Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2014 Протокол №24    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №24

ПРОТОКОЛ №24
от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия”

На 24.03.2014 г. от 10:00 ч. в 235. с. з. на ФМИ се проведе заседание на Катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия”.
Присъстват членовете на КС: проф. д-р Манчо Манев (ръководител катедра), проф. д-р Димитър Мекеров, доц. д-р Кирил Коликов, доц. д-р Добринка Грибачева, гл. ас. д-р Ива Докузова, гл. ас. д-р Марта Теофилова, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. Йордан Епитропов.
Отсъства: гл. ас. Иванка Градева.
Освен това присъстват без право на глас: проф. дмн Нако Начев и докторантите Радка Колева, Стефан Божков, Христо Манев.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Други.

По точка 1. Катедреният съвет установи, че няма проблеми с провеждането на настоящата изпитна сесия и подготовката за В триместър. Единствено доц. Грибачева съобщи, че няма записани студенти за избираемата й дисциплина и няма да може да изпълни индивидуалния си хорариум. Обсъди се и се реши всичките Обзорни лекции по алгебра и по геометрия за студентите от IV курс през В триместър да се поемат от доц. Грибачева.

Ръководителят на катедрата прочете:

 • предложение за избираема дисциплина за магистри „Равновесни икономически модели” с лектори проф. д-р Манчо Манев и гл. ас. д-р Асен Христов. Предложението беше единодушно прието от Катедрения съвет;
 • заповед на Ректора за състава на комисиите за провеждане на Държавните изпити през 2013/2014 г.

По точка 2.

 • Приемане на годишни отчети на докторанти.
  • Ръководителят на катедрата прочете годишния отчет за работата през втората година от подготовката на редовния докторант Стефан Илиев Божков с научен ръководител доц. д-р Кирил Коликов, който след това предложи за разискване. Гл. ас. Епитропов, проф. Мекеров и доц. Коликов изразиха задоволството си от работата на Стефан Божков и Радка Колева.
   Проф. Манев също изрази задоволството си от отчетените резултати от докторанта, но изказа и притеснение дали темите на статиите, докладите и дисертационните трудове на Стефан Божков и Радка Колева отговарят на спецификата на докторантската програма „Алгебра и теория на числата”, по която те се обучават.
   Доц. Коликов изрази мнение, че според него и административните лица, с които е разговарял по въпроса, приложният характер на дисертациите е предимство пред разработването на въпроси от чисто теоретичен характер и няма нарушение на закона.
   Проф. Мекеров се съгласи, че разработването на приложения на фундаментални науки е важно и полезно, но изказа мнение, че проблемите, по които докторантите работят, не попадат в „Алгебра и теория на числата” – докторантската програма, по която са били обявени конкурсите им. Научното жури, пред което те ще защитават дисертациите си, ще се състои от специалисти по „Алгебра и теория на числата” и те ще трябва да преценят. Той препоръча, при едно ново обявяване на конкурси за докторантури двамата докторанти да бъдат прехвърлени в подходяща за разработваните от тях теми докторантска програма.
   Проф. Манев добави, че като ръководител на катедрата е длъжен да следи и контролира как се извършва обучението на докторантите към катедрата и още веднъж подчерта, че е притеснен, че разработваните от тези докторанти проблеми не са в научната специалност „Алгебра и теория на числата”, по която те са приети за обучение.

Катедреният съвет единодушно:

 1. Приема мнението за работата на докторант Стефан Илиев Божков през втората година от подготовката, предложено от научния ръководител доц. д-р Кирил Коликов;
 2. Приема отчета за втората година от подготовката на докторант Стефан Илиев Божков;
 3. Предлага докторант Стефан Илиев Божков да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.
  • Ръководителят на катедрата прочете годишния отчет за работата през втората година от подготовката на редовния докторант Радка Паскова Колева с научен ръководител доц. д-р Кирил Коликов и го предложи на разискване. Изказалите се за Стефан Божков потвърдиха, че мненията им се отнасят в пълна степен и за Радка Колева, тъй като двамата докторанти работят заедно под ръководството на доц. Коликов.
   Катедреният съвет единодушно:
   1. Приема мнението за работата на докторант Радка Паскова Колева през втората година от подготовката, предложено от научния ръководител доц. д-р Кирил Коликов;
   2. Приема отчета за втората година от подготовката на докторант Радка Паскова Колева;
   3. Предлага докторант Радка Паскова Колева да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през втората година от подготовката.
  • Ръководителят на катедрата прочете годишния отчет за третата година от подготовката на задочния докторант Нели Тодорова Керанова-Иванова с научен ръководител проф. дмн Нако Начев. Проф. Начев предложи промяна на темата на дисертационния труд, което беше подкрепено от проф. Манев и проф. Мекеров. Проф. Манев каза, че е запознат със ситуацията и смята, че докторантката е достатъчно сериозна и амбициозна, за да продължи обучението си. Проф. Мекеров посъветва резултатите, които са получени досега по старата тема, да бъдат включени като примери, за да не остане трудът на докторанта и научния ръководител напразен.

Катедреният съвет единодушно:

 1. Приема мнението за работата на докторант Нели Тодорова Керанова-Иванова през третата година от подготовката, предложено от научния ръководител проф. дмн Нако Начев;
 2. Приема отчета за третата година от подготовката на докторант Нели Тодорова Керанова-Иванова, съгласно мнението на научния ръководител;
 3. Предлага докторант Нели Тодорова Керанова-Иванова да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през третата година от подготовката;
 4. Приема темата на дисертационния труд на докторант Нели Тодорова Керанова-Иванова да бъде променена на „Групови алгебри на крайни р-групи с минимален комутант”.
 • Приемане на индивидуален план на докторант.
  Ръководителят на катедрата прочете индивидуалния план за обучение през трите години от подготовката на редовния докторант Христо Манчев Манев с научен ръководител проф. д-р Димитър Мекеров.
  Катедреният съвет единодушно приема предложения индивидуалния план за обучение през трите години от подготовката на докторант Христо Манчев Манев.

По точка 3. Ръководителят на катедрата:

 • предложи проф. дмн Нако Ангелов Начев да бъде хоноруван с хорариум от 60 часа за ръководство на докторант, което беше единодушно прието от Катедрения съвет;
 • прочете призив от СМБ и ИМИ на БАН във връзка със създаването на музей „Математиката и информатиката в България” и сайт на музея;
 • запозна членовете на КС със заповед на Ректора на ПУ, отнасяща се до протичането на учебния процес във филиалите на ПУ. Съгласно тази заповед одобряването на преподаватели за водене на лекции и упражнения във филиалите и одобряването на учебните програми ще минава през компетентните Катедрен съвет и Факултетен съвет;
 • прочете информация за отчитане на научната дейност на преподавателите и докторантите от факултета, събрана през месец февруари. Изказа благодарност на специалната комисия на катедрата за свършената работа. Отчетите са прегледани и подадени с малки корекции поради неправилно тълкуване на инструкциите. Патенти и сертификати не се отчитат. Проф. Манев прочете обобщена информация за катедрите на факултета.
 • информира членовете на КС, че посещението на експертните групи във връзка с акредитацията по направления 4.6. Информатика и компютърни науки и 1.3. Методика на обучението по... е протекла успешно и проблеми не са констатирани. Информира, че през месец май предстои посещение на експертна група по направление 4.5. Математика.
 • даде думата на присъстващите за поставяне на текущи въпроси. Гл. ас. Епитропов попита как да се процедира със запитвания от студенти от специалност „Информатика” с невзет изпит по учебната дисциплина „Алгебрични структури”, която понастоящем не фигурира в учебния план на специалността. Проф. Манев отговори, че е добре запознат с въпроса, тъй като е получавал запитвания от студенти и ги е насочил към доц. Коликов и асистентите, които са водели упражненията. Той препоръча доц. Коликов или проф. Миховски да проведат изпит по дисциплината.

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

гр. Пловдив
24.03.2014 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ