Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2013 Протокол №16 / 16.01.2013 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №16 / 16.01.2013 г.

ПРОТОКОЛ №1/16.01.2013 г.

    Днес 16.01.2013 г. /понеделник/ от 11,30 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Математически анализ“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски".

  Присъстват следните членове на катедрата: доц. д-р Андрей Захариев, проф. д-р Петко Пройнов, проф. д.м.н Степан Костадинов, доц. д-р Галина Векова, доц. д-р Иванка Касандрова, доц. д-р Боян Златанов,  доц. д-р Георги Костадинов,  доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Теменужка Пенева, доц. д-р Атанаска Георгиева, ас. Слав Чолаков, ас. Иванка Николова

 Отсъстват: няма

Дневен ред: 

  1. Анализ на учебния процес през триместър А на учебната 2012/13 г.
  2. Промени в разпределението на часовете в триместри Б и В на учебната 2012/13 г.
  3. Предложение на основание чл. 17 от ЗРАСРБ, чл. 44 ал. 2 от ПП на ЗРАСРБ и чл. 55 ал. 2 от ПРАСПУ за заемане на академична длъжност асистент
  4. Разни.

 По точка 1

Обсъдена бе учебната дейност на катедрата през А и I семестър. Отбелязано бе липсата на проблеми свързани с учебната дейност на катедрата през А триместър и I семестър.

По точка 2

Доц. Б. Златанов и доц. Н. Милев предложиха да се гласува частично преразпределение на часовете за втори семестър и Б и В триместър.

След проведено обсъждане направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували за - 13, против – 0, въздържали се- 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

По точка 3

Доц. А. Захариев предложи катедрата да гласува предложение към Факултетния съвет,  съгласно Чл. 17 от ЗРАСРБ, Чл. 44, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, чл. 55. (2) от ПРАСПУ, магистър Милена Димова Петкова да бъде назначена на академичната длъжност “асистент” за срок от 4 години в областта на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5 Математика; докторска програма (научна специалност):  Математически анализ към катедра “Математически анализ” на ФМИ за срок от 4 (четири) години, считано от 01.02.2013 г.

След проведено обсъждане направеното предложение бе подложено на гласуване.

Гласували за - 13, против – 0, въздържали се- 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

По точка 4

Проф. П. Пройнов на основание успешно положени изпити предложи Мария Тонкова Василева да бъде зачислена в редовна  докторантура към катедра „Математически анализ” в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.5 Математика, докторска програма „Математически анализ”.

Доц. А. Захариев предложи да се гласува следното предложение до ФС на ФМИ:

  1. Мария Тонкова Василева  да бъде зачислена в редовна  докторантура на към катедра „Математически анализ” в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.5 Математика, докторска програма „Математически анализ”.
  2. Да приеме за тема на дисертационния труд  Сходимост на итерационни методи за едновременна апроксимация на нули на полиноми ”.
  3. Да избере за научен  ръководител проф. д-р Петко Димитров Пройнов .

 

Гласували за - 13, против – 0, въздържали се- 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

Доц. А. Захариев предложи да се гласува следното предложение до ФС на ФМИ:

  1. На основание предложение на Деканския съвет и чл. 21, ал. 6 от ПРАСПУ   редовен докторант Лозанка Спиридонова Тренкова, да бъде прехвърлена от катедра Приложна математика и моделиране в катедра „Математически анализ”.
  2. За научен ръководител на Лозанка Спиридонова Тренкова да бъде избран доц. д-р Атанаска Тенчева Георгиева.
  3. На основание чл. 26, ал. 1 от ПРАСПУ, да и бъде разрешено да прекъсне докторантурата за срок от една година поради лични причини, считано от 01.02.2013 година.

 

Гласували за - 13, против – 0, въздържали се- 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 

 16.01.2013 г.

Рък. катедра „Математически анализ”:

/доц. д-р А. Захариев/

 

Протоколчик:

/доц.  д-р  А. Георгиева/

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ