Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2013 Протокол №21    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №21

ПРОТОКОЛ №21
от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия”

   На 15.11.2013 г. от 12:00 ч. в 533 к. з. на ФМИИТ се проведе заседание на Катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия”.

Присъстват членовете на КС: проф. д-р Манчо Манев (ръководител катедра), доц. д-р Кирил Коликов, доц. д-р Добринка Грибачева, гл. ас. д-р Ива Докузова, гл. ас. д-р Марта Теофилова, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. Йордан Епитропов и гл. ас. Иванка Градева.

Отсъстват членовете на КС: проф. д-р Димитър Мекеров (заседание на Контролния съвет на ПУ).    

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Учебни.
 2. Други. 

Ръководителят на катедрата започна заседанието с 2. точка, по която предложи:а) гл. ас. д-р Марта Теофилова да бъде избрана за секретар на катедрата, а гл. ас. Йордан Епитропов да бъде неин заместник. Предложението беше прието единодушно от КС.

По точка 1. 

 • a) Попълване на индивидуалните планове на преподавателите за учебната 2013/ 2014 г. Ръководителят на катедрата напомни: * Съгласно решение на АС аудиторната заетост на преподавателите трябва да е поне 2/3 от годишния норматив, а за изплащане на часове над годишния норматив аудиторната заетост трябва да е поне 3/4 от него.* Членовете на КС да му предадат попълнените си индивидуални планове след приключване на заседанието на КС.
 • b) Предложения за избираеми дисциплини за Б и В триместър на 2013/2014 г. Предложени бяха следните избираеми дисциплини за редовно обучение: * за Б триместър:„Асоциативни алгебри” с лектори проф. дмн Н. Начев и гл. ас. Й. Епитропов;* за В триместър:„Приложна алгебра” с лектор проф. д-р С. Миховски;„Полиноми и алгебрични уравнения” с лектори проф. дмн Н. Начев и гл. ас. Й. Епитропов. Предложенията бяха приети единодушно от КС.
 • c) Попълване на регистъра на академичния състав на ПУ към МОН за преподавателската заетост през 2013/2014 г. Ръководителят на катедрата информира членовете на КС, че попълването на изискуемите данни се извършва онлайн, през линк, който е достъпен на сайта на Университета.
 • d) Справка със заявки за изпити през редовната и поправителната сесия за А триместър. Ръководителят на катедрата поиска попълването на списък за необходимите зали за предстоящата изпитна сесия и напомни на членовете на КС да подадат в Деканата на ФМИИТ други свои евентуални изисквания за провеждането на изпитите.
 • e) Ръководителят на катедрата съобщи, че се събират заявки за докторантури за 2014/2015 г. По тази подточка нямаше предложения от членовете на КС.
 • f) Комисия за провеждане на конкурсен изпит по специалността за редовен докторант по „Геометрия и топология”. Ръководителят на катедрата предложи комисия в състав: проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров – председател, доц. д-р Пенка Петрова Рангелова и доц. д-р Добринка Костадинова Грибачева – членове. Предложението беше прието единодушно от КС.

По точка 2.

 • b) Ръководителят на катедрата: * Съобщи, че Семинарът и Общото събрание на ФМИИТ ще се проведат на 27-28.11.2013 г. в хотел Аугуста, гр. Хисар. В тази връзка 27.11 (целият ден) и 28.11 (до 13:00 часа) са обявени за неучебни дни и преподавателите трябва да преместят часовете си в удобно за тях и студентите време, като обявят промяната в Деканата на ФМИИТ.* Изиска от членовете на КС да попълнят таблица с необходимата логистична информация във връзка с провеждането на семинара.* Запозна членовете на КС с предварителната програма на семинара.  
 • c) Ръководителят на катедрата напомни, че в момента тече инвентаризация и изиска в случай на съвместяване на кабинети с членове на други катедри да бъде решено към коя катедра се води наличната в кабинета техника.
 • d) Ръководителят на катедрата запозна членовете на КС със заповедта за безопасност и охрана на труда и с графика на учебния процес за текущата учебна година, които бяха подписани от всички присъстващи членове на КС.

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ