Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2013 година протокол № 35 / 08.05.2013    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 35 / 08.05.2013

ПРОТОКОЛ № 35/ 08.05.2013

От деканския съвет на факултета по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 08.05.2013 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Разширен декански съвет на Факултета по математика и информатика.
Присъстваха проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, проф. д-р Манчо Манев, доц. д-р Коста Гъров, проф. д-р Антон Илиев и Тодор Чаушев, рък. звено УКЗ.

ДНЕВЕН РЕД:

 •  Обсъждане на точките от дневния ред на ФС.
 •  Разни.
 •  ново име на ФМИ;
 •  правила за ДТВ;
 • частични промени в Учебни планове.

РЕШЕНИЕ 1: ДС прие следния дневен ред за ФС на ФМИ на 15.05.2013 г.:

 • Учебни.
 • Докторанти.
 • Хонорувани преподаватели.
 • Разни.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие  и предлага на Факултетния съвет да утвърди следното ново име на Факултета по математика и информатика: „Факултет по математика, информатика и информационни технологии”.
РЕШЕНИЕ 3: ДС прие: да се изпратят на всички ръководители на катедри правилата за ДТВ по електронната поща; изплатени са пропуснатите хонорари на проф. Тотков и проф. Донева за защитили докторанти.
РЕШЕНИЕ 4: ДС прие: проф. Манев и доц. Гъров да организират среща на математическите катедри, за да ги запознаят със следните частични промени за специалностите „Математика”, „Бизнес математика”, „Приложна математика” и „Математика и информатика”, влизащи в сила от учебната 2013/2014 година:

 • за спец. „Математика”:
  а) в ІV курс, Б триместър – дисциплината „Механика” се заменя с „Теория на игрите” (30/0/40);
 • за спец. „Приложна математика”:
  а) в ІV курс, Б триместър – дисциплината „Механика” се заменя с „Теория на игрите” (30/0/40);
  б) в ІV курс, Б триместър – дисциплината „Информационно моделиране се заменя със „Статистически софтуер” (30/0/40);
 • за спец. „Бизнес математика”:
  а) еднократно само за ІІ курс, А триместър на учебната 2013/2014 година дисциплината „Математически анализ 2” се заменя със „Софтуерни системи по математика”;
 • за спец. „Математика и информатика”:
  а) в ІІІ курс, Б триместър – дисциплината „Теория на числата” се заменя с „Методи за решаване на математически задачи”  (20/20/0);
  б) във ІІ курс, Б триместър – дисциплината „Теория на вероятностите и математическа статистика” се изучава в общ хорариум  (40/20/20).

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие: срещата на катедрите „Компютърни системи”, „Компютърни технологии”, „Компютърна информатика” и „Софтуерни технологии” за разпределение на часовете, да бъде на 13.05.2013 г. (понеделник) от 12:30 ч.
РЕШЕНИЕ 6: ДС прие: в срок до 20.05.2013 г. (понеделник) ръководителите на катедри да изпратят на имейла на Надя Милева предложенията за избираеми (редовно и задочно обучение) и факултативни дисциплини за Есенния триместър на учебната 2013/2014 година.
РЕШЕНИЕ 7: ДС прие: в срок до 20.05.2013 г. (понеделник) да се подадат заявки в Деканата за предстоящата изпитна сесия  за Пролетния триместър и ликвидационната сесия, за специалностите във ФМИ (редовно обучение).
РЕШЕНИЕ 8: ДС прие предложението: следващото заседание на ДС да бъде на 15.05.2013 г. (сряда) от 12:00 ч.

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ

НАДЯ МИЛЕВА
Протоколчик           

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ