Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни системи Протоколи от КС 2013 Протокол № 9 - 12/13    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 9 - 12/13

П Р О Т О К О Л   № 9 -  12/13

            Днес 12.06.2013г. (сряда) от 9.00 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Компютърни системи”.

Присъстваха: проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Димчо Димов, гл. ас. д-р Ася Стоянова-Дойчева, гл.ас. Иван Димитров, гл.ас. Генчо Стоицов, гл.ас. Георги Чолаков, гл. ас Александър Пенев, ас. Владимир Вълканов, ас. Емил Дойчев.

Катедреният съвет е разширен

 • съгласно заповед Р33-1957/27.05.2013 г.,според която във връзка с провеждането на процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд на докторант Емил Христов Дойчев, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни системи" при ФМИ, на тема „Среда за електронни образователни услуги", към състава на катедра „Компютърни системи" се включват еднократно и с право на глас следните външни лица, заемащи академичните длъжности „професор" и „доцент":
 1.  Акад. д.т.н.Иван Петков Попчев – от ФИСН на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 2. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика; 
 3.  Проф. д-р Минчо Пенков Сандалски – от ФИСН на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 4. Доц. д-р Олга Добрева Рахнева – от Университет по хранителни технологии, Пловдив; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 5. Проф. д-р Антон Илиев Илиев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • съгласно заповед Р33-1956/27.05.2013 г., според която във връзка с провеждането на процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд на докторант Георги Николов Чолаков докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни системи" при ФМИ, на тема „Хибридна архитектура за изграждане на Разпределен център за електронно обучение (DeLC)”, към състава на катедра „Компютърни системи" се включват еднократно и с право на глас следните външни лица, заемащи академичните длъжности „професор" и „доцент": 
  1. Акад. д.т.н.Иван Петков Попчев – от ФИСН на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  2. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика; 
  3.  Проф. д-р Минчо Пенков Сандалски – от ФИСН на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  4. Доц. д-р Олга Добрева Рахнева – от Университет по хранителни технологии, Пловдив; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  5. Проф. д-р Антон Илиев Илиев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • съгласно заповед Р33-1955/27.05.2013г., според която във връзка с провеждането на процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд на докторант Александър Пламенов Пенев докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни системи" при ФМИ, на тема „Отворени хибридни системи за геометрично моделиране“, към състава на катедра „Компютърни системи" се включват еднократно и с право на глас следните външни лица, заемащи академичните длъжности „професор" и „доцент":
  1. Акад. д.т.н.Иван Петков Попчев – от ФИСН на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  2. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика; 
  3.  Проф. д-р Минчо Пенков Сандалски – от ФИСН на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  4. Доц. д-р Олга Добрева Рахнева – от Университет по хранителни технологии, Пловдив; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  5. Проф. д-р Антон Илиев Илиев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • съгласно заповед на ректора, според която във връзка с провеждането на процедура за зачисляване на Пеньо Георгиев Георгиев в докторантура на самостоятелна подготовка към  катедра „Компютърни системи" при ФМИ, се включват еднократно и с право на глас следните външни лица, заемащи академичните длъжности „професор" :
  1. Акад. д.т.н.Иван Петков Попчев – от ФИСН на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  2.  Проф. д-р Минчо Пенков Сандалски – от ФИСН на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;

Отсъстваха: доц. д-р Иван Ганчев – в неплатен отпуск.

            ДНЕВЕН РЕД:

 1. Предварително обсъждане на дисертационен труд за ОНС „Доктор" на Емил Христов Дойчев.
 2. Предварително обсъждане на дисертационен труд за ОНС „Доктор" на Георги Николов Чолаков
 3. Предварително обсъждане на дисертационен труд за ОНС „Доктор" на Александър Пламенов Пенев
 4. Зачисляване на докторант на самостоятелна подготовка
 5. Разни

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред : 

 1. По предложение на Проф. д-р С. Стоянов – ръководител на катедра „Компютърни системи“, катедреният съвет прие протоколът по първа точка от дневния ред да бъде воден от гл. ас. Иван Марков Димитров. 
 2. Катедреният съвет прие, че представеният от докторант Емил Христов Дойчев дисертационен труд на тема „Среда за електронни образователни услуги“ е готов за защита пред НЖ, след като отрази направените забележки, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по област на висше образование 4.Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика.
 3. Катедреният съвет предлага за потенциални членове на състава на научното жури за защита на дисертационния труд на докторанта Емил Христов Дойчев:
  1. Акад. д.т.н.Иван Петков Попчев – от ФИСН на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  2. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика; 
  3.  Проф. д-р Аврам Моис Ескенази – от  Института по математика и нформатика на БАН, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  4. Проф. д-р Боян Паскалев Бончев – от ФМИ на Софийския университет, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  5.  Проф. Даниела Ананиева Орозова –  от Център по информатика и технически науки, Бургаски Свободен Университет, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  6. (резервен член -външен)Проф. дтн инж. Тодор Атанасов Стоилов – от Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  7. (резервен член-вътрешен) Проф. д-р Минчо Пенков Сандалски – от ФИСН на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 4. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да приеме за дата на защита на дисертационния труд на докторант Емил Христов Дойчев пред научно жури датата 02.08.2013г.

 

По т. 2 от дневния ред:

 1.  Катедреният съвет прие, че представеният от докторант Георги Николов Чолаков дисертационен труд на тема „Хибридна архитектура за изграждане на Разпределен център за електронно обучение (DeLC)” е готов за защита пред НЖ, след като отрази направените забележки, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по област на висше образование 4.Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика.
 2. Катедреният съвет предлага за потенциални членове на състава на научното жури за защита на дисертационния труд на докторанта Георги Николов Чолаков:
  1. Акад. д.т.н.Иван Петков Попчев – от ФИСН на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  2. Доц. д-р Олга Добрева Рахнева – от Университет по хранителни технологии, Пловдив; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  3.  Проф. д-р Аврам Моис Ескенази – от  Института по математика и нформатика на БАН, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  4. Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  5.  Проф. д-р Даниела Ананиева Орозова –  от Център по информатика и технически науки, Бургаски Свободен Университет, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  6. (резервен член -външен)Проф. дтн инж. Тодор Атанасов Стоилов – от Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  7. (резервен член-вътрешен) Проф. д-р Минчо Пенков Сандалски – от ФИСН на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 3. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да приеме за дата на защита на дисертационния труд на докторант Георги Николов Чолаков пред научно жури датата 02.08.2013г.

 

По т. 3 от дневния ред:

 1.  Катедреният съвет прие, че представеният от докторант Александър Пламенов Пенев дисертационен труд на тема „Отворени хибридни системи за геометрично моделиране“ е готов за защита пред НЖ, след като отрази направените забележки, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по област на висше образование 4.Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика.
 2. Катедреният съвет предлага за потенциални членове на състава на научното жури за защита на дисертационния труд на докторанта Александър Пламенов Пенев:
  1. Проф. д-р Боян Паскалев Бончев – от ФМИ на Софийския университет, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  2. Доц. д-р Олга Добрева Рахнева – от Университет по хранителни технологии, Пловдив; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  3.  Доц. д-р Димчо Стойков Димов – от  ФМИ  на ПУ „Паисий Хилендарски“ област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  4. Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  5.  Проф. д-р Даниела Ананиева Орозова –  от Център по информатика и технически науки, Бургаски Свободен Университет, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  6. (резервен член -външен)Проф. дтн инж. Тодор Атанасов Стоилов – от Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
  7. (резервен член-вътрешен) Проф. д-р Минчо Пенков Сандалски – от ФИСН на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 3. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да приеме за дата на защита на дисертационния труд на докторант Александър Пламенов Пенев пред научно жури датата 02.08.2013г.

 

По т.4 от дневния ред:

 1. Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да зачисли Пеньо Георгиев Георгиев в докторантура на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни системи” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика.;
 2. Прие за тема на дисертационния труд на Пеньо Георгиев Георгиев: „Интернет портал за обучение и приложение на документи и норми за свободно движение на продуктите в Европейския Съюз “;
 3. Избра за научен ръководител на Пеньо Георгиев Георгиев: проф. д-р Минчо Пенков Сандалски от ФИСН на ПУ;
 4. Прие индивидуалния учебен план на Пеньо Георгиев Георгиев за работата през трите години от подготовката по докторантурата.

 

По т. 5 от дневния ред:

 1.  Катедреният съвет взе решение за промяна на темата на Дамян Димитров Митев, докторант на самостоятелна подготовка, отчислен с право на защита. Стара тема: „Адаптивни и колаборативни архитектури за електронно обучение“.   Нова тема: „Развойна и симолационна среда за DeLC  
 2. Катедреният съвет гласува единодушно по 150 часа допълнителни за учебната 2012-2013г на:
  • хоноруван асистент Магдалена Асенова Веселинова
  • хоноруван асистент Асен Калинов Сотиров

 

Протоколчик:                                                          Ръководител катедра:

/гл. ас. Иван Димитров/      

/гл. ас. д-р А. Стоянова-Дойчева/                                                       /проф. д-р С. Стоянов/

Гр.Пловдив

12.06.2013г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ