Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Обучение по математика, информатика и информационни технологии Протоколи от КС 2013 Протокол № 18 / 31.10.2013 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 18 / 31.10.2013 г.

Протокол № 18 - 2012/2013

от катедрен съвет на катедра
„Обучение по математика, информатика и информационни технологии”,
 Пловдивски университет „П. Хилендарски”, 31.10.2013 г.

Днес, 31.10.2013 г., се проведе разширен катедрен съвет на катедра „Обучение по матема­тика, информатика и информационни технологии” към Факултета по математика, информатика и информационни технологии на ПУ „Паисий Хилендарски“. Присъстваха следните външни лица, заемащи академичните длъжности „професор“ и „доцент“, с които катедрения съвет е разширен със заповед № Р33-4777/28.10.2013 г. на Ректора на ПУ:

 1. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИИТ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии;
 2. Проф. д-р Антон Илиев Илиев – от ФМИИТ на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 3. Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – от ФМИИТ на ПУ, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...; научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

и членовете на катедрата: проф. д-р Коста Гъров, доц. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина, гл. ас. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. д-р Стефка Анева, гл. ас. Ваня Иванова, ас. Кирина Бойкова и ас. Деница Шаркова.

Отсъстващи: проф. д.п.н. Васил Милушев – в болнични.

Дневен ред:

 1. Зачисляване в докторантура.
 2. Разни.

РЕШЕНИЯ:

 1. Материалът е достатъчен за зачисляване на гл. ас. Мариана Иванова Крушкова в докторантура на самостоятелна подготовка към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., докторска програма „Методика на обучението по информатика и информационни технологии“.
 2. Прие за тема на дисертационния труд на гл. ас. Мариана Иванова Крушкова: „Методика за активно обучение по програмиране чрез използване на информационни и комуникационни технологии“;
 3. Избра за научен ръководител на гл. ас. Мариана Иванова Крушкова: проф. д-р. Асен Кънчев Рахнев;
 4. Прие индивидуалния учебен план на гл. ас. Мариана Иванова Крушкова за работата през трите години от подготовката по докторантурата.
 5. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет, съгласно чл. 6 (1) от ПРАСПУ, да бъдат заявени за нуждите на катедра ОМИИТ следните места за обучение на докторанти за 2015 г.:
  • по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии – задочна форма 1 място.
  • по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, докторска програма Методика на обучението по математика – редовна форма 1 място.

31.10.2013 г.                                                                                                Протоколчик:  ....................................................
гр. Пловдив                                                                                                                                       /гл. ас. д-р С. Анева/

                                                                                                                         Ръководител катедра:  ....................................
                                                                                                                                                                     /проф. д-р К. Гъров/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ