Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2013 година протокол № 31 / 13.03.2013    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 31 / 13.03.2013

ПРОТОКОЛ № 31 / 13.03.2013

От деканския съвет на факултета по математика и информатика,Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

        Днес, 13.03.2013 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на Факултета по математика и информатика. 

        Присъстваха проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Манчо Манев, доц. д-р Коста Гъров, проф. д-р Антон Илиев и Тодор Чаушев, рък. звено УКЗ.

        ДНЕВЕН РЕД:

 1. Обсъждане на дневния ред на ФС.
 2. Разни.      

        РЕШЕНИЕ 1: ДС прие  следния дневен ред за ФС на ФМИ на 20.03.2013 г.:

 1. Акредитация.
 2. Докторанти.
 3. Утвърждаване на избираеми и факултативни дисциплини (редовно и задочно)    за Пролетния триместър на учебната 2012/2013 г.
 4. Обявяване на конкурс за академичната длъжност „професор”.
 5. Избор на хонорувани преподаватели.
 6. Разни.

        РЕШЕНИЕ 2: ДС прие следното предложение: ФС да приеме отчет на Факултетната комисия по акредитация за периода (март 2012 – септември 2012 ).

        РЕШЕНИЕ 3: ДС прие следното предложение: ФС да приеме Доклад-самооценка по професионално направление 1.3. "Педагогика на обучението по ..." за ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър”; отчет на годишния план за развитие на компютърните лаборатории през 2012 г. и приемане на годишен план за развитие на компютърните лаборатории през 2013 г.

        РЕШЕНИЕ 4: ДС прие предложението до ФС: да се утвърдят 23 избираеми за  редовно, 7 избираеми за задочно обучение и 4 факултативни дисциплини за Пролетния триместър на учебната 2012/2013 година:

        РЕШЕНИЕ 5: ДС прие предложението до ФС за следната структура на Редколегията на ПУ „Паисий Хилендарски”:

        I. Редакционен борд

 • Главни редактори – проф. Антон Илиев, проф. Манчо Манев;
 • Почетен главен редактор – проф. Стоил Миховски;
 • Изпълнителен редактор – доц. Ангел Голев;
 • Технически асистенти – гл.ас.д-р Иван Шотлеков, гл.ас.д-р Кремена Стефанова; Димитър Стамов;

        II. Членове на борда – доц. Иван Ганчев, проф. Снежана Гочева-Илиева, проф. Степан Костадинов, проф. Асен Рахнев, доц. Теменужка Пенева, проф. Иван Попчев, проф. Станимир Стоянов, проф. Георги Тотков, доц. Боян Златанов.

        РЕШЕНИЕ 6: ДС определи следния преподавател за преподавателска мобилност по програмата “Еразъм”: проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова-Краева за Technical University of  Kosice, Словакия.

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на ФМИ


НАДЯ МИЛЕВА
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ