Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2012 Протокол №10    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №10

ПРОТОКОЛ №10 

от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия” 

 

На 27.09.2012 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ се проведе заседание на Катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия” в разширен състав. 

Присъстват редовните членове на КС: доц. д-р Манчо Манев (ръководител катедра), проф. дмн Нако Начев, проф. д-р Димитър Мекеров, доц. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Кирил Коликов, гл. ас. д-р Добринка Грибачева, гл. ас. д-р Марта Теофилова, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. Йордан Епитропов и гл. ас. Иванка Градева. 

Отсъства от членовете на КС: гл. ас. д-р Ива Докузова (в отпуск).
В съответствие със заповед №Р33-3726/21.09.2012 на Ректора на ПУ участват еднократно с право на глас: проф. дмн Тодор Моллов (пенсионер, ПУ) – научен ръководител на докторанта, доц. д-р Стояна Желева (пенсионер, ПУ), доц. д-р Ирена Иванова (Аграрен университет, Пловдив). 

Освен това присъстват без право на глас: проф. д-р Стоил Миховски (пенсионер, ПУ), докторантите към катедрата Радка Колева, Стефан Божков, Нели Керанова и Велика Кунева. 

 

Дневен ред: 
1. Предварително обсъждане на дисертационния труд на Велика Николаева Кунева за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. 
2. Разпределение на учебната натовареност през 2012/13 уч.год. 
3. Други. 

По точка 1.  
Ръководителят на катедрата поясни процедурата по предварителното обсъждане на дисертационния труд. 
На заседание на Катедрен съвет на 20.09.2012 (Протокол №9) проф. дмн Моллов като научен ръководител предложи откриване на процедура по предварително обсъждане на дисертационния труд на докторантката Велика Кунева, което да се проведе на 27.09.2012 г. от 10:00 ч., като проектът за дисертация бе на разположение на желаещите да се запознаят с него в деканата повече от 2 седмици предварително. 
С цел по-голяма представителност на това обсъждане, съставът на КС е разширен еднократно със заповед на Ректора на ПУ (№Р33-3726/21.09.2012) по предложение на научния ръководител (гласувано на КС, Протокол №9) с още 3 хабилитирани лица, специалисти в тематиката на дисертацията: проф. дмн Тодор Моллов (пенсионер от катедра „Алгебра и геометрия” на ФМИ при ПУ) – научен ръководител, доц. д-р Стояна Желева (пенсионер от Педагогическия факултет при ПУ), доц. д-р Ирена Иванова (Аграрен университет, Пловдив).
 
Съгласно Правилника за развитие на академичния състав на ПУ ръководителят на катедрата даде думата за изложение на Велика Кунева в рамките на 15 минути. 
След изложението ръководителят на катедрата даде думата за обсъждане.
• Проф. дмн Тодор Моллов, научен ръководител, изказа удовлетворение от усърдната работа на докторантката и счита, че получените от нея резултати имат сериозна научна стойност. 
• Проф. д-р Стоил Миховски подчерта, че тематиката на дисертацията е важна, приносите са на добро ниво и изказа мнение, че дисертацията трябва да се подкрепи. 
• Проф. д-р Димитър Мекеров отбеляза, че дисертацията е отлично написана, има прекрасно въведение, а получените резултати, които коригират тези на Петър Данчев, са признак на смелост и професионализъм, в заключение изказа подкрепа за дисертацията. 
• Доц. д-р Кирил Коликов направи забележки по някои формулировки, впечатлен е от 3 от основните резултати в дисертацията, според него тя е над изискваното от докторска дисертация ниво и даде положително мнение за нея. 
• Доц. д-р Ирена Иванова счита, че дисертационният труд е много добре структуриран, направен е задълбочен и целенасочен литературен преглед, изследванията са задълбочени, получени са съдържателни и съществени резултати и затова я подкрепя. 
• Проф. дмн Нако Начев подкрепи дисертацията като смята, че темата е актуална, получени са 9 съществени основни резултата, което показва, че докторантката е работила усърдно. 
• Доц. д-р Манчо Манев изказа положителното си мнение като счита, че дисертацията може да се предложи за защита, но направи забележка, че стилът на изложението е твърде сбит по подобие на изложението на научна статия. 
• Докторантката Велика Кунева благодари за изказаните мнения. Счита, че отправените забележки са основателни и ще се съобрази с тях при защитата на дисертационния си труд. 
Поради изчерпване на изказванията ръководителят на катедрата предложи да се вземат следните решения. 

Решения: 
1. КС приема положително решение за готовност за защита на дисертационния труд на Велика Николаева Кунева и предлага на ФС да открие процедура по защита пред научно жури. 
2. КС предлага следния разширен състав на научно жури (основни и резервни членове), както и дата на защитата 13.12.2012 г. от 13:00 часа в Заседателната зала на ФМИ. 
Външни членове за Пловдивския университет: 
1. Проф. д-р Kеропе Бартев Чакърян – СУ „Св. Климент Охридски”, 4. Природни науки, математика и информатика, 4.5. Математика, „Алгебра и теория на числата”; 
2. Проф. д-р Никола Петков Зяпков – ШУ „Еп. Констатин Преславски”, 4. Природни науки, математика и информатика, 4.5. Математика, „Алгебра и теория на числата”; 
3. Доц. д-р Пламен Николов Сидеров – СУ „Св. Климент Охридски”, 4. Природни науки, математика и информатика, 4.5. Математика, „Алгебра и теория на числата”. 
Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
1. Проф. дмн Нако Ангелов Начев – ПУ „Паисий Хилендарски”, 4. Природни науки, математика и информатика, 4.5. Математика, „Алгебра и теория на числата”; 
2. Проф. дмн Тодор Желязков Моллов – ПУ „Паисий Хилендарски”, 4. Природни науки, математика и информатика, 4.5. Математика, „Алгебра и теория на числата”. 
Резервни членове: 
1. Доц. д-р Николай Лазаров Манев – ИМИ на БАН, 4. Природни науки, математика и информатика, 4.5. Математика, „Алгебра и теория на числата” – външен; 
2. Проф. д-р Стоил Василев Миховски – ПУ „Паисий Хилендарски” 4. Природни науки, математика и информатика, 4.5. Математика, „Алгебра и теория на числата” – вътрешен. 
Всички предложени за членове на НЖ са подписали необходимите декларации. 
Решенията бяха гласувани и приети единодушно. 

По точка 2. 
КС утвърди разпределението на часовете за учебната 2012/13 година, което беше изпратено на преподавателите към катедрата на 22.09.2012 г. (Приложено е.) 

По точка 3. 
Не бяха направени други съобщения.

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит. 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ