Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Висше образование Факултетни Регламенти Регламент за учебни стажове и практики    English
Факултет по математика и информатика - Регламент за учебни стажове и практики

РЕГЛАМЕНТ 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ
НА СТУДЕНТИТЕ ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ
1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Организацията и провеждането на практическото обучение на студентите от Факултета по математика и информатика се осъществява съгласно Закона за висшето образование и произтичащите от него нормативни документи, Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование с професионална квалификация „Учител”.

Практическото обучение на студентите е непрекъснат и последователен процес, при който усвоените знания по време на лекционните курсове, семинарните занятия и самостоятелната подготовка се прилагат при обучението и възпитанието на ученици от средното общообразователно училище и професионалните гимназии.

Практическото обучение се организира от университета чрез сключване на договор между Ректора на Пловдивския университет и директора на базовото учебно заведение (средно училище, основно училище или професионална гимназия). Изборът на базовите учители се осъществява чрез съгласуване на предложенията на катедра ОМИИТ с директора на училището.

Графикът за провеждане на практическото обучение се определя съгласно учебния план на специалността.

Права и отговорности на участниците в педагогическата практика

1. Общи отговорности
Всички участници в организацията и провеждането на педагогическата практика са отговорни за:
- осигуряване на оптимална среда, стимулираща развитието на учениковата личност във всички аспекти;
- съобразяване с възрастовите и индивидуалните особености на учениците;
- осигуряване на емоционален комфорт в класа;
- непрекъснато обогатяване на педагогическото взаимодействие в класа;
- осигуряване на творческа обстановка за съвместна работа.

2. Права и отговорности на студента-практикант
А. Права
2.1. Студентът има право на консултации от страна на методиците, базовия учител и директора на базовото училище.
2.2. Студентът има право да ползва материално-техническата база на училището.
2.3. Студентът има право да ползва всички одобрени от МОМН програмни документи за учебно-възпитателната работа в училището.
2.4. Студентът има право да разработва и прилага собствени теоретико-приложни разработки за обогатяване на учебния процес и педагогическото взаимодействие.
2.5. Студентът има право на обратна информация за проведената от него учебно-възпитателна работа от страна на ръководителя-методик и базовия учител.
Б. Отговорности
2.1. Студентът е отговорен за своето присъствие и участие в педагогическата практика.
2.2. Студентът е отговорен за опазване от него на материално-техническата и методическа база.
2.3. Студентът носи отговорност за съобразяването на своите идеи с общия дух на одобрените от МОМН документи за учебно-възпитателната работа в училище.
2.4. Студентът е отговорен за оползотворяването на обратната информация от анализа на проведената от него учебно-възпитателна дейност и своето професионално изграждане.
2.5. Студентът е отговорен за отработването на основателните отсъствия в предварително уговореното време с ръководителя на практиката и базовия учител.

3. Отговорност на ръководителя на практиката.
Необходимо е ръководителят на практическото обучение на студентите да:
3.1. Подпомага осъществяването на нужните контакти между студентите-практиканти и базовите учители.
3.2. Мотивира студентите за използване на нови идеи, отразяващи съвременни тенденции в развитието на образованието и възпитанието на учениците.
3.3. Осигурява обратна информационна връзка с базовите учители и директора на училището за нивото на провежданата практика.
3.4. Наблюдава практиката на студентите и своевременно решава евентуалнни възникнали проблеми.
3.5. Консултира студентите-практиканти при планиране на избраните технологии на преподаване.
3.6. Оценява работата на студентите текущо, като мотивира своята оценка.
3.7. Контролира присъствието на практикантите-студенти и взема своевременно съответни решения.

4. Отговорности на базовия учител
Успехът на педагогическата практика на студентите зависи и от базовия учител, който трябва да:
4.1. Създаде необходимата атмосфера за работа на практиканта.
4.2. Запознае студентите с учебната документация.
4.3. Помага на студентие да опознаят учениците от базовия клас.
4.4. Оказва професионално-методическа помощ на студента.
4.5. Присъства на уроците, провеждани от студента-практикант.
4.6. Попълва необходимите данни в стажантската книжка на студента за присъствието му и за резултатите от учебно-възпитателната работа.

Съгласно Постановление №316 от 1.08.1997 г. практическата подготовка на студентите се осъществява чрез следните видове практика:
1. Хоспитиране.
2. Текуща педагогическа практика.
3. Преддипломна педагогическа практика.
4. Държавен практико-приложен изпит.

I. Хоспитиране

Цел:
Ориентиране в реална педагогическа среда – училище.
Задачи:
1. Формиране на умения за целенасочено наблюдаване на различни педагогически дейности (уроци, педагогически ситуации, самостоятелна работа на учениците, извънкласни форми на обучение).
2. Осмисляне на знанията по психология, педагогика и частните методики на обучение.
3. Изграждане на умения за самостоятелна работа по предварително зададена от методиците дидактическа задача.
4. Формиране на умения за анализ на наблюдаваната педагогическа дейност по отношение на:

 1. определяне на темата, целите и задачите на урока;
 2. определяне на принципите, формите, методите и средствата за педагогическа дейност;
 3. материално-техническо осигуряване на педагогическата дейност;
 4. стил на педагогическо взаимодействие с учениците (позиция на учителя, стил на общуване).

5. Формиране на умения за откриване на възможности за многовариантност за реализиране на отделните дидактически компоненти на урока.
6. Изграждане на умения за водене на записки по наблюдаваната педагогическа дейност.
7. Развиване на умения за планиране и разработване на план-конспект на урок или план-сценарий на различни педагогически ситуации и дейности.
8. Изграждане на умения за разработка на технологични варианти на урок по определена тема от учебното съдържание.
9. Формиране на умения за анализиране на урок по утвърдена система от педагогически и методически критерии.
10.Умения за представяне на собствен проект за урок пред групата и самоанализ на реализацията му.

Организация и провеждане на хоспитирането:
Време за провеждане – съобразно разписанието на съответната специалност по учебния план.
Основният начин за провеждане на хоспитирането е наблюдение на уроци по математика и информатика или информационни технологии и е съчетано с анализ на различни педагогически ситуации и дейности. Преподавателят, който е ръководител на хоспитирането определя предварително темата и дидактическите задачи за всяко наблюдение.
Част от занятията по хоспитиране преминават в учебна зала в университета, където се наблюдават и обсъждат видео-уроци на изявени базови учители (както на действащи, така и на вече неработещи учители). Този начин на провеждане на хоспитирането дава възможност конкретна ситуация от урока да бъде повтаряна, да бъде отделно анализирана с оглед обръщане на внимание на студентите на конкретен детайл или особеност. Останалата част от занятията се провеждат на ”живо” в училище, където се наблюдават цялостни уроци на базови учители, които след това се обсъждат по определена схема за анализ на урок по математика, информатика или информационни технологии. Със студентите и базовите учители се провежда предварителен инструктаж за целите на хоспитирането и позициите при неговото реализиране. Контролът се осъществява от съответния преподавател и се заверява при 100% посещаемост. Изключение се прави на студентите: майки с деца до 3 години и бременни, съгласно чл. 67 от Правилника за учебната дейност на ПУ. При отсъствие по други уважителни причини решение взема катедрения съвет срещу представяне на съответния документ. Завършек на този вид практическо обучение се явява разработването на план-конспект от всеки студент по определена от преподавателя тема по конкретен учебен предмет за даден клас. Този план-конспект студентът защитава пред преподавателя и колегите си от подгрупата.
Оценяване и контрол, съгласно чл. 100 от Правилника на ПУ:
Текущата оценка по дисциплината Хоспитиране се оформя на базата на:
1.    Показани умения за изготвяне и защита на план-конспект на урок.
2.    Показани умения за анализ на наблюдаван урок.
 
II. Текуща педагогическа практика (ТПП)

Цел:
Формиране на умения за организиране и реализиране на конкретни уроци или други педагогически дейности в реална учебна среда.
Задачи:
1. Формиране на умения за планиране, организиране, провеждане и самоанализиране на конкретни уроци или педагогически дейности, съобразно психологическите, дидактическите и методическите изисквания.
2. Усъвършенстване на уменията на студентите за извършване на цялостен самостоятелен анализ на наблюдавания урок.
3. Изграждане на умения за педагогическо взаимодействие, т.е. на сътрудничество с учениците.
4. Обсъждане на възможности за внедряване на нови образователни технологии в съвременния урок.
5. Формиране на умения за рефлексия върху изнесен урок (самоанализ и самооценка).

Организация и провеждане:
Време за провеждане - съобразно разписанието на съответната специалност по учебен план и работното време на базовия учител.
Място за провеждане - базовите училища.
Основният начин за провеждане на ТПП е самостоятелно упражняване от всеки студент в разработване и провеждане на урок по математика, информатика или информационни технологии, след предварително консултиране с базовия учител и ръководителя-преподавател по методика. Най-добрите уроци, проведени от студентите, с необходимите забележки и допълнения се размножават за цялата студентска група. Всеки студент набира комплект от най-добре организираните и проведени уроци.
Предварително се провежда инструктаж със студентите и базовите учители за изясняване на целите и задачите на предстоящата съвместна работа по ТПП със студентите.

Оценяване и контрол, съгласно чл. 100 от Правилника на ПУ:
Ръководителят-преподавател по методика организира, ръководи и контролира текущата практика на студентската подгрупа. Той наблюдава изнесения от всеки студент урок, ръководи конферирането на урока и участва в обсъждането му съвместно със студентите. Той проверява и оценява план-конспектите, самоанализа на студента, изнасящ урока и реализацията на последния, както и анализите на наблюдаваните уроци от рецензентите и от останалите студенти, наблюдавали урока. При положителна оценка и 100% посещаемост на занятията студентът получава от ръководителя на практиката заверка на практиката в студентската книжка. Майки с деца до 3 години и бременни получават заверка съгласно чл. 67 от Правилника за учебната дейност на ПУ.

IІІ. Преддипломна педагогическа практика (ПДПП)

Цел:
Самостоятелно участие на студентите в учебно-възпитателния процес и подготовка за държавен практически изпит (под ръководство на базовия учител и ръководителят на практиката).

Задачи:
1. Формиране и усъвършенстване на умения у студентите за провеждане на обучение по математика, информатика и информационни технологии в реална учебна обстановка в училище, постигане на определени компетенции и творчество в пряката учебно-възпитателна работа.
2. Усъвършенстване на уменията на студентите за организиране и провеждане на самостоятелна педагогическа дейност.
3. Изграждане на рефлексивни умения у тях за търсене на оптимални решения на методически проблеми, с оглед повишаване на образователните и възпитателни резултати.
4. Усъвършенстване на уменията на студентите за педагогическо взаимодействие с учениците.

Организация и начин на провеждане:
Време за провеждане – триместър В, съобразно учебния план на специалността „Математика и информатика”.
Място за провеждане - базовите училища.
Предварително се определят базовите учители, при които ще практикуват студентите. Тяхното разпределение се осъществява така, че да имат възможност да преподават учебните предмети Математика и Информатика или Информационни технологии в две паралелки. Провежда се предварителен инструктаж с базовите учители и студентите, за да се запознаят с целите на преддипломната педагогическа практика, с правата и задълженията на всеки от участниците, с изискванията, критериите и показателите за оценяване.
Всеки студент самостоятелно планира, организира и осъществява учебната дейност в поверените му класове с минимална помощ от страна на базовия учител. Към един базов учител обикновено се прикрепят по двама - трима студенти.
Оценка и контрол, съгласно чл. 100 от Правилника на ПУ:
Ръководителят-титуляр на ПДПП организира и контролира практиката чрез преки наблюдения на уроци на всеки студент и чрез обсъждане на изнесените уроци. Той проверява и оценява конспектите на уроците, които студентът подготвя и реализира. Заедно с преподавателя по методика на обучението по информатиката или информационни технологии и базовите учители по математика и по информатика и информационни технологии оформят комплексна оценка за цялата практика. При положителна оценка студентът се допуска до държавен практически изпит.

Някои основни положения на ПДПП за студентите:
1.    Студентите провеждат стажантската практика по математика и информатика или информационни технологии при ученици от V до ХІ клас, според направеното предварително разпределение. Те практикуват в две паралелки 5 седмици (общо 75 часа).
2.    Първите три дни от преддипломната практика студентите наблюдават работата на базовия учител и подготвят уроците за следващите дни и следващата седмица.
3.    При един учител стажуват двама-трима студенти, като взаимно се посещават и наблюдават, както и работата на базовия учител (ако има свободна паралелка), т.е. всеки студент наблюдава около 40 урока и изнася около 30-40 урока за целия стаж. Базовият учител прецизира броя на изнесените уроци от студентите, в зависимост от условия в класовете му.
4.    Студентите създават портфолио, съдържащо следните документи:

 • разработени планове на уроци;
 • протоколи на наблюдавани от студентите уроци;
 • протокол (свободен текст), заверен от учителя, за проверените писмени работи (домашни, контролни) на ученици;
 • оценка (количествена и качествена) от базовия учител.

5.    Портфолиото и оценките на студентите от базовите учители са неделима част от цялостната документация за оценяване работата на студента през преддипломната педагогическа практика, която се взема пред вид при оформяне на оценката за държавния практически изпит.

Някои основни положения на ПДПП за базовите учители:

 1. Студентите провеждат стажантската практика по математика и информатика или информационни технологии при ученици от V до ХІ клас, според направеното предварително разпределение. Те практикуват в две паралелки 5 седмици (общо 75 часа).
 2. Първите три дни от преддипломната практика студентите наблюдават работата на базовия учител и подготвят уроците за следващите дни и следващата седмица.
 3. При един учител стажуват двама-трима студенти, като взаимно се посещават и наблюдават, както и работата на базовия учител (ако има свободна паралелка), т.е. всеки студент наблюдава около 40 урока и изнася около 30-40 урока за целия стаж. Базовият учител прецизира броя на изнесените уроци от студентите, в зависимост от условия в класовете му.
 4. Студентите обособяват портфолио, съдържащо документите:
  • разработени планове на уроци;
  • протоколи от наблюдавани от студентите уроци;
  • протокол /свободен текст/, заверен от учителя, за проверените писмени работи (домашни, контролни) на ученици;
  • оценка /количествена и качествена/ от базовия учител.
 5. Портфолиото и оценките на студентите от базовите учители са неделима част от цялостната документация за оценяване работата на студента през преддипломната педагогическа практика, която се взема пред вид при оформяне на оценката за държавния практически изпит.
 6. Стажът се ръководи от преподавател-методик от катедра ОМИИТ с норматив 5 часа на студент.
 7. Заплащането на базовия учител и на директора на базовото училище е съобразено с броя на студентите, които стажуват при него. То е регламентирано с решение на Академичния съвет, се актуализира в края на всяка учебна година.

ІV. Държавен практико-приложен изпит

Цел:
Студентът-практикант да представи своята психолого-педагогическа и методическа компетентност.

Задачи:
Студентът да покаже уменията си за:
- самостоятелно планиране, организиране и реализиране на урок или различни педагогически дейности;
- педагогическо творчество;
- педагогическо взаимодействие с учениците;
- рефлексивност и самооценка.

Организация и начин на провеждане:
Студентът напълно самостоятелно планира, организира и реализира обучението по математика и информатика в училище.
Време за провеждане: последната седмица на преддипломната педагогическа практика.
Място на провеждане - базовите училища.
Оценяване и контрол, съгласно изискванията на чл. 103 от Глава VІІ от Правилника за дейността и устройството на ПУ „Паисий Хилендарски”:
Оценяването се извършва от изпитна комисия, определена със заповед на Ректора на ПУ, по предложение на ФС на ФМИ. В нейния състав се включват хабилитирани лица или доктори от катедра ОМИИТ и съответните базови учители.

Критерии за оценяване на стажантите:
1. Предварителна подготовка:
-    формулиране на образователни, възпитателни и развиващи цели;
-    планиране на различните дейности и форми за реализиране;
- логика и връзка между основните части в план-конспекта;
- коректно формулиране на целите на урока;
- подготовка на дидактически материали.
2. Реализиране на урока:
- създаване на положителна психологическа нагласа у учениците;
- оптимален подбор на учебното съдържание;
- адекватен избор и използване на методите, средствата и техниките на обучение;
- съответствие със специфичните методически изисквания;
- синхрон между образователни, възпитателни и развиващи цели;
- съчетаване на индивидуално, групово и фронтално взаимодействие с учениците;
- индивидуален подход и диференцирана работа в зависимост от възрастовите особености и специфичните педагогически нужди на учениците;
- съответствие между цели и резултати;
- поведение на студента-практикант:

 • емоционалност;
 • емпатия;
 • добронамереност;
 • реактивност – интелектуална и емоционална;
 • стимулиране чувството за успех на учениците;
 • хуманно отношение към учениците.

3. Конфериране:
- самоанализ и самооценка на подготовката и реализацията на урока;
- коментар на базовия учител - критични бележки и препоръки;
- коментар на останалите членове на комисията - критични бележки и препоръки;
- обобщителен коментар от председателя на комисията, която провежда държавния практически изпит.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ

За случаите, непредвидени в настоящия Регламент, катедра ОМИИТ взема решение, като тя се сезира чрез докладна записка от ръководителите на практиките, членовете на изпитната комисия, преподаватели и др.
Настоящите правила се актуализират при възникване на необходимост, чрез обсъждане в Катедрения съвет на катедра ОМИИТ и приемане от Факултетния съвет на ФМИ.

Документът е актуализиран с решение на ФС на ФМИ – Протокол № 4 / 25.01.2012 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ