Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2013 Протокол №18    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №18

ПРОТОКОЛ №18 
от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия” 


На 30.05.2013 г. от 11:00 ч. в с. з. на ФМИ се проведе заседание на Катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия”. 

Присъстват членовете на КС: проф. д-р Манчо Манев (ръководител катедра), проф. дмн Нако Начев, проф. д-р Димитър Мекеров, доц. д-р Кирил Коликов, доц. д-р Добринка Грибачева, гл. ас. д-р Ива Докузова, гл. ас. д-р Марта Теофилова, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. Йордан Епитропов и гл. ас. Иванка Градева.    

Освен това присъстват без право на глас проф. дмн Тодор Моллов и докторантите към катедрата Радка Колева и Стефан Божков.      

ДНЕВЕН РЕД:    

  1. Нови учебни програми за бакалаври. 
  2. Разпределение на часовете за учебната 2013/14 година. 
  3. Други.

   По точка 1.    
   Ръководителят на катедрата проф. Манев припомни, че ФС прие учебни планове за новите специалности „Бизнес математика” (БМ) и „Софтуерни технологии и дизайн” (СТД) – редовно и задочно обучение. За тях трябва да се разработят от катедрата 6 учебни програми за БМ и 4 – за СТД. В оперативен порядък, чрез имейл на 16 май, бяха предложени две комисии за изработване на предложения за учебни програми по новите специалности: първата с председател проф. Мекеров и членове доц. Коликов, гл. ас. Теофилова и гл. ас. Епитропов, а втората с председател проф. Манев и членове доц. Грибачева, гл. ас. Докузова и гл. ас. Христов. Комисиите свършиха своята работа, изпратиха на останалите членове на КС учебните програми, които бяха обсъдени чрез имейли. На този КС съставът на комисиите беше гласуван единодушно.
   Обсъдени бяха учебните програми за дисциплините: „Линейна алгебра” за 1 к. БМ, „Аналитична геометрия” за 1 к. БМ, „Теория на графите в мениджмънта” за 3 к. БМ, „Математически основи на микроикономиката” за 2 к. БМ, „Математически основи на макро-икономиката” за 3 к. БМ, „Математически методи в логистиката” за 4 к. БМ, „Линейна алгебра и аналитична геометрия” за 1 к. СТД (редовно и задочно), „Геометричен дизайн” за 2 к. СТД (редовно и задочно). След разисквания, 10-те учебни програми бяха гласувани и приети единодушно.

   По точка 2.    
   Ръководителят на катедрата проф. Манев предложи вариант на разпределение на часовете на катедрата за учебната 2013/14 година. Съобщи, че в новите учебни планове по „Информатика” липсва „Алгебрични структури” и „Теория на числата” за спец. „Математика и информатика”. Освен това проф. Начев ще бъде пенсиониран през лятото. На него ще бъде предложен един лекционен курс на задължителна дисциплина и избираема дисциплина на хонорар през следващата учебна година. 
   Проф. Моллов обърна внимание, че не са отбелязани часовете по „Алгебра 2” за 3 к. М поради липса на такива студенти през настоящата учебна година. Пропускът беше отстранен и за лектор беше предложен проф. Моллов. 
   Гл. ас. Теофилова предложи, поради големия брой планирани студенти в 1 к. БИТ и 1 к. СТД, лекциите по „Линейна алгебра и аналитична геометрия” да се водят отделно. Предложението ще бъде обмислено отново през есента, когато стане ясен броят на приетите студенти.
   Проф. Манев поясни, че са предвидени в новите планове по проф. напр. 4.6 часове за ръководство на учебни практики и стажове за студентите от специалностите БИТ и Инф., определени за гл. ас. Епитропов и гл. ас. Градева.
   Катедрата прие предложенията за разпределение на часовете в катедрата и ги гласува единодушно.

   По точка 3.    
   Ръководителят на катедрата проф. М. Манев: 

   •  Запозна катедрата с указанието за работа на квесторите в КСК 2013 и обърна внимание, че на 30 май от 15 ч. в 6 ауд. има инструктаж;
   • Напомни, че датите на кандидатстудентските изпити по математика са на 5 юни и 9 юли, а датите на държавните изпити са на 2 и 3 юли, както и ангажираните в съответните комисии преподаватели от катедрата; 
   • Обърна внимание дипломантите да подадат молби за зачисляване най-късно до 1 юни, да предадат дипломните си работи за рецензия до 17 юни, а рецензентите, определени от ръководителя на катедра, да бъдат готови до 25 юни;
   • Съобщи, че се събират предложения за изпитната сесия на В трим. и ликвидационната сесия – 1-25 септември. Ако някой има участия в конференции и др. под. да запише това в Деканата;
   • Прочете точковите критерии за ДТВ през април и разясни някои от тях;
   • Запозна членовете на катедрата с обобщените резултати от отчетите за научната дейност във връзка с акредитацията и ДТВ през юни. Благодари за съдействието от комисията с членове гл. ас. Докузова, гл. ас. Теофилова и гл. ас. Христов и отправи препоръки за по-прецизната ? работа;
   • Обърна внимание материалната книга за часовете да се попълни най-късно до държавните изпити през юли.

   Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.    

   Актуално
   Още новини
   Архив на новините
   © 2009 ФМИ