Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2014 година протокол № 46 / 19.03.2014    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 46 / 19.03.2014

ПРОТОКОЛ № 46 / 19.03.2014

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Днес, 19.03.2014 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъстват: проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Христо Крушков, проф. д-р Коста Гъров, проф. д-р Манчо Манев,  и Тодор Чаушев, рък. звено УКЗ.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Обсъждане дневния ред на ФС.
 2. Разни.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следния дневен ред за ФС на 26.03.2014 г.:

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Акредитация.
  • Доклади-самооценка за докторски програми;
  • Доклади-самооценка за изпълнението на задължителните препоръки при програмната акредитация за ОНС "доктор";
  • Отчет на Факултетната комисия по акредитация за периода март 2013 – септември 2013;
  • Допълнение към "Регламент за прием на докторанти" на ФМИ при ПУ.
 2. Докторанти.
  • приемане на отчети и утвърждаване но оценки;
  • отчисляване;
  • приемане на индивидуални планове за работа.
 3. Предложение за обявяване на конкурс за академич­ната длъжност "доцент".
 4. Хонорувани преподаватели.
 5. Разни.
  •  Трудов договор;
  •  Отчет на Факултетната комисия по наука;
  •  Отчет за изпълнение на годишен план за научноизследователска дейност на  ФМИ за 2013;
  •  Годишен отчет за научноизследователската дейност на ФМИ за 2014;
  •  Промяна в "Регламент за дипломиране";
  •  Частична промяна на Академичния календар на ФМИ за уч. 2013/2014;
  •  План за развитието на компютърните лаборатории;
  •  Признаване на диплом за ОКС магистър по 4.6.;
  •  За филиала в Смолян - предложение;
  •  Съобщение за промоция на ФМИ - Випуск 2013;
  •  Конференция на СМБ-съобщение.
 6. Избор за академични длъжности.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие и предлага на ФС да утвърди следната промяна в "Регламент за дипломиране на студентите от бакалавърските и магистърски  програми":  "За допускане до държавен изпит студентът трябва да предаде в Учебен отдел заявление за явяване най-късно 1 седмица преди съответната дата на изпита. За допускане до защита на дипломна работа студентът трябва да предаде най-късно 1 седмица преди съответната дата на защитата на ръководителя на катедрата, към която е зачислен.", т. е. "2 седмици" се заменя с 
"1 седмица".

РЕШЕНИЕ 3: ДС прие следната частична промяна на Академичния календар на ФМИ за Пролетния триместър на учебната 2013/2014 година, за ІV курс на всички специалности:

 • ЗА РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ: редовната изпитна сесия да е от 14.06.2014 г. до 17.06.2014 г., а поправителната сесия да е от 18.06.2014 г. до 22.06.2014 г.;
 • ЗА ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ: поправителната сесия да е от 09.06.2014 г. до 22.06.2014 г.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие и предлага за утвърждаване от ФС на следното допълнение към „Регламент за дипломиране на студентите от бакалавърските и магистърски  програми “ на ФМИ при ПУ: „Дипломантът се обучава под ръководството на научен ръководител на постоянен трудов договор към ФМИ. Дипломантът може да има и втори научен ръководител“.

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие и предлага за утвърждаване от ФС на следното допълнение към „Регламент за прием на докторанти“ на ФМИ при ПУ: „Докторантът се обучава под ръководството на научен ръководител на постоянен трудов договор към ФМИ. Докторантът може да има и втори научен ръководител“.

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие следните правила за учебния процес във ФМИ:

1) Изпитните сесии в рамките на академичната година са три: редовна, поправителна и ликвидационна, като за студентите от задочно обучение се предвиждат в рамките на редовната сесия 2 дати (по избор).

2) Студентите се допускат до редовна сесия само след заверка на съответния триместър от Учебен отдел. Заверката се получава при платена семестриална такса и записана избираема дисциплина за следващия триместър (ако има такава по учебен план).

3) Получилият заверка от Учебен отдел студентт може да не бъде допуснат на редовната сесия по дадена дисциплина, когато съответният преподавател е преценил, че не са изпълнени поставените от него условия за работа през триместъра, но той има право да се яви на поправителната сесия по тази дисциплина.

4) До поправителна сесия се допускат студенти с не повече от 4 невзети изпита до тази сесия. Получилите над 4 слаби оценки (вкл. текущи оценки) в рамките на учебната година прекъсват. До ликвидационната сесия се допускат студенти с не повече от 3 неположени изпита (вкл. текущи оценки).

5) Студентите могат да преминат в по-горен курс (условно записване) с неположени най-много три невзети изпита.

 

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ

НАДЯ МИЛЕВА
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ