Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Проекти Проект № BG051РО001-3.1.07-0009 Дейности Сформиране на екип и административно управление на проекта    English
Факултет по математика и информатика - Сформиране на екип и административно управление на проекта

Изпълнител на дейността: ПУ "Паисий Хилендарски" чрез Факултета по математика и информатика и партньорът БАСКОМ.

Период на изпълнение: Дейността започва през първия месец на проекта и продължава до неговия край - до 20 месец, включително.

 

Целите на дейността са насочени към сформиране на екип, който да бъде отговорен за организацията по изпълнението на проекта.

Тази дейност е свързана с осъществяването на подготовката по изпълнение на дейностите (в това число избор на подизпълнители), контрола, наблюдението, вътрешната оценка и отчетност при изпълнение на проекта. Дейността е необходима с оглед установяване на система за реализация и управление на проека.

Дейност 1 включва следната методика за изпълнение:

 • Назначаване на членове на екипа - ръководител, координатор - администриране на проекта, координатор - БАСКОМ, координатори по учебните планове, счетоводител, административен сътрудник, както и експерти на граждански договори за срок от 20 месеца;
 • Запознаване на всички членове от работния екип с длъжностните им характеристики. Точно и ясно определяне действията и задълженията им, както и отговорностите, които поемат при осъществяването на проекта;
 • Организиране дейността в офиса на проекта;
 • Разпределяне на отговорностите на преподавателския състав и експерти от партньора. В този етап са включени висококвалифицирани преподаватели и експерти от бизнеса с дългогодишен опит. Преподавателите и експертите от партньорската организация ще бъдат назначени като лектори на граждански договор, чието заплащане ще се определя на база отработен час;
 • Запознаване членовете на работния екип, невзели участие в изготвянето на проекта, с целите и приоритетите на програмата, както и с конкретните цели и начини за тяхното осъществяване в настоящия проект;
 • Подготовка на документация и провеждане на процедури за избор на изпълнител/и по правилата на закона за обществени поръчки на:
  1. доставчик на услуга за изготвяне и внедряване на софтуерна система за управление на документи за нуждите на проекта (при процеса на актуализиране на плановете);
  2. доставчик на услуга за изготвяне и внедряване на софтуерна система за провеждане на интерактивни онлайн конференции и електронни срещи (иновативен метод за кандидатстващата организация);
  3. доставчик на компютърно оборудване;
  4. подизпълнител по провеждане на 4 работни конференции;
  5. доставчик-мерки за информация и публичност;
  6. финансов одит.
 • Заседания на екипа по проекта: провеждане на работни срещи; изготвяне на месечни справки, междинни и финални технически отчети към ДО;
 • Финансов и оперативен мениджмънт.
 • Отчетност: дейността по изпълнение на бюджета за разходите по проекта и изготвяне на необходимата методическа и счетоводна документация към него включва:
  1. обработка на счетоводните документи;
  2. отчитане на финансовите разходи;
  3. дейността, свързана с осъществяване на контрол по финансите включва: ежедневен – от ръководителя на проекта, координатора - администриране на проекта, счетоводителя; последващ - от ръководителя;
  4. изготвяне на заключителни отчети – технически и финансови.

 

Очакваните резултати от Дейност 1 са:

 • Сформиран екип по проекта, определени и назначени на граждански договори - ръководител, координатор - администриране на проекта, координатор - БАСКОМ, координатори по учебните планове, счетоводител, административен сътрудник;
 • Екипът по проекта е запознат с основните си задачи и отговорности;
 • Подписани граждански договори с преподавателския състав и експертите от бизнеса;
 • Организирана дейност в офиса по проекта;
 • Подготовена документация и проведени процедури за избор на изпълнител/и по правилата на ЗОП, както следва:
  1. доставчик на услуга за изготвяне и внедряване на софтуерна система за управление на документи за нуждите на проекта (при процеса на актуализиране на плановете);
  2. доставчик на услуга за изготвяне и внедряване на софтуерна система за провеждане на интерактивни онлайн конференции и електронни срещи. (иновативен метод за кандидатстващата организация).
  3. доставчик на компютърно оборудване;
  4. подизпълнител по провеждане на 4 работни конференции;
  5. доставчик-мерки за информация и публичност;
  6. финансов одит; подписани договори с подизпълнителите по проекта; проведени работни срещи на екипа по проекта; изготвени необходимите технически и финансови отчети по изпълнение на проекта, свързани с поетапното и финално изплащане на безвъзмездната помощ.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ