Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии Протоколи от КС 2014 Протокол № 7 от 19.02.2014 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 7 от 19.02.2014 г.

Протокол № 7 – 2013/2014

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,

 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 19.02.2014 г.

 

Днес, 19.02.2014 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика, информатика и информационни технологии при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Николай Кюркчиев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, гл. ас. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, гл. ас. д-р Кремена Стефанова, ас. Елена Тодорова.

Отсъстващи: гл. ас. д-р Георги Шарков – извън страната, гл. ас. д-р Димитър Благоев – в неплатен отпуск.

Дневен ред:

 1. Докторанти.
 2. Разни.

РЕШЕНИЯ:

 1.  Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да избере Георги Димчев Спасов за докторант в редовна форма на обучение към катедра „Компютърни технологии”.
 2.  Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди за научни ръководители на Георги Димчев Спасов – проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и гл. ас. д-р Николай Величков Павлов.
 3.  Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди тема за дисертационния труд на Георги Димчев Спасов – „Разпределени потребителски приложения”.
 4.  Катедреният съвет, съгласно чл. 14. (5) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, предлага на Факултетния съвет да приеме индивидуалния учебен план на Георги Димчев Спасов – докторант в редовна форма на обучение към катедра „Компютърни технологии”, за работата през трите години от подготовката по докторантурата. 
 5.  Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да избере Георги Илийчев Илиев за докторант в задочна форма на обучение към катедра „Компютърни технологии”.
 6.  Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди за научни ръководители на Георги Илийчев Илиев – доц. д-р Ангел Атанасов Голев и проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев.
 7.  Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди тема за дисертационния труд на Георги Илийчев Илиев – „Мобилни приложни системи и услуги”.
 8.  Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да избере Фикри Шабанов Хърлов за докторант в задочна форма на обучение към катедра „Компютърни технологии”.
 9.  Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди за научен ръководител на Фикри Шабанов Хърлов – доц. д-р Евгения Делчева Ангелова.
 10.  Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да утвърди тема за дисертационния труд на Фикри Шабанов Хърлов – „Активизиране на познавателната дейност на учениците в обучението по информатика”.
 11.  Катедреният съвет, съгласно чл. 21 (3) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски” и във връзка с чл. 14 (3) от същия правилник, предлага на Факултетния съвет, доц. д-р Ангел Атанасов Голев да бъде избран за научен ръководител на докторант Мая Василева Стоева – докторант в редовна форма на обучение към катедра „Компютърни технологии”.
 12.  Катедреният съвет, въз основа на подадена молба и съгласно чл. 26. (1) от ПРАСПУ, предлага на Факултетния съвет да възстанови докторантурата на Боряна Любомирова Игнатова, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии”, прекъсната на 1.07.2013 г. за период от осем месеца, по: област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика, считано от 1.03.2014 г.
 13.  Катедреният съвет, съгласно чл. 58 (1) от ПРАС на ПУ „Паисий Хилендарски”, предлага на Факултетния съвет да обяви конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика към катедра „Компютърни технологии“ със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.
 14.  

  19.02.2014 г.                                                             Протоколчик:

  гр. Пловдив                                                                         /Гл. аc. д-р К. Стефанова/

   

                                                                                      Ръководител катедра:

                                                                                                /Доц. д-р Е. Ангелова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ