Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2010 година Протокол № 22 / 10.02.2010    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 22 / 10.02.2010

Днес, 10 февруари 2010 г. (сряда) от 13:00 ч. се проведе ФС на ФМИ.

Присъствуват: доц.д-р Асен Рахнев, доц.д-р Владимир Шкуртов, доц.д-р Христо Крушков, доц. д-р Снежана Гочева, доц.д-р Манчо Манев, проф.дмн Тодор Желязков, проф.д-р Стоил Миховски, проф.дмн Нако Начев, проф.д-р Георги Златанов, доц.д-р Димитър Мекеров, доц.д-р Бистра Царева, проф.д-р Петко Пройнов, доц.д-р Иванка Касандрова, доц.д-р Неделчо Милев, доц.д-р Недялка Казакова, доц.д-р Мария Аролска, доц.д-р Галина Векова, проф.дмн Христо Семерджиев, доц. дмн Снежана Христова, доц.д-р Люба Попова, доц.д-р Веска Нончева, доц.д-р Антон Илиев, доц.дпн Васил Милушев, доц.  д-р Румяна Маврова, доц.д-р Теменужка Пенева, доц. д-р Коста Гъров, гл. ас. Ангел Голев, проф. дмн Георги Тотков, гл.ас. Иван Димитров и Тодор Чаушев като ръководител катедра и ръководител звено, студентката Михаела Бобилова.

Отсъствуват:доц.д-р Георги Кулев – болнични, доц.д-р Станимир Стоянов – в чужбина, докторант Димитър Благоев и студентите – Александър Кузмов, Иван Марков, Елица Богутева.

   ДНЕВЕН РЕД:                                                     

  1. Приемане на приравнителни Учебни планове за бакалавърска специалност „Бизнес информационни технологии” (редовно и задочно) към ФМИ след колеж.
  2. Докторанти.
  3. Утвърждаване на избираеми дисциплини (редовно и задочно) за Пролетния триместър на уч. 2009/2010 г.
  4. Избор на хонорувани преподаватели.
  5. Разни.

а) предложение за докторантури за учебната 2010/2011 г.;

б) предложение да избор на  рецензенти за обявения конкурс за професор по научната специалност 05.07.03 Методика на обучението по математика;

в) обсъждане на писмо до Министъра на МОМН във връзка с новите учебни планове за средната образователна степен.

 РЕШЕНИЯ:

1. ФС прие да се предложи на АС на ПУ "Паисий Хилендарски" да утвърди нови приравнителни учебни планове и квалифика¬ционните характеристики за бакалавърска специалност "Бизнес информационни технологии" (редовно и задочно обучение) към Факултета по математика и информатика, отнасящи се за професионални бакалаври, завършили колежи от направления 3.7 Администрация и управления или 3.8 Икономика.
2. ФС избра Стоил Иванов Иванов за редовен докторант по 01.01.04 Математически анализ към катедра „Реален анализ".
3. ФС избра проф. д-р Петко Димитров Пройнов за научен ръководител на Стоил Иванов Иванов, редовен докторант по 01.01.04 Математически анализ към катедра „Реален анализ".
4. ФС избра Милена Димова Пеева за редовен докторант по 01.01.04 Математически анализ към катедра „Реален анализ".
5. ФС избра проф. д-р Петко Димитров Пройнов за научен ръководител на Милена Димова Пеева, редовен докторант по 01.01.04 Математически анализ към катедра „Реален анализ";
6. ФС избра Десислава Стоянова Войникова за редовен докторант по 01.01.13 Мате¬мати¬ческо моделиране и приложение на математиката, към катедра „Приложна математика и моделиране".
7. ФС избра доц. д-р Снежана Георгиева Гочева за научен ръководител на Десислава Стоянова Войникова, редовен докторант по 01.01.13 Мате¬мати¬ческо моделиране и приложение на математиката към катедра „Приложна математика и моделиране".
8. ФС прие следната тема за дисертационната работа на Десислава Стоянова Войникова, редовна докторантка по 01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математи¬ка¬та, към катедра „Приложна математика и моделиране": „Приложение на многомерни непараметрични статистически методи".
9. ФС избра Лозанка Спиридонова Тренкова за редовен докторант по 01.01.05 Диференциални уравнения, към катедра „Приложна математика и моделиране".
10. ФС избра доц. дмн Снежана Георгиева Христова за научен ръководител на Лозанка Спиридонова Тренкова, редовен докторант по по 01.01.05 Диференциални уравнения, към катедра „Приложна математика и моделиране".
11. ФС прие следната тема за дисертационната работа на Лозанка Спиридонова Тренкова, редовен докторант по 01.01.05 Диференциални уравнения, към катедра „Приложна математика и моделиране": „Качествени и прибилжени методи за някои специални видове диференциални уравнения"
12. ФС избра Христо Илиянов Лесев за редовен докторант по 01.01.12 Информатика към катедра „Компютърни технологии".
13. ФС избра доц. д-р Антон Илиев Илиев за научен ръководител на Христо Илиянов Лесев, редовен докторант по 01.01.12 Информатика към катедра „Компютърни технологии".
14. ФС избра Мая Василева Стоева за редовен докторант по 01.01.12 Информатика, към катедра „Компютърни технологии".
15. ФС избра доц. д-р Асен Кънчев Рахнев за научен ръководител на Мая Василева Стоева, редовен докторант по 01.01.12 Информатика, към катедра „Компютърни технологии".
16. ФС избра Десислава Андреева Захариева за редовен докторант по 01.01.12 Информатика, към катедра „Компютърни технологии".
17. ФС избра ст.н.с.ІІ ст. д-р Николай Веселинов Кюркчиев за научен ръководител на Десислава Андреева Захариева, редовен докторант по 01.01.12 Информатика, към катедра „Компютърни технологии".
18. ФС избра Христо Марчов Инджов за редовен докторант по научната специалност 01.01.12 Информатика, към катедра „Компютърна информатика".
19. ФС избра проф. дмн Георги Атанасов Тотков за научен ръководител на Христо Марчов Инджов, редовен докторант по 01.01.12 Информатика, към катедра „Компютърна информатика".

20. ФС избра Христо Бонев Христов за редовен докторант по научната специалност 01.01.12 Информатика, към катедра „Компютърна информатика".21. ФС избра проф. дмн Георги Атанасов Тотков за научен ръководител на Христо Бонев Христов, редовен докторант по 01.01.12 Информатика, към катедра „Компютърна информатика".
22. ФС избра Петър Георгиев Петров за редовен докторант по научната специалност 01.01.12 Информатика, към катедра „Компютърна информатика".
23. ФС избра проф. дмн Георги Атанасов Тотков за научен ръководител на Петър Георгиев Петров, редовен докторант по 01.01.12 Информатика, към катедра „Компютърна информатика".
24. ФС избра Нина Иванова Иванова за редовен докторант по научната специалност 05.07.03 Методика на обучението по математика, към катедра „Методика на обучението по математика и информатика".
25. ФС избра доц.дпн Васил Борисов Милушев и доц. д-р Румяна Петкова Маврова за научни ръководители на Нина Иванова Иванова, редовен докторант по научната специалност 05.07.03 Методика на обучението по математика, към катедра „Методика на обучението по математика и информатика".
26. ФС избра Христо Тошков Христов за редовен докторант по научната специалност 05.07.03 Методика на обучението по информатика и информационни технологии, към катедра „Компютърна информатика".
27. ФС избра доц. д-р Христо Димитров Крушков за научен ръководител на Христо Тошков Христов, редовен докторант по научната специалност 05.07.03 Методика на обучението по информатика и информационни технологии, към катедра „Компютърна информатика".
28. ФС избра Радослав Радев Радев за редовен докторант по научната специалност 05.07.03 Методика на обучението по информатика и информационни технологии, към катедра „Компютърни технологии".
29. ФС избра доц. д-р Асен Кънчев Рахнев за научен ръководител на Радослав Радев Радев, редовен докторант по научната специалност 05.07.03 Методика на обучението по информатика и информационни технологии, към катедра „Компютърни технологии".
30. ФС избра Елена Христова Тодорова за редовен докторант по научната специалност 05.07.03 Методика на обучението по информатика и информационни технологии, към катедра „Компютърни технологии".
31. ФС избра доц. д-р Коста Андреев Гъров за научен ръководител на Елена Христова Тодорова, редовен докторант по научната специалност 05.07.03 Методика на обучението по информатика и информационни технологии, към катедра „Компютърни технологии".
32. ФС избра Вилислав Иванов Радев за редовен докторант по научната специалност 05.07.03 Методика на обучението по информатика и информационни технологии, към катедра „Компютърни технологии".
33. ФС избра доц. д-р Коста Андреев Гъров за научен ръководител на Вилислав Иванов Радев, редовен докторант по научната специалност 05.07.03 Методика на обучението по информатика и информационни технологии, към катедра „Компютърни технологии".
34. ФС прие предложението за записване в докторантура на самостоятелна подготовка на гл. ас. Стефка Йорданова Анева по научната специалност 05.07.03 Методика на обучението по информатика и информационни технологии към катедра „Компютърни технологии".
35. ФС избра ст.н.с.ІІ ст.д-р Тони Кондева Чехларова (ИМИ на БАН) и доц. д-р Антон Илиев Илиев за научни ръководители на Стефка Йорданова Анева, докторант на самостоятелна подготовка по научната специалност 05.07.03 Методика на обучението по информатика и информационни технологии, към катедра „Компютърни технологии".
36. ФС прие следната тема за дисертационната работа на докторантката Стефка Йорданова Анева: "Модел за профилирано обучение по информатика и информацион-ни технологии в гимназиален етап".

37. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовката на Стефка Йорданова Анева (докторант на самостоятелна подготовка по научната специалност 05.07.03 Методика на обучението по информатика и информационни технологии, към катедра „Компютърни технологии").38. ФС прие предложението за записване в докторантура на самостоятелна подготовка на гл. ас. Ангел Атанасов Голев по научната специалност 01.01.12 Информатика към катедра „Компютърни технологии".
39. ФС избра доц. д-р Асен Кънчев Рахнев за научен ръководител на Ангел Атанасов Голев, докторант на самостоятелна подготовка по научната специалност 01.01.12 Информатика, към катедра „Компютърни технологии".
40. ФС прие следната тема за дисертационната работа на докторанта Ангел Атанасов Голев: "Генериране и изследване на почти-пръстени над крайни циклични групи".
41. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовката на Ангел Атанасов Голев (докторант на самостоятелна подготовка по научната специалност 01.01.12 Информатика, към катедра „Компютърни технологии").
42. ФС прие предложението за избирането на ст.н.с.ІІ ст. д-р Николай Веселинов Кюркчиев
(от ИМИ на БАН) за втори научен ръководител на Николай Велизариев Вълчанов (редовен докторант по научната специалност 01.01.12 Информатика към катедра „Компютърни технологии").
43. ФС прие предложението да бъде избран ст.н.с.ІІст.д-р Николай Веселинов Кюркчиев (от
ИМИ на БАН) за втори научен ръководител на Николай Величков Павлов (докторант на самос¬тоя¬телна подготовка (отписан с право на защита на 20.03.2008 г.) по научната специалност 01.01.12 Информатика към катедра „Компютърни технологии").
44. ФС прие предложението да бъде избрана доц.дмн Снежана Георгиева Христова за втори научен ръководител на Христо Тодоров Мелемов (докторант на самостоятелна под¬го¬тов¬ка по научната специалност 01.01.05 Диференциални уравнения към катедра „Комплексен анализ и диференциални уравнения").
45. ФС прие предложението от проф.дмн Георги Тотков, ръководител на катедра „Компю¬търна информатика" да бъде удължен (без право на стипендия и други допълнителни доходи) с 6 (шест) месеца срокът за приключване на докторантурата на Димитър Благоев Благоев (редовен докторант по научната специалност 01.01.12 Информатика към катедра „Компютърна информатика").
46. ФС прие предложението от проф.дмн Георги Тотков, ръководител на катедра „Компю¬търна инфор¬матика" да бъде удължен (без право на стипендия и други допълнителни доходи) с 6 (шест) месеца срокът за приключване на докторантурата на Кирил Митев Филипов (задочен докторант по научната специалност 01.01.12 Информатика към катедра „Компютърна информатика").
47. ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовката на Тодорка Живкова Терзиева (докторант на самостоятелна подготовка по 05.07.03 Методика на обучение¬то по информатика и информационни технологии към катедра „Компютърни технологии").
48. ФС утвърди следните избираеми и факултативни дисциплини за Пролетния триместър на учебната 2009/2010 година:

I. Редовно обучение
№ Дисциплина Курс / Спец. Преподавател

1
Алгебрична теория на числата
за всички проф. дмн Нако Начев, гл.ас. Йордан Епитропов
2
Комбинаторни алгоритми
за всички проф. дтн Стойчо Стойчев (ТУ-София)
3
Алгебрична теория на кодирането
за всички доц. Д-р Никола Зяпков

4 Инвестиции във финансови активи ()за всички) доц. д-р Андрей Захариев5 Оптимизационни задачи в процеса на разпознаване на образи за всички гл.ас.д-р Петър Копанов
6 Математически модели във финансови активи за всички доц. д-р Дончо Дончев (УХТ-Пловдив)
7 Изграждане на динамични Web-сайтове с HTML, PHP и MySQL за всички
доц. д-р Минчо Сандалски
(ФИСН )

8  Приложна финансова математика за всички ст.н.с.ІІ ст. д-р Николай Кюркчиев (ИМИ на БАН)
9 Управленски информационни системи за 3 и 4 курс доц. д-р Кольо Онков
(Аграрен университет)

10 Теория на множествата и математическата логика за всички доц. д-р Стояна Желева

11 Графични стандарти (OpenGL) за 3 и 4 курс доц. д-р Димчо Димов, гл. ас. Александър Пенев12 XML и средства за работа с XML в работната рамка .NET за всички доц. д-р Антон Илиев, Никола Вълчанов (докторант)

13
Въведение в ASP.NET за всички доц. д-р Антон Илиев, Тихомир Петров

14 Иконометрия за всички проф. д-р Атанас Гешев 15 Въведение в обектно-ориентираното програмиране с Java (Практикум) за всички Христо Христов (докторант)
16 Универсален изкуствен интелект (Практикум) за всички хон.ас.Тодор Арнаудов 17 Raytracing - Фотореалистични изображения (Практикум) факултативназа всички
Гл.ас. Александър Пенев, Христо Лесев (докторант)
18 Руски език - 3 част (Практикум) факултативна
за всички гл.ас. Петранка Савова
IІ. Задочно обучение
1 Инвестиции във финансови активи за всички доц. д-р Андрей Захариев
2 XML и средства за работа с XML в работната рамка .NET за всички
доц. д-р Антон Илиев, Никола Вълчанов (докторант)
3 Иконометрия за всички проф. д-р Атанас Гешев

4 Управленски информационни системи за 3 и 4 курс доц. д-р Кольо Онков (Аграрен университет)

49. ФС избра следните хонорувани преподаватели за Пролетния триместър на учебната 2009/2010 г:
• Ст. н. с. ІІст. д-р Николай Веселинов Кюркчиев (от ИМИ на БАН) - хорариум 300 часа в упр., за водене на избираема дисциплина „Приложна финансова математика", за научен ръководител на докторанти и участие в изпити през Пролетния триместър - по 6,50 лв на час.
• Проф. дтн Стойчо Димитров Стойчев (ТУ-София) - допълнително хорариум 150 часа в упр. за водене на ИД „Комбинаторни алгоритми", редовно обучение и ръководител на дипломанти - по 7,00 лв на час.

• Проф. д-р Атанас Ангелов Гешев - хорариум 200 часа за водене на ИД „Иконометрия", редовно и задочно обучение - по 6,50 лв на час. • Доц. д-р Никола Петков Зяпков - допълнително хорариум 100 часа в упр. за водене на ИД „Алгебрична теория на кодирането", редовно обучение - по 6,50 лв на час.
• Доц. д-р Кольо Златанов Онков (от АУ-Пловдив) - хорариум 200 часа за водене на избираема дисциплина "Управленски информационни системи" през Пролетния триместър (редовно обучение) - по 6,50 лв на час.
• Доц. д-р Иван Христов Фесчиев - допълнително хорариум 100 часа за ръководство на дипломанти и изпитване на студенти по дисциплината „Комплексен анализ" (задочно обучение) - по 6,50 лв на час.
• Доц. д-р Дончо Стефанов Дончев - хорариум 200 часа в упр. за ръководител на дипломанти и водене на ИД „Математически модели във финансите" (редовно обучение) през Пролетния триместър - по 6,50 лв на час.
• Доц. д-р Стояна Димитрова Желева - допълнително 200 часа в упр. за водене на лекции по учебната дисциплина „Алгебра 1" на спец. „Математика" и ИД „Теория на множествата и математическата логика", редовно обучение - по 6,50 лв на час.
• Гл. ас. Петранка Драганова Савова - допълнително хорариум 200 часа за водене на факултативни дисциплини „Руски език - 2 част" и „Руски език - 3 част", съответно през Зимния и Пролетния триместри (редовно).
• Гл.ас. Иван Стефанов Стоянов - хорариум 150 часа за водене на часове по учебната дисциплина „Психология" с 2 курс, спец. „Математика и информатика" (редовно обучение) през Пролетния триместър. 2
• Тихомир Кунчев Петров (студент от 4 курс, фак. № 0601261019, спц. Инф.) - хорариум 100 часа в упр., за водене на избираема дисциплина „Въведение в ASP.NET" (Практикум) и упражнения по учебната дисциплина „Операционни системи", редовно обучение през Пролетния триместър.
• Траян Атанасов Момков (студент от 4 курс, фак. № 0526015, спц. Инф.) - хорариум 150 часа в упр., за водене на упражнения по дисциплината „Алгоритми и структури от данни" с ІІ курс, спец. „Информатика" (редовно обучение);
• Константин Костадинов Стоянов (студент от 4 курс, фак. № 0701261043, спц. Инф.) - хорариум 30 часа в упр., за водене на упражнения по дисциплината „Алгоритми и структури от данни" с ІІ курс, спец. „Приложна математика" (редовно обучение);
• Стела Нешева Маркова (магистър) - хорариум 240 часа в упр., за водене на упражнения по английски език на І курс, спец. „Математика" и „Информатика".
• Тодор Илиев Арнаудов (магистър) - хорариум 100 часа в упражнения за водене на ИД „Универсален изкуствен разум" (Практикум) през Пролетния триместър;
• Христо Тошков Христов (магистър) - хорариум 100 часа в упражнения за водене на ИД „Въведение в обектно-ориентираното програмиране с JAVA" (Практикум);
• Стефан Илиев Божков (магистър) - допълнително хорариум 100 часа, за водене на упражнения по учебната дисциплина "Линейна алгебра и аналитична геометрия" с 1 курс на сп. Х, КХ, ИФ.
• Радка Паскова Колева (магистър) - допълнително хорариум 100 часа, за водене на упражнения по учебната дисциплина "Линейна алгебра и аналитична геометрия" с 1 курс на сп. Х, КХ, ИФ.
• Лозанка Спиридонова Тренкова (магистър) - хорариум 200 часа за водене на упражнения по учебните дисциплини към катедра „Приложна математика имоделиране" през Пролетния триместър.
• Десислава Стоянова Войникова (магистър) - хорариум 200 часа за водене на упражнения по учебните дисциплини към катедра „Приложна математика имоделиране" през Пролетния триместър.
50. ФС прие следните предложения за докторантури (редовни и задочни) към ФМИ за 2010/11 г:
• една задочна докторантура по научната специалност 01.01.02 Алгебра и теория на числата към катедра „Алгебра", с научен ръководител проф. дмн Нако Ангелов Начев;
• две редовни докторантури по научната специалност 01.01.06 Геометрия и топология към катедра „Геометрия", с научни ръководители: проф. д-р Георги Златанов Златанов - за 1; доц. д-р Манчо Христов Манев - за 1;
• четири редовни докторантури по научната специалност 01.01.12 Информатика към катедра "Компютърна информатика", с научни ръководители: проф. дмн Георги Атанасов Тотков - за 2; доц.д-р Христо Димитров Крушков - за 1; доц.д-р Росица Донева - за 1;
• две редовни докторантури по научната специалност 01.01.12 Информатика към катедра "Компютърни технологии", с научен ръководител доц. д-р Антон Илиев Илиев;

• една редовна докторантура по научната специалност 01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката към катедра "Приложна математика и моделиране", с научен ръководител - доц. д-р Снежана Георгиева Гочева;• една редовна докторантура по научната специалност 05.07.03 Методика на обучението по информатика и информационни технологии към катедра "Компютърна информатика", с научен ръководител доц. д-р Христо Димитров Крушков;
• една редовна докторантура по научната специалност 05.07.03 Методика на обучението по информатика и информационни технологии към катедра "Компютърна технологии", с научен ръководител доц. д-р Коста Андреев Гъров.

51. ФС прие и предлага на Почитаемия СНС по теория и методология на преподаването и обучението по естествени науки и математика на ВАК да избере следните рецензенти за обявения конкурс за професор по научната специалност 05.07.03 Методика на обучението по математика за нуждите на Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", обнародван в ДВ, бр. 90 / 13.11.2009 г.:
1. Проф. дпн Сава Иванов Гроздев - по 05.07.03 Методика на обучението по математика (от ИМИ на БАН, гр. София);
2. Проф. д-р Марга Янкова Георгиева - по 05.07.03 Методика на обучението по математика (от ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", гр. Велико Търново);
3. Доц. д-р Галя Михайлова Кожухарова - по 05.07.03 Методика на обучението по математика (от Тракийски университет - ДИПКУ, гр. Стара Загора).
52. ФС прие предложението да се изпрати писмо до Министъра на образованието, младежта и науката и до комисията по образование към народното събрание във връзка с новите учебни планове за средната образователна степен.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ