Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2009 година Протокол № 14 / 11.03.2009    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 14 / 11.03.2009

Днес, 11 март 2009 г. (сряда) от 13:00 ч. се проведе ФС на ФМИ.

Присъствуват: доц.д-р Асен Рахнев, доц.д-р Владимир Шкуртов, доц.д-р Христо Крушков, доц. д-р Снежана Гочева, доц.д-р Манчо Манев, проф.дмн Тодор Желязков, проф.д-р Стоил Миховски, проф.дмн Нако Начев, проф.д-р Георги Златанов, доц.д-р Димитър Мекеров, доц.д-р Бистра Царева, доц.д-р Иванка Касандрова, доц.д-р Неделчо Милев, доц. д-р Иван Фесчиев, доц.д-р Недялка Казакова, доц.д-р Мария Аролска, доц.д-р Галина Векова, проф.дмн Христо Семерджиев, доц. д-р Люба Попова, доц.д-р Антон Илиев, доц. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Васил Милушев, доц. д-р Румяна Маврова, гл. ас.д-р Теменужка Пенева, гл. ас. Коста Гъров, гл. ас. Ангел Голев,Тодор Чаушев и студентката Елица Богутева.

Отсъствуват: проф.д-р Петко Пройнов доц. д-р Георги Кулев, доц.д-р Веска Нончева – в неплатен отпуск, доц. дмн Георги Тотков, Димитър Благоев – редовен докторант. и студентите: Михаела Бобилова, Александър Кузмов и Иван Марков.

      ДНЕВЕН РЕД:

 1. Предложение до АС на ПУ “Паисий Хилендарски” за присъждане на почетното звание “Доктор хонорис кауза”  на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” .
 2. Докторанти – избор на редовен докторант, отчети и отписване.
 3. Избор на хонорувани преподаватели за учебната 2008/09 година.
 4. Утвърждаване на Избираеми и Факултативни дисциплини за Пролетния триместър на учебната 2008/09 година.
 5. Разни.

а) информация за новия сайт;
б) информация за фонд научни изследвания

в) информация за ключовете в каб. 355 – Ректорат.
г) доклад-самооценка за изпълнение на препоръките при програмната акредитация на обучението по ОКС „доктор”по научната специалност 05.07.03 Методика на обучението по /математика, информатика и информационни технологии/. 

РЕШЕНИЯ:

 1. ФС прие да се внесе за разглеждане на Академичен съвет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" предложението за присъждане на почетното звание "Доктор хонорис кауза" на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" на Кирчо Георгиев Атанасов, Заместник-министър на образованието и науката.
 2. ФС избра след тайно гласуване Никола Велизариев Вълчанов за редовен докторант по научната спе­циалност 01.01.12 Информатика към катедра "Компютърни технологии" на ФМИ.
 3. ФС избра доц. д-р Антон Илиев Илиев за научен ръководител на  редовния докторант Никола Велизариев Вълчанов.
 4. ФС прие отчета за последната година от докторантурата на Иван Костадинов Ангелов, редовен докторант към катедра "Компютърни технологии".
 5. ФС прие предложената оценка, отличен (6,00) за цялостната работа на редовния докторант Иван Костадинов Ангелов.
 6. ФС прие предложението да бъде отписан от докторантура с право на защита  Иван Костадинов Ангелов, считано от 01.03.2009 г.
 7. ФС утвърди следните избираеми (редовно и задочно обучение) и факултативни дисциплини за учебната 2008/09 година:

  А) Редовно обучение (2,3,4 к. - И, М, МИ, ПМ)

  • Алгебрична теория на числата, проф.дмн Нако Начев и гл.ас.Йордан Епитропов
  • Комбинаторни алгоритми, проф. дтн Стойчо Стойчев (ТУ-София)
  • Алгебрична теория на кодирането, доц. д-р Никола Зяпков
  • Инвестиции във финансови активи, доц. д-р Андрей Захариев
  • Оптимизационни задачи в процеса на розпознаване на образи, гл.ас.д-р Петър Копанов
  • Компютърно моделиране на финансови активи, доц. д-р Николай Кочев и инф. Мариян Милев
  • Изграждане на динамични Web-сайтове с HTML, ASP и ADO, доц. д-р Минчо Сандалски (от ФИСН)
  • Практическо програмиране в Java, доц. д-р Станимир Стоянов, гл.ас. Иван Димитров, гл.ас.  Генчо Стоицов и ст.а с. Георги Чолаков
  • Бизнес информационни системи, доц. д-р Кольо Онков (АУ-Пловдив)
  • Теория на множествата и математическа логика, доц. д-р Стояна Желева
  • Графични стандарти (OpenGL), доц. д-р Димчо Димов, гл.ас. Александър Пенев
  • XML и средства за работа в .NET, доц. д-р Антон Илиев и Никола Вълчанов (докторант)
  • Основи на ИТ мениджмънта и системното администриране, доц. д-р Асен Рахнев и Тодор Чаушев (ръководител звено УКЗ)
  • Иконометрия,  проф. д-р Атанас Гешев

  Б) Задочно обучение (2 и 3 к.- МИ; 3 и 4 к.- И)

  • Въведение в създаването на Уеб услуги, доц. д-р Антон Илиев и гл.ас. Анна Малинова
  • Инвестиции във финансови активи, доц. д-р Андрей  Захариев
  • Компютърно моделиране на финансови активи, доц. д-р Николай Кочев и инф. Мариян Милев

  В) Факултативни дисциплини

  • Руски език - разговорна практика, гл. ас. Петранка Савова
  • Raytracing - Фотореалистични изображения, гл.ас. Александър Пенев, Христо Лесев
  • ASP.NET програмиране със C#, доц. Росица Донева, Александру Григореску (Кристианщад университет, Швеция)
  • Курс за ADOBE FLASH CS3 (Практикум), Калоян Димитров (УКЗ към ФМИ) и Васил Гъров.
  • Избрани въпроси от алгебрата и геометрията, гл. ас. д-р Теменужка Пенева, гл. ас. Йордан Епитропов, гл. ас. Асен Христов

 8. ФС прие Доклад-самооценка за изпълнение на препоръките при програмната акредитация на обучението по образователната и научна степен „доктор” по научна специалност 05.07.03 Методика на обучението по /математика, информатика и информационни технологии/.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ