Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2013 година Протокол № 26 / 13.11.2013    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 26 / 13.11.2013

ПРОТОКОЛ № 26/13.11.2013 г.

От Факултетен съвет на Факултета по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 13 ноември 2013 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултета по математика, информатика и информационни технологии.
Присъстват: проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова, проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Манчо Христов Манев, проф. д-р Петко Димитров Пройнов, проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Андрей Иванов Захариев, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов, доц. д-р Георги Димитров Костадинов, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Кирил Христов Коликов, доц. д-р Люба Иванова Попова, доц. д-р Недялка Георгиева Казакова, доц. д-р Пенка Петрова Рангелова, доц. д-р Христо Димитров Крушков, гл. ас. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, гл. ас. д-р Марта Костадинова Теофилова, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, ас. Елена Христова Тодорова, ас. д-р Десислава Стоянова Войникова, док-т Даниела Ваклушева Димитрова, и Тодор Георгиев Чаушев – ръководител звено УКЗ.
Отсъстващи: проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева – болнични, студентите – Цветомир Иванов Андреев и Орлин Атанасов Янакиев.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Отчет на Факултетната комисия по качество.
 4. Отчет на Факултетната комисия по атестация
 5. Утвърждаване на избираеми и факултативни дисциплини (редовно и задочно) за Зимния триместър на учебната 2013/2014 г.
 6. Хонорувани преподаватели.
 7. Разни.

РЕШЕНИЯ:

 1. ФС прие комплекта учебни програми за магистърската специалност „Приложна математика” (1 г. и 2 г.).
 2. ФС прие: в срок до 25.11.2013 г. (понеделник) да се подадат заявки в Деканата за предстоящата изпитна сесия за редовно  обучение.
 3. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика”: въз основа на подадена молба и на основание чл. 26, ал. 1 от ПРАС на ПУ да бъде прекъсната докторантурата за срок от 1 (една) година по семейни причини, считано от 01.12.2013 г. на Тодор Стоянов Костов, задочен докторант към катедра „Компютърна информатика”.
 4. ФС прие отчета за четвъртата година от подготовката (от 01.03.2013 г. до 13.11.2013 г.) на Елена Христова Тодорова, задочен докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров.
 5. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Елена Христова Тодорова, задочен докторант към катедра "Компютърни технологии" за работата си през четвъртата година от подготовката.
 6. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Компютърни технологии": на основание чл. 31, ал. 1 от ПРАС на ПУ да бъде отчислена от докторантура с право на защита докторант Елена Христова Тодорова, считано от 13.11.3013 г.
 7. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии”: дисертационният труд на тема: „Рефлексията в обучението по информационни технологии” на Елена Христова Тодорова, задочен докторант към катедра „Компютърни технологии” да бъде насочен към процедура за предварително обсъждане на заседание на катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии.
 8. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”: въз основа на подадена молба и на основание чл. 26, ал. 1 от ПРАС на ПУ да бъде възстановена докторантурата на Нина Иванова Иванова, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии, считано от 01.12.2013 г.
 9. ФС прие отчета за втората година от подготовката на Нина Иванова Иванова , редовен докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научния ръководител проф. д.п.н. Васил Борисов Милушев.
 10. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии": да се атестира с оценка Отличен (6.00) Нина Иванова Иванова, редовен докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", за работата си през втората година от подготовката.
 11. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии": Мариана Иванова Крушкова да бъде зачислена в докторантура на самостоятелна подготовка към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” в област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, докторска програма „Методика на обучението по информатика и информационни технологии“.
 12. ФС прие предложението за утвърждаване на следната тема на дисертационния труд на Мариана Иванова Крушкова: „Методика за активно обучение по програмиране чрез използване на информационни и комуникационни технологии“.
 13. ФС избра  проф. д-р Асен Кънчев Рахнев за научен ръководител на Мариана Иванова Крушкова.
 14. ФС прие индивидуалния учебен план на Мариана Иванова Крушкова за работата през трите години от подготовката по докторантурата.
 15. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране”: да бъде променена темата на дисертационния труд на Атанас Вълев Иванов, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране” от „Моделиране със структурно уравнение” на „Статистическо моделиране на качеството на въздуха”.
 16. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи”: да бъде избран гл. ас. д-р Александър Пламенов Пенев за втори научен ръководител на Васил Георгиев Василев, редовен докторант към катедра „Компютърни системи”, съгласно чл. 21 (4) от ПРАС на ПУ.
 17. ФС прие отчет на Факултетната комисия по качество за периода (април – октомври 2013 ).
 18. ФС прие отчет на Факултетната комисия по атестация за периода (април – ноември 2013 ).
 19. ФС утвърди следните избираеми (26 редовно и 7 задочно) и факултативни дисциплини (3 редовно) за Зимния триместър на учебната 2013/2014 година:

  А) РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
  • Приложения на алгебрични методи в елементарната математика, проф. д.м.н. Тодор Желязков;
  • Нули на полиноми, проф. д.м.н. Нако Начев;
  • Асоциативни алгебри, проф. д.м.н. Нако Начев, гл.ас. Йордан Епитропов;
  • Аналогии и обобщения в математиката, проф. д.м.н. Христо Семерджиев;
  • Методи и методика за съставяне на задачи, проф. д.п.н. Васил Милушев;
  • Линейни оператори във функционални пространства, проф. д.м.н. Степан Костадинов, доц. д-р Андрей Захариев,  доц. д-р Атанаска Георгиева;
  • Итерационни функции, проф. Петко Пройнов;
  • Въведение в математиката на парите, доц. д-р Боян Златанов;
  • Приложение на алгебрата в електростатиката, доц. д-р Кирил Коликов, док-т Стефан Божков;
  • Числено моделиране в нанофизиката, гл. ас. д-р Павлина Атанасова;
  • Математически основи на микроикономиката, гл. ас. д-р Асен Христов;
  • Семантичен уеб, проф. д-р Станимир Стоянов, ас. д-р Емил Дойчев;
  • Разработване на портални приложения, проф. д-р Станимир Стоянов, ас. д-р Емил Дойчев;
  • Уикипедия и уики технологии, проф. д-р Станимир Стоянов, д-р Вася Атанасова;
  • Анализ и оптимизация на софтуерни приложения, гл. ас. д-р Александър Пенев, док-т Васил Василев
  •  Ray tracing на фотореалистични приложения, гл. ас. д-р Александър Пенев, док-т Христо  Лесев
  • Шаблони за дизайн със C#, проф. д-р Снежана Гочева, док-т Радослав Радев;
  • Алгоритми и програми в състезанията, проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Ангел Голев;
  • Математически текстообработващи програми, доц. д-р Ангел Голев, гл. ас. д-р Кремена Стефанова; 
  • Компютърно счетоводство, проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Евгения Ангелова;
  • Управление на качеството на процесите, гл. ас. д-р Георги Шарков;
  • Въведение в SAP ERP, проф. д.м.н. Георги Тотков, док-т Тодор Рачовски;
  • Уеб хостинг технологии – 2. част, проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Владимир Темелков;
  • Приложение на невронните мрежи в борсовата търговия, доц. д-р Христо Крушков, хон. ас. Стефан Ставрев (управител на Трайсофт);
  • Организация и управление на централизирани   производства, доц. д-р Илиана Милкова (УХТ-Пловдив);
  • Инвестиране и лични финанси, проф. д-р Асен Рахнев, хон.ас. Светозар Гледачев (Директор корпоративни финанси в корпорация „Съединение”);

  Б) ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
  • Програмиране в среда Arduino, гл. ас. д-р Светослав Енков;
  • Въведение в SAP ERP, проф. д.м.н. Георги Тотков, док-т Тодор Рачовски;
  • Модели за управление на изкуствен интелект, проф. д.м.н. Степан Костадинов, доц. д-р Андрей Захариев,  доц. д-р Атанаска Георгиева;
  • Нестандартни методи за решаване на задачи от числения анализ, проф. д-р Николай Кюркчиев;
  • Методи за решаване на екстремални задачи, проф. д.м.н. Христо Семерджиев;
  • Интерактивна математика, гл. ас. д-р Христина Кулина;
  • Управление на качеството на процесите, гл. ас. д-р Георги Шарков;

  В) ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ
  • РНР за напреднали – 2. част (Практикум), Георги Гроздев (управител на фирма „Вискомп“ ЕООД) и Атанас Василев (старши програмист във фирма „Вискомп“ ЕООД);
  • Руски език – 2. част (Практикум), гл. ас. Петранка Савова;
  • Java Script в дълбочина– 2. част (Практикум), хон. ас. Михаил Петров (Академия Телерик).
 20. ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2012/2013 година, Есенен и Зимен триместър:

  І. Хонорувани, провеждащи занятия през Зимния триместър:
  • Проф. д-р Тодор Желязков Моллов – 180 часа упражнения за водене на лекции по ИД „Приложения на алгебрични методи в елементарната математика” през Зимния триместър, редовно обучение, семестриални изпити и научно ръководство и рецензиране на дипломни работи – (с двоен хонорар – 12 лв.);
  • Доц. д-р Илияна Милкова-Томова – 100 часа за водене на ИД през Зимния триместър, редовно обучение;
  • Док-т Христо Илиянов Лесев – 180 часа упражнения за водене на упражнения по ИД през Зимния триместър и ръководство на дипломанти;
  • Док-т Васил Георгиев Василев – 180 часа за водене на ИД, редовно обучение;
  • Док-т Вилислав Иванов Радев – 110 часа за водене на упражнения по АВИТО, рецензии на дипломни работи на защитили дипломанти;
  • Док-т Даниела Ваклушева Димитрова – 30 часа упражнения за рецензии на защитили дипломанти;
  • Док-т Диляна Иванова Тоцева – 70 часа упражнения за ръководство и рецензии на успешно защитили дипломанти;
  • Док-т Мая Василева Стоева – 40 часа упражнения за ръководство и рецензии на дипломни работи на успешно защитили дипломанти;
  • Док-т Радослав Радев Радев – 180 часа за водене на ИД през Зимния триместър, редовно обучение;
  • Док-т Тодор Минков Рачовски – 180 часа за водене на ИД през Зимния триместър, редовно и задочно и ръководство на дипломни работи;
  • Док-т Йордан Божидаров Енев – 180 часа за водене на упражнения през Зимния триместър, редовно и задочно обучение и ръководство на дипломни работи;

  ІІ. Ментори, провеждащи „Практика по специалността” с ІІІ курс, спец. „Информатика”:
  • Тодор Данаилов Празев – 180 часа;
  • Панайот Николаев Николов – 180 часа;
  • Петър Василев Гидженов – 180 часа;
  • Йорданка Иванова Генова – 180 часа;
  • Георги Илиев Соколов – 180 часа;
  • Ваня Костадинова Костадинова – 180 часа;
  • Венелина Василева Симеонова – 180 часа;
  • Ангел Вълчев Гъров – 180 часа;
  • Пенка Савова Кисова – 180 часа;
  • Венета Йорданова Тодорова– 180 часа;
  • Нели Ангелова Ангелова – 180 часа;
  • Гергана Желязкова Спасова – 180 часа;
  • Хараламби Костадинов Хараламбиев – 180 часа;
  • Димитър Стоянов Иванов – 180 часа;
  • Николай Йорданов Димов – 180 часа;
  • Росен Александров Попов – 180 часа;
  • Красимир Георгиев Байлов – 180 часа;
  • Емилиян Валентинов Кадийски – 180 часа;
  • Николай Иванов Тодоровски – 180 часа;
  • Десислава Димитрова Папазова – 180 часа;
  • Стойна Манова Малешкова – 180 часа;Атанас Христов Тосков – 180 часа;
  • Константин Петров Тенекеджиев – 180 часа;
  • Костадин Митев – 180 часа;
  • Невена Николова Микова – 180 часа;
  • Борислав Любомиров Милков – 180 часа;
  • Стефка Димитрова Рашева – 180 часа;
  • Красимир Ангелов Стоянов – 180 часа;
  • Георги Колев Георгиев – 180 часа;
  • Валентин Велинов Банчев – 180 часа;
  • Илиян Георгиев Александров – 180 часа;
  • Тихомир Минчев Колев – 180 часа;
  • Живко Димитров Иванов – 180 часа;
  • Наталия Николаева Николова – 180 часа;
  • Деян Сашев Спасов – 180 часа;
  • Румен Василев Стоянов – 180 часа;
  • Даниела Йозова Бофирова – 180 часа;
  • Антоанета Филипова Мартинова – 180 часа;
  • Мария Борисова Стоянова – 180 часа;
  • Стоянка Николова Дошева – 180 часа;
  • Ердем  Дургудов Адемов – 180 часа;
  • Генади Венелинов Цветанов – 180 часа;
  • Светослав Иванов Чонков – 180 часа.
 21. ФС прие предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” обявяването на конкурс за „главен асистент”, съгласно чл. 58 (1) от ПРАСПУ по област на висше образование 4. Природни науки, матема­ти­ка и информатика; професионално направление
  4.5. Математика; научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката към катедра „Приложна математика и моделиране” със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.
 22. ФС прие предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” обявяването на конкурс за „главен асистент”, съгласно чл. 58 (1) от ПРАСПУ по област на висше образование 4. Природни науки, матема­ти­ка и информатика; професионално направление
  4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика към катедра „Компютърни системи” със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник.
 23. Проф. Антон Илиев информира членовете на ФС за предстоящите конкурсни изпити за прием на докторанти (редовни и задочни). За целта ръководителите на катедри трябва да имат готовност да подадат в Деканата конспекти, както и предложения, приети на КС за състав на комисии за изпити по специалността.
 24. ФС прие и предлага на уважаемия Академичен съвет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" да признае на Иван Динков Христов ОКС "Бакалавър" по област на висше образование
  4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика.
 25. Проф. Манев информира членовете на ФС за предстоящия семинар на ФМИИТ, който ще се проведе на 27 и 28 ноември в гр. Хисар, хотел Августа. Ще се проведе и Общо събрание на факултета на 27.11.2013 г. от 17:30 ч.
 26. ФС прие следната структура на ОС на ФМИИТ: общ състав 107 души, от които: всички щатни преподаватели – 78 души; учебно-помощен персонал – 9 души; студенти и докторанти – 20 души.
 27. ФС прие и предлага на уважаемия Академичен съвет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" да утвърди следните формули за изчисляване на състезателния бал за прием на кандидат-студенти в бакалавърските специалности на ФМИИТ по професионалните направления:
  1.3. Педагогика на обучението по ...; 4.5. Математика; 4.6. Информатика и компютърни науки, влизащи в сила от учебната 2014/2015 година:

  Направление

  Специалност

  Формула

  1.3. Педагогика на обучението по . . .

  • Математика и информатика

  2М+И+ИТ+2К

  4.5. Математика

  • Математика
  • Приложна математика
  • Бизнес математика

  4.6. Информатика и компютърни науки

  • Информатика
  • Бизнес информационни технологии
  • Софтуерни технологии и дизайн

  М+И+2ИТ+2К


  Съкращение

  Оценка от дипломата за средно образование по

  М

  Математика

  И

  Информатика

  ИТ

  Информационни технологии

   

   

  К е по-голямата стойност от К1 и К2:

  К=max(K1, K2)

  К1 е най-голямата оценка от:

  • ДЗИ по математика
  • КСИ по математика
  • КСИ по информатика

  К2 е 80% от най-голямата оценка от:

  • ДЗИ по български език и литература
  • КСИ по български език

   

   

  ДЗИ

  Държавен зрелостен изпит

  КСИ

  Кандидат-студентски изпит


  Забележки:
  1. Оценката, призната с протокол въз основа на регламента за прием на студенти за специалностите във ФМИИТ на ПУ „Паисий Хилендарски”, получили призови места на национални и регионални състезания по:
  • информатика и информационни технологии, може да замени оценката от КСИ по информатика;
  • математика и математическа лингвистика, може да замени оценката от КСИ по математика.
  2. Само ако кандидат-студентът няма в дипломата си някоя от необходимите за формиране на бала оценки, те могат да се заменят както следва:
  • И – от КСИ по информатика;
  • ИТ – от КСИ по информатика.
 28. ФС прие и предлага на уважаемия Академичен съвет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" да утвърди следното правило за прием на кандидат-студенти в бакалавърските специалности на ФМИИТ по професионалните направления: 1.3. Педагогика на обучението по ...; 4.5. Математика; 4.6. Информатика и компютърни науки, влизащи в сила от учебната 2014/2015 година: кандидат-студенти, получили бал 33 или по-голям, съответстващ на отлична оценка от конкурсен изпит да бъдат записвани веднага.  
 29. Доц. Крушков информира членовете на ФС за откриването на 446 к. з., проведено на 31.10.2013 г. и благодарение на призовото ІІ-ро място в Рейтинговата система за 2013 г., Факултета ще получи субсидия от 98 000 лв. допълнително, дължащо се на успеха по направление 4.6. Информатика и компютърни науки. Предстои ново оценяване на студентите от независеща анкетираща компания, която ще раздаде анкети, а ние ще направим съответния график до 29.11.2013 г.
 30. Проф. Рахнев информира членовете на ФС за предстоящия семинар и обяви, че 27 и 28.11.2013 г. ще са неучебни, но работни и тези преподаватели, които имат часове ще трябва да определят в Деканата извънредните занятия. Отсъствия от семинара само по много уважителни причини. Ще бъдат командировани всички щатни преподаватели и служители, редовни и задочни докторанти.
 31. ФС прие: в срок до 20.11.2013 г. ръководителите на катедри да представят в Деканата попълнените (2 екз.) и подписани индивидуални планове за работа за учебната 2013/2014 година.
 32. ФС прие и прави следното предложение за приемане от Академичния съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”: Факултетът по математика, информатика и информационни технологии да признава на участници в проекта, записани за студенти във ФМИИТ, кредити ECVET за ECTS. Признаването на кредити да се извършва от комисия, назначена със заповед на Декана на ФМИИТ.
 33. ФС прие: в срок до 22.11.2013 г. ръководителите на катедри да предадат в Деканата списък с материалноотговорните лица на съответните катедри.
 34. Проф. Рахнев запозна членовете на ФС с правилата за ДТВ.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ