Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2012 Протокол № 8    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 8

ПРОТОКОЛ № 8 / 09.05.2012 г.


Днес, 9.05.2012 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултет по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи:
Членове на катедрения съвет: Проф. Тотков, доц. Донева, доц. Шкуртов, доц. Крушков, доц. Сомова, гл. ас. Иванова, гл. ас. Терзиева, гл. ас. Касъклиев, гл. ас. Иванов, гл. ас. Крушкова, гл. ас. Енков, гл. ас. Хаджиколев, гл. ас. Хоптериев.

Отсъстващи:
гл. ас. Георгиев, ас. Благоев

Дневен ред:
1.Предварително обсъждане на дисертационния труд на гл. ас. Николай Касъклиев (докторант към катедра "Компютърна информатика" на ФМИ), на тема "Интегрирана информационна система за управление на учебния процес".
2.Предварително обсъждане на дисертационния труд на гл. ас. Емил Хаджиколев (докторант към катедра "Компютърна информатика" на ФМИ), на тема "Моделиране и управление на процедури за оценяване и акредитация на качеството на обучението".
3.Запознаване на членовете на катедрата с решенията на ФС от 18.4.2012.
4.Разни.

Решения:
1.По т. 1 се направи предварително обсъждане на дисертационния труд на гл. ас. Николай Маринов Касъклиев – докторант към катедра „Компютърна информатика“ при ФМИ (на самостоятелна подготовка), на тема "Интегрирана информационна система за управление на учебния процес". Катедреният съвет прие, че представеният от докторант Николай Маринов Касъклиев дисертационен труд е готов за защита пред НЖ, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки, докторска програма: Информатика.
Гласували 13, За:13, Против:0, Въздържали се:0

2.Катедреният съвет предлага за състава на научното жури за защита на дисертационния труд на докторанта Николай Маринов Касъклиев следните потенциални членове:
проф. дмн Евгений Христов Николов от БАН-ЦУ, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
проф. д-р Минчо Пенков Сандалски от ФИСН на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
доц. д-р Юлияна Пенева Пашкова от департамент Информатика на НБУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
доц. д-р Росица Желязкова Донева от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
доц. д-р Маргарита Радоева Бърнева от ИМИ на БАН (пенсионер), София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов (резервен член) от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
доц. д-р Румен Кирилов Радев (резервен член) от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
Гласували 13, За:13, Против:0, Въздържали се:0

3.Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да приеме за дата на защита на дисертационния труд на докторанта Николай Маринов Касъклиев пред научното жури датата 05.07.2012 г.
Гласували 13, За:13, Против:0, Въздържали се:0

4.По т. 2 се направи предварително обсъждане на дисертационния труд на гл. ас. Емил Николов Хаджиколев – докторант към катедра „Компютърна информатика“ при ФМИ (на самостоятелна подготовка), на тема "Моделиране и управление на процедури за оценяване и акредитация на качеството на обучението". Катедреният съвет прие, че представеният от докторант Емил Николов Хаджиколев дисертационен труд е готов за защита пред НЖ, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки, докторска програма: Информатика.
Гласували 13, За:13, Против:0, Въздържали се:0

5.Катедреният съвет предлага за състава на научното жури за защита на дисертационния труд на докторанта Емил Николов Хаджиколев следните потенциални членове:
проф. дмн Евгени Христов Николов от БАН-ЦУ, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
проф. дмн Георги Атанасов Тотков от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
проф. д-р Минчо Пенков Сандалски от ФИСН на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
доц. д-р Юлияна Пенева Пашкова от департамент Информатика на НБУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
доц. д-р Румен Кирилов Радев от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
доц. д-р Елена Петрова Сомова (резервен член) от ФМИ на ПУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
доц. д-р Маргарита Радоева Бърнева (резервен член) от ИМИ на БАН (пенсионер), София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.
Гласували 13, За:13, Против:0, Въздържали се:0

6.Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да приеме за дата на защита на дисертационния труд на докторанта Емил Николов Хаджиколев пред научното жури датата 05.07.2012 г.
Гласували 13, За:13, Против:0, Въздържали се:0

7.Катедреният съвет прие окончателните отчети на следните докторанти към катедра „Компютърна информатика”:
1.Николай Маринов Касъклиев;
2.Емил Николов Хаджиколев;
Гласували 13, За:13, Против:0, Въздържали се:0

8.Катедреният съвет прие докторантът Николай Маринов Касъклиев да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си.
Гласували 13, За:13, Против:0, Въздържали се:0

9.Катедреният съвет прие докторантът Емил Николов Хаджиколев да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата си.
Гласували 13, За:13, Против:0, Въздържали се:0

10.Катедреният съвет прие да бъдат отчислени с право на защита докторантите на самостоятелна подготовка:
1.Николай Маринов Касъклиев;
2.Емил Николов Хаджиколев;
Гласували 13, За:13, Против:0, Въздържали се:0

11.По т. 4. КС прие актуализираните, в съответствие с новия модел учебни програми за дисциплините, за които катедрата е натоварена да отговаря.
Гласували 13, За:13, Против:0, Въздържали се:0

12.По т. 4. КС прие предложението за уточняване на наименованието на темата на дисертационния труд на задочния докторант (отчислен с право на защита) към катедрата гл. ас. Светослав Христосов Енков, от „Динамична мрежова среда за дистанционно обучение” на „Методика и средства за осигуряване на Интернет достъпност за лица със специални образователни потребности”.
Гласували 13, За:13, Против:0, Въздържали се:0

13.По т. 4. КС одобри и предлага на ФС следните избираеми дисциплини (редовно и задочно) за есенен семестър на учебната 2012/2013 г.:
„Паралелни алгоритми” с лектор доц. д-р Найден Василев от ТУ;
„Програмиране в среда Arduino” с лектори проф. дмн. Георги Тотков, гл.ас. Светослав Енков.
Гласували 13, За:13, Против:0, Въздържали се:0

14.По т. 4. КС предлага на ФС да бъде хоноруван с 120 лекционни часа за учебната 2012/2013 г.доц. д-р Найден Василев от ТУ.
Гласували 13, За:13, Против:0, Въздържали се:0


Ръководител на катедра:
(доц. д-р Р. Донева)
9.05.2012 г.
Пловдив
Протоколирал:
(гл. ас. М. Крушкова)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ