Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Софтуерни Технологии Протоколи от КС 2013 Протокол № 1 – 17.04.2013 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 1 – 17.04.2013 г.

Протокол № 1– 2012/2013
от катедрен съвет на катедра „Софтуерни технологии“,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 17.04.2013 г.

        Днес, 17.04.2013 г., се проведе учредителен катедрен съвет на новосформираната катедра „Софтуерни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
       Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Владимир Шкуртов, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Ангел Голев, гл.ас.д-р Тодорка Терзиева, гл.ас.д-р Христо Кискинов, гл.ас. Мариана Крушкова, гл.ас. Христо Тошков Христов.
       Отсъстват: гл.ас.д-р Никола Вълчанов – в отпуск.
       Гости: проф. д-р Асен Рахнев и проф. д-р Антон Илиев – представители на Деканското ръководство.

       Приет бе следният дневен ред:

  1. Учредяване и избор на ръководител катедра.
  2. Разни.


       По точка 1):
       Проф. Рахнев: поканен съм като Декан на Факултета на първото заседание на катедра „Софтуерни технологии”. До мен са постъпили 8 (осем) заявления от преподаватели от ФМИ да бъдат прехвърлени на щат към новосъздадената катедра.
       Проф. Рахнев предложи тримата хабилитирани – доц. Христо  Крушков, доц. Владимир Шкуртов и доц. Ангел Голев. Доц. Христо Крушков и доц. Ангел Голев си направиха отвод.
       Проф. Рахнев предложи комисия за тайното гласуване на ръководител катедра:
       Председател: гл. ас. Мариана Крушкова
       Член: ас. Христо Христов

Така предложената комисия бе избрана единодушно.

       След проведеното тайно гласуване, при резултат: от 7 гласували: 7 ”ЗА” и
0 ”ПРОТИВ”, членовете на катедрата избраха доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов за ръководител на катедра “Софтуерни технологии”.


       По точка 2):
       Доц. Шкуртов: предлагам да изберем секретар и протоколчик на катедрата.
       За секретар на катедрата предлагам гл. ас. д-р Тодорка Терзиева, а за протоколчик гл. ас. Мариана Крушкова.
       С явно гласуване катедрата единодушно избра за секретар гл. ас. д-р Тодорка Терзиева, а за протоколчик гл. ас. Мариана Крушкова.


Ръководител катедра: 
                                            /доц. д-р В. Шкуртов /

Протоколчик: 
                                          /гл. ас. М. Крушкова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ