Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2009 година протокол № 15 / 22.04.2009    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 15 / 22.04.2009

Днес, 22 април 2009 г. (сряда) от 13:00 ч. се проведе ФС на ФМИ.

Присъствуват: доц.д-р Асен Рахнев, доц.д-р Владимир Шкуртов, доц.д-р Христо Крушков, доц.д-р Снежана Гочева, доц.д-р Манчо Манев, проф.дмн Тодор Желязков, проф.дмн Нако Начев, проф.д-р Георги Златанов, доц.д-р Димитър Мекеров, доц.д-р Бистра Царева, проф.д-р Петко Пройнов, доц.д-р Иванка Касандрова, доц.д-р Неделчо Милев, доц. д-р Иван Фесчиев, доц.д-р Недялка Казакова, доц.д-р Мария Аролска, доц.д-р Галина Векова, доц.д-р Георги Кулев, проф.дмн Христо Семерджиев, доц.д-р Люба Попова, доц. д-р Снежана Хистова, доц.д-р Станимир Стоянов, доц.д-р Антон Илиев, доц.д-р Васил Милушев, доц.д-р Румяна Маврова, гл.ас.д-р Теменужка Пенева, гл.ас. Коста Гъров, гл.ас. Ангел Голев, доц.дмн Георги Тотков и като ръководител катедра и ръководител звено.

Отсъствуват: проф.д-р Стоил Миховски, доц.д-р Веска Нончева – в неплатен отпуск, Тодор Чаушев, Димитър Благоев – редовен докторант и студентите: Михаела Бобилова, Александър Кузмов, Елица Богутева и Иван Марков.

 ДНЕВЕН РЕД: 

 1. Предложение и обсъждане на обявяването на конкурс за професор по научната специалност 01.01.05 Диференциални уравнения.
 2. Предложение за обявяване на конкурс за асистент по научната специалност    01.01.06 Геометрия и топология към катедра “Геометрия”.
 3. Докторанти.
 4. Избор на хонорувани преподаватели.
 5. Разни.
  а) приемане на Академичен календар на ФМИ за учебната 2009/2010 година.

  б) информация за ДМС – в срок до 8.05.2009 г. да се представи на доц. Гочева списък с учебниците за периода 2005-2009 година;

  в) доклад от проф. Златанов за 1 компютър към катедра „Геометрия” за каб. 243;

  г) информация за VІ-та Средиземноморска конференция по математическо образование;

  д) съобщение – на 11.05.2009 г. от 17 ч. във 2.аула ще се проведе открит тържествен АС и връчване на почетното звение „доктор хонорис кауза” на Кирчо Атанасов.

 РЕШЕНИЯ:

 1. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" обявяването на 1 (един) конкурс за професор по научната специалност 01.01.05 Диференциални уравнения със срок 3 (три) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.
 2. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" обявяването на 1 (един) конкурс за асистент по научната специалност 01.01.06 Геометрия и топология със срок 1 (един) месец от датата на обявяването му в Държавен вестник.
 3. ФС прие предложението за записване в докторантура на самостоятелна подготовка на Иван Георгиев Минов по научната специалност 01.01.12 Информатика, към катедра "Компютърни системи".
 4. ФС избра доц. д-р Станимир Недялков Стоянов и доц. д-р Иван Ганчев Иванов за научни ръководители на Иван Георгиев Минов (докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Компютърни системи").
 5. ФС прие следната тема на дисертационната работа на Иван Георгиев Минов (докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Компютърни системи"): "Мулти-агентна система за infostation архитектура".
 6. ФС прие отчета за първата година от работата на Дамян Димитров Митев (докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Компютърни системи").
 7. ФС прие отлична оценка за работата на докторанта Дамян Димитров Митев през първата година от докторантурата.
 8. ФС избра гл. ас. д-р Мария Тодорова Стайкова-Касабова (с хорариум 200 часа за водене на курсове по математика с чуждестранни студенти) за учебната 2008/09 година.
 9. ФС прие Академичен календар на ФМИ за учебната 2009 / 2010 година.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ