Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2013 Протокол №20    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №20

ПРОТОКОЛ №20
от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия”

На 7.10.2013 г. от 10:45 ч. в Заседателната зала на ФМИИТ се проведе заседание на Катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия”.

Присъстват членовете на КС: проф. д-р Манчо Манев (ръководител катедра), проф. д-р Димитър Мекеров, доц. д-р Кирил Коликов, доц. д-р Добринка Грибачева, гл. ас. д-р Ива Докузова, гл. ас. д-р Марта Теофилова, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. Йордан Епитропов и гл. ас. Иванка Градева.

Отсъстващи няма.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Учебни. 
  2. Други.

По точка 1.
a) Корекции в разпределението на часовете за учебната 2013/14 година.
Ръководителят на катедрата:

  • Поясни, че аудиторната заетост на преподавателите според ново решение на АС трябва да е поне 2/3 от годишния норматив, като наднормените часове ще се заплащат. Поради това ограничение доц. Коликов предложи за Б триместър избираема дисциплина „Приложение на математиката в електростатиката”, която бе гласувана единодушно от КС; 
  • Информира за допълнителни часове във ФИСН, които ще вземат редовните докторанти С. Божков и Р. Колева.

b) Учебни програми за магистърската програма „Приложна математика” (2 год.).

  • Проф. Манев информира за приемането от ФС на учебен план с продължителност 2 години за завършили специалности с по-малко изучаване на математически дисциплини. Предложи за обсъждане програмите по Линейна алгебра и Аналитична геометрия , които бяха изпратени предварително по имейлите на членовете на КС. Програмите бяха единодушно гласувани от КС.

По точка 2.
a) Предложение за обявяване на конкурс за „Доцент” по научна специалност Геометрия и топология със срок 2 месеца от датата на обявяване в Държавен вестник.
Гл. ас. д-р Марта Теофилова съобщи, че е готова с изпълнението на изискванията за „доцент” и би желала да се обяви съответния конкурс. Предложението беше подкрепено от проф. Манев и проф. Мекеров. Ръководителят на катедра обърна внимание на членовете на КС, че когато става дума за процедури по академичното развитие на преподавателите, тези колеги трябва да се ръководят от ПРАСПУ. Катедрата гласува единодушно обявяването на конкурса.
b) Предложение за конспект за конкурсен докторантски изпит по научна специалност Геометрия и топология, докторска програма Диференциална геометрия на многообразия с допълнителна тензорна структура. Конспектът беше разгледан и гласуван единодушно от КС.
c) Отчитане на учебници и учебни помагала. Проф. Манев напомни, че днес е крайният срок за изпращане на файловете за отчитане на нови учебници и учебни помагала за периода от 1.07.2011 до сега.
d) Учебните седмични разписания. Ръководителят на катедра съобщи, че седмичните разписания на студентите по професионално направление 4.6. ще бъдат на 2 етапа: 6 седмици и 4 седмици. Причината е използването на компютърните зали през последния месец за провеждане на стаж и практика.

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ