖ, след отразяване на направените забележки и препоръки, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3 Педагогика на обучението по ..., докторска програма: Методика на обучението по математика.
 2. Катедреният съвет предлага за потенциални членове на състава на научното жури за защита на дисертационния труд на докторанта Нина Иванова Иванова:
 3.                   Външни членове за Пловдивския университет:

  1)   Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ... (Методика на обучението по математика);

  2)   Доц. д-р Галя Михайлова Кожухарова – от Тракийски университет, Стара Загора, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по математика).

  3)   Проф. д-р Петър Динев Петров – от Тракийски университет, Стара Загора, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по математика).

                    Вътрешни членове за Пловдивския университет:

   1)   Проф. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);

  2)   Проф. д.п.н. Васил Борисов Милушев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски - пенсионер, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ... (Методика на обучението по математика).

                    Резервни членове:

   1)   (резервен член) Доц. д-р Румяна Петкова Маврова от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски - пенсионер, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ... (Методика на обучението по математика).

  2)   (резервен член) Проф. д-р Маргарита Генова Върбанова – от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по математика).

 4. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да приеме за дата на защита на дисертационния труд на докторанта Нина Иванова Иванова пред научното жури датата 08.07.2015 г.
 5. Катедреният съвет прие мнението за работата на докторанта Катерина Лазар Аневска през първата година от подготовката, предоставено от научните ръководители проф. дпн Сава Иванов Гроздев и проф. д-р Пенка Петрова Рангелова.
 6. Катедреният съвет прие отчета за първата година от подготовката на докторанта Катерина Лазар Аневска, съгласно мнението на научните ръководители.
 7. Катедреният съвет предлага докторантът Катерина Лазар Аневска да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през първата година от подготовката.
 8. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет докторантът Катерина Лазар Аневска да бъде отчислен от докторантура с придобито право на защита, считано от 15.04.2015 г.
 9. Представеният от докторант Катерина Лазар Аневска дисертационен труд на тема „Формиране на знания и умения за трансформации в Евклидовата равнина чрез комплексни числа в средното училище” да бъде официално предложен като годен за защита пред НЖ, след отразяване на направените забележки и препоръки, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.3 Педагогика на обучението по ..., докторска програма: Методика на обучението по математика.
 10. Катедреният съвет предлага за потенциални членове на състава на научното жури за защита на дисертационния труд на докторанта Катерина Лазар Аневска:
 11.                   Външни членове за Пловдивския университет:

1)   Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ... (Методика на обучението по математика);

2)   Проф. д-р Здравко Вутов Лалчев – от ФНПП на СУ „Св. Климент Охридски”, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по математика).

3)   Доц. д-р Галя Михайлова Кожухарова – от Тракийски университет, Стара Загора, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по математика).

                     Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1)      Проф. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);

2)      Доц. д-р Румяна Петкова Маврова – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски - пенсионер, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по ... (Методика на обучението по математика).

                     Резервни членове:

1)   (резервен член) Доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по математика);

2)   (резервен член) Проф. д-р Маргарита Генова Върбанова – от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по математика).

  10.  Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да приеме за дата на защита на дисертационния труд на докторанта Катерина Лазар Аневска пред научното жури датата 08.07.2015 г.

  15.04.2015 г.                                                                        Протоколчик:  ....................................................
  гр. Пловдив                                                                                                            /доц. д-р С. Анева/

                                                                                                   Ръководител катедра:  ....................................
                                                                                                                                            /проф. д-р К. Гъров /

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ