Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен научен съвет Протоколи от заседания протокол № 5    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 5

П Р О Т О К О Л  № 5

 

         Днес, 29.10.2008 год. от 14.30 часа в Заседателната зала на ПУ "Паисий Хилендарски" се проведе Научен съвет на Факултета по математика и информатика. По решение на ПВАК от 05.12.2007 год. (Протокол № 34) НФС на ФМИ получи права за провеждане на избори за собствени нужди за научното звание "ДОЦЕНТ" на кандидатите с научна степен "доктор" по следните специалности:

            01.01.02 - Алгебра и теория на числата

            01.01.04 - Математически анализ

            01.01.05 - Диференциални уравнения

            01.01.06 - Геометрия и топология

            01.01.09 - Изчислителна математика

            01.01.12 - Информатика

            01.01.13 - Математическо моделиране и приложение на математиката

            05.07.03 - Методика на обучението по математика и информатика

            Правомощията, които се дават на ФС на ФМИ при ПУ "Паисий Хилендарски" са на основание на представения списъчен състав.

 

            СПИСЪЧНИЯТ СЪСТАВ НА НФС НА ФМИ - 27 ЧЛЕНА.

            Присъстваха: професорите: дмн Христо Семерджиев, дмн Тодор Желязков, д-р Георги Златанов, д-р Петко Пройнов, дмн Нако Начев и доцентите: д-р Асен Рахнев, д-р Владимир Шкуртов, д-р Христо Крушков, д-р Димитър Мекеров, д-р Неделчо Милев, д-р Бистра Царева, д-р Галина Векова, д-р Георги Кулев, д-р Мария Аролска, д-р Иванка Касандрова,  д-р Недялка Казакова,  д-р Антон Илиев, д-р Люба Попова, д-р Снежана Христова, д-р Васил Милушев, д-р Румяна Маврова.

            Отсъстваха: доц. д-р Станимир Стоянов и доц. д-р Иван Фесчиев

Заседанието бе открито от председателя на НФС проф. дмн Христо Семерджиев. Той обяви, че от СПИСЪЧНИЯ СЪСТАВ от 27 души, присъствуващите са 25 души, което е необходимият КВОРУМ (2/3 от 27) и заседанието може да бъде проведено.

Проф. дмн Христо Семерджиев предложи следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.      Повишаване в научно звание на ас. Станка Иванова Хаджиколева

2.      Повишаване в научно звание на ас. Георги Николов Чолаков.

Други предложения за ДНЕВЕН РЕД не бяха направени и се пристъпи към разглеждане на ПЪРВА ТОЧКА от дневния ред.     

Проф. Христо Семерджиев. Постъпил е доклад от доц. д-р Станимир Стоянов ръководител на катедра "Компютърни системи. Въз основа на решение на катедрата (Протокол № 2/09.10.2008 год.) предлагаме на членовете на Научния съвет  да проведе избор за повишаване в научно звание "старши асистент" асистент Станка Иванова Хаджиколева. Катедрата дава висока оценка на нейната преподавателска работа.

Проф. Христо Семерджиев. Изслушахте доклада от ръководителя на катедрата. Имате думата за изказвания.

Доц. Мекеров. Всички сме с положително мнение към нейната работа.

Доц. Царева предложи да се премине към гласуване.

НФС гласува единодушно направеното предложение и се пристъпи към избор на КОМИСИЯ по гласуването.

Проф. Семерджиев предложи комисията да се състои от:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. д-р Бистра Царева

ЧЛЕНОВЕ: 1. доц. д-р Люба Попова

                     2. доц. д-р Антон Илиев

            Гласува се и се приема направеното предложение за КОМИСИЯ по избора.

            Пристъпи се към тайно гласуване.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТАЙНОТО ГЛАСУВАНЕ:

            От 25  гласували     "ДА" -      23  гласа

"НЕ" -        2   гласа

"БЕЛИ" -  0   гласа

 

 

Проф. Христо Семерджиев. НФС на Факултета по математика и информатика повишава в научно звание ас. Станка Иванова Хаджиколева  в "СТАРШИ АСИСТЕНТ".

 

            РЕШЕНИЕ: Въз основа на ПОЛОЖИТЕЛНИЯ ВОТ, Научният съвет на ФМИ при ПУ "Паисий Хилендарски" повишава в научно звание ас. Станка Иванова Хаджиколева  в "СТАРШИ АСИСТЕНТ".

 

ВТОРА ТОЧКА от дневния ред.  

Проф. Христо Семерджиев. Постъпил е доклад от доц. д-р Станимир Стоянов ръководител на катедра "Компютърни системи. Въз основа на решение на катедрата (Протокол № 2/09.10.2008 год.) предлагаме на членовете на Научния съвет  да проведе избор за повишаване в научно звание "старши асистент" асистент Георги Николов Чолаков. Катедрата дава висока оценка на нейната преподавателска работа.

Проф. Христо Семерджиев. Изслушахте доклада от ръководителя на катедрата. Имате думата за изказвания.

Доц. М. Манев. От доклада се разбра, че отговаря на всички изисквания и предлагам да преминем към гласуване.

НФС гласува единодушно направеното предложение и се пристъпи към избор на КОМИСИЯ по гласуването.

Проф. Семерджиев предложи комисията да се състои от:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. д-р Бистра Царева

ЧЛЕНОВЕ: 1. доц. д-р Люба Попова

                     2. доц. д-р Антон Илиев

            Гласува се и се приема направеното предложение за КОМИСИЯ по избора.

            Пристъпи се към тайно гласуване.

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТАЙНОТО ГЛАСУВАНЕ:

            От 25  гласували     "ДА" -      24   гласа

"НЕ" -        1   гласа

"БЕЛИ" -  0   гласа

 

Проф. Христо Семерджиев. НФС на Факултета по математика и информатика повишава в научно звание ас. Георги Николов Чолаков  в "СТАРШИ АСИСТЕНТ".

 

            РЕШЕНИЕ: Въз основа на ПОЛОЖИТЕЛНИЯ ВОТ, Научният съвет на ФМИ при ПУ "Паисий Хилендарски" повишава в научно звание ас. Георги Николов Чолаков  в "СТАРШИ АСИСТЕНТ".

 


Председател на НФС на ФМИ:

                                                                                                            (проф. дмн Христо Семерджиев)

 

                      Научен секретар  на НФС на ФМИ:

                                                                                                            (доц. д-р Снежана Гочева)

                                                          

                                                           Протоколирал:

                                                                                                           (Сн. Ямалиева)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ