Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2014 ПРОТОКОЛ № 6 / 16.04.2014 г.    English
Факултет по математика и информатика - ПРОТОКОЛ № 6 / 16.04.2014 г.

ПРОТОКОЛ №6 / 16.04.2014 г.

  Днес 16.04.2014 г. /сряда/ от 16,30 ч. в с. з. 441 на Нова сграда (бул. “България” 236) на ПУ “Паисий Хилендарски” се проведе катедрен съвет на катедра “Математически анализ“ към ФМИ при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски".
Присъстват следните членове на катедрата: доц. д-р Андрей Захариев, проф. д.м.н. Степан Костадинов, проф. д-р Петко Пройнов, доц. д-р Боян Златанов,  доц. д-р Георги Костадинов,  доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Атанаска Георгиева, ас. Слав Чолаков, ас. Иванка Николова, ас. Милена Петкова.
Отсъстват: доц. д-р Теменужка Пенева, доц. д-р Недялка Казакова.

Дневен ред:

 1. Докторанти
 2. Обявяване на конкурси за академични длъжности към катедра МА.
 3. Разни.

По точка 1. Доц. А. Захариев представи отчета за работата по дисертационния труд за третата година от подготовката на Лозанка Спиридонова Тренкова-докторант в редовна форма на обучение към катедра „Математически анализ”, и представеното писмено мнение от научния ръководител на докторанта - доц. д-р Атанаска Георгиева.
Доц. А. Захариев предложи да се гласува следните предложения до ФС на ФМИ:

 1. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) и чл. 17 от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, приема мнението с направените препоръки за работата на докторант Лозанка Спиридонова Тренкова през третата година от подготовката (01.03.2012 г. – 01.03.2014 г. с прекъсване от 01.02.2013 г. – 01.02.2014 г.), представено от научния ръководител доц. д-р Атанаска Георгиева.
 2. Катедреният съвет приема отчета за третата година от подготовката на Лозанка Спиридонова Тренкова, съгласно мнението на научния ръководител.
 3. Катедреният съвет предлага докторант Лозанка Спиридонова Тренкова да бъде атестирана с оценка Мн. добър (5.00) за работата си през третата година от подготовката.
 4. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет докторант Лозанка Спиридонова Тренкова да бъде отчислена от докторантура с придобито право на защита, считано от 01.03.2014 г.

След обсъждане в катедреният съвет направеното предложение бе подложено на гласуване:
Гласували за - 10, против – няма, въздържали се - няма.
Катедреният съвет единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ: 

 1. Катедреният съвет, съгласно чл. 24. (5) и чл. 17 от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, приема мнението с направените препоръки за работата на докторант Лозанка Спиридонова Тренкова през третата година от подготовката (01.03.2012 г. – 01.03.2014 г. с прекъсване от 01.02.2013 г. – 01.02.2014 г.), представено от научния ръководител доц. д-р Атанаска Георгиева.
 2. Катедреният съвет приема отчета за третата година от подготовката на Лозанка Спиридонова Тренкова, съгласно мнението на научния ръководител.
 3. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет докторант Лозанка Спиридонова Тренкова да бъде атестирана с оценка Мн. добър (5.00) за работата си през третата година от подготовката.
 4. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет докторант Лозанка Спиридонова Тренкова да бъде отчислена от докторантура с придобито право на защита, считано от 01.03.2014 г.

По точка 2.
а/ Катедреният съвет обсъди и гласува предложение към Факултетния съвет за обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“, съгласно чл. 75 от ПРАСПУ, по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Диференциални уравнения със срок 3 (три) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.
След обсъждане в катедреният съвет направеното предложение бе подложено на гласуване:
Гласували за - 10, против – няма, въздържали се - няма.
Катедреният съвет единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ: 
 Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да обяви конкурс за заемане на академичната длъжност „професор”, съгласно чл. 75 от ПРАСПУ, по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Диференциални уравнения със срок 3 (три) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

 

б/ Катедреният съвет обсъди и гласува предложение към Факултетния съвет за обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“, съгласно чл. 66 (1) от ПРАСПУ, по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ със срок 2 (два) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.
След обсъждане в катедреният съвет направеното предложение бе подложено на гласуване:
Гласували за - 10, против – няма, въздържали се - няма.
Катедреният съвет единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ: 
 Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да обяви конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”, съгласно чл. 66, ал. 1 от ПРАСПУ, по: област на висше образование: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Математически анализ със срок 2 (два) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

По точка 3.
Катедреният съвет обсъди и прие предложения за допълване на ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, (ПРОЕКТ, 22. 3. 2014) .

16.04.2014 г.
Рък. катедра „Математически анализ”:
   
/доц. д-р А. Захариев/
    Протоколчик:
/доц. д-р А. Георгиева/
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ